Mėnuo: 2013 gegužės

  • Alaus ir desertų derinimas

    Alaus ir desertų derinimas

    Vil­niu­je šį penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį vyks­ta Vyno die­nos, ren­gi­nys, kuria­me gali­ma para­gau­ti daug vyno rūšių, paska­nau­ti sūrio, alie­jaus, kito­kių užkan­džių. Bet be viso šito Vyno die­no­se dar vyko deser­tų ir alaus deri­ni­mo deg­su­ta­ci­ja, kurią orga­ni­za­vo Dona­tas Dobro­vol­skis — alaus somel­je. Kaip ir aš jau pats esu rašęs, prie alaus tin­ka, netik kep­ta duo­na ar kitas…