Ką Suvalgyti?

Aromatinga kava namų sąlygomis
Publikuota 03. Lap, 2018, autorius - kategorija Apie viską

Pasta­ruoju metu nere­tai tenka keliauti po Lie­tuvą, o kad kelio­nės nepra­ilgtų – sugal­voti būdų, kurie padėtų kelione mėgau­tis. Jau ne kartą susi­mąs­čiau – dabar­ti­nės dega­li­nės labiau pana­šėja į pake­lės kavi­nes. Užsu­kus, susi­daro įspū­dis, kad žmo­nės daž­niau čia atva­žiuoja užsi­sa­kyti greito, ne itin sveiko maisto, nei įsi­pilti degalų. Tik­riau­siai jei taip pat ieško būdų, kaip mėgau­tis kelione, netei­siu,  kiek­vie­nas ieško savų… Na o mane į dega­linę atvi­lioja ne švie­žios ban­de­lės, deš­rai­niai ar sumuš­ti­niai, kurių gausa, turiu pri­pa­žinti trau­kia akį ir netgi kelia nuo­stabą kas­kart užsu­kus. Tačiau grei­tas mais­tas nėra mano silp­nybė ir tuo didžiuo­juosi. Į dega­linę (tais atve­jais kai nerei­kia kuro) mane atvi­lioja – kvapni, aro­ma­tinga, tin­ka­mos tem­pe­ra­tū­ros kava – karšta, šalta, su pienu, su pieno puta, su sirupu ar tie­siog kla­si­kinė juoda kava, pasi­rin­ki­mas tik­rai ne mažas, o asor­ti­men­tas karts nuo karto pasi­pil­dan­tis. Mėgstu ragauti įvai­rius sko­nius, tačiau daž­niau­siai turiu favo­ritų sąra­šiuką savo gal­voje, šiuo metu daž­niau­siai ren­kuosi „Flat white“ – esp­resso su smul­kia­pu­čiu pienu. Smul­kia­pu­tis pie­nas sutei­kia švel­nesnę tekstūrą, atsklei­džia sub­tilų kavos skonį. Ne kartą kilo min­tis, o kaip tokią kavą pasi­ga­minti namuose? Ar tik­rai tik pro­fe­sio­na­lūs kavos apa­ra­tai gali paga­minti ska­nią kavą? Pra­dė­jau dau­giau domė­tis kavos gami­nimu, eks­per­i­men­tuoti, daž­niau kavą gerti ne tik kelio­nėje, bet ir namuose, tie­siog mėgau­jan­tis laiku ski­riamu kavos puo­de­liui ar gerai kom­pa­ni­jai. Kaip paruošti tobulą smul­kia­putį pieną, būdo dar neat­ra­dau, tačiau kavos gami­nimo įpro­čiai pasi­keitė ir keletu pata­rimų noriu pasidalinti.

Namuose netu­riu kavos apa­rato, spe­cia­laus kavi­nuko ar kitų prie­mo­nių, išsky­rus kavos malimo malū­nėlį, kurį užsi­sa­kiau iš pigu.lt už nedi­delę kainą akci­jos metu. Man pri­im­ti­nas įpras­tas lie­tu­viš­kas kavos gami­nimo būdas, užpi­lant van­de­niu. Tačiau iš patir­ties jau galiu pasa­kyti, kad tokiu būdu paga­mintą kavą gali tei­gia­mai įver­tinti ir išla­vintą skonį turin­tys mėgėjai.

Visų pirma, ren­kan­tis kavos pupe­les svarbu kavos rūšis, ji pri­klauso nuo to, kokioje vie­toje užau­gin­tas kava­me­dis. Per­kant kavą, atkreip­kite dėmesį – nuro­dant augi­nimo vietą pažy­mėta aukš­tis virš jūros lygio. Šie skai­čiai svar­būs – kuo aukš­čiau užau­gin­tos kavos pupe­lės, tuo jos bus koky­biš­kes­nės. Nuo pupe­lių rūšies pri­klauso kavos sko­nis – jis bus rūgš­tus, inten­sy­vus, stip­res­nis ar mažiau kof­eino… Kam teko bent kiek domė­tis kava, tik­riau­siai žino, kad kavos pupe­lių rūšys pag­rin­di­nės yra 3: ara­bika, robusta ir mažiau­siai papli­tusi libe­rika. Popu­lia­riau­sia ir koky­biš­kiau­sia kava ara­bika, iš kurios galima paga­minti ypač sod­raus sko­nio bei aro­mato kavos gėrimą. Sumalę robusta kavos pupe­les, išvir­site kavą su gra­žia putele, tačiau ji bus kar­tes­nio sko­nio ir turės dau­giau kof­eino. Libe­rika rūšies kava yra api­bū­di­nama kaip mažiau­siai geros kavos savy­bių turinti rūšis, tačiau jos daž­nai yra par­duo­tu­vės par­da­vi­nė­ja­muose kavos miši­niuose. Nieko naujo nepa­sa­ky­siu, tik patvir­tin­siu faktą, kad ska­niau­sią kavą namuose išvir­site sumalę Ara­bika rūšies pupe­les. Sumo­kė­site kiek dau­giau, tačiau lai­kas pra­leis­tas su kavos puo­de­liu bus tik­rai koky­biš­kes­nis. Vis dėlto, jeigu esate tik kelio pra­džioje kavos gur­manų link, galite rink­tis Ara­bika ir Robusta mišinį – eko­no­miš­kes­nis ir tik­rai neblo­gas varian­tas namų sąlygoms.

Skru­di­ni­mas – svar­bus rodik­lis kavos sko­niui. Sie­kiant aukš­čiau­sios koky­bės, kavos pupe­lės turėtų būti skru­din­tos ne anks­čiau kaip prieš 7–10 dienų. Skru­di­ni­mas namuose – sekan­tis lygis, kurios dar nepa­sie­kiau, bet viliuosi atei­tyje išmokti ir šio meno. Tai 1 iš paslap­čių, kodėl kava ska­nesnė spe­cia­li­zuo­tose kavi­nėse, kur pupe­lės skru­di­na­mos vie­toje – jos visada švie­žios. Žinoma, namuose visada švie­žiai skru­dintų pupe­lių turi tik užkie­tėję gur­ma­niš­kos kavos mėgė­jai. Tačiau aš stip­riai reko­men­duoju kavos pupe­les pirkti nedi­de­liais kie­kiai, spe­cia­li­zuo­tose par­duo­tu­vėse, domė­tis kada jos buvo skru­din­tos, skai­tyti eti­ke­tes ir rink­tis kuo švie­žes­nio skru­di­nimo pupeles.

Tin­ka­mai pasi­rin­kus kavos pupe­les, sekan­tis žings­nis – paga­minti iš jų skanų gėrimą. Pasi­kar­to­siu, kad ska­niau­sia kava – švie­žia kava. Todėl namuose kavos pupe­lių malu tik tiek kiek pla­nuoju išgerti vienu kartu. Tokiam gami­nimo būdui, kai kava užpi­lama van­de­niu, labiau­siai tinka pupe­les sumalti ne per smul­kiai – vidu­ti­nio dydžio gaba­liu­kais. Sto­vė­dama ilgesnį laiką sumalta kava tie­siog pra­randa savo aro­matą, todėl ir sko­nis bus  ne toks sod­rus. Nau­jas daly­kas kurį atra­dau – kavą pli­kyti pašil­dy­tame puo­de­lyje. Namų sąly­go­mis puo­delį įdedu į karštą van­denį, palai­kau keletą minu­čių, išėmusi šva­riai nuva­lau ir tuo­met dedu sumaltą kavą bei užpilu van­de­niu. Dau­ge­lis gal­voja, kad kavos kiekį kiek­vie­nas pasi­renka pagal skonį, tačiau idea­lus varian­tas kai 90 ml van­dens skai­čiuo­jame 1 stan­dar­tinį šaukš­telį mal­tos kavos. Van­duo turi būti jokiais būdais ne ką tik užvi­ręs, rei­kia palaukti keletą minu­čių kol van­duo atvės iki 85–90 laips­nių ir tuo­met užpilti kavą. Užpi­lant van­denį, puo­de­lyje jokiais būdais neturi būti šaukš­te­lio, pra­džiai lei­s­kite kavai paskleisti aro­matą, įsi­gerti, tik vėliau galima nugriebti kavos tirš­čius šaukš­te­liu ir mai­šyti. Tik­rai tikiu, kad pati koky­biš­kiau­sia kava yra juoda, be cuk­raus, pieno ir kitų prie­maišų. Tačiau žinau, kad tin­ka­mai pasi­rin­kus kavos pupe­les ir paruo­šus mano aukš­čiau apra­šytu būdu, šla­ke­lis pieno, nesu­ga­dina nei kavos aro­mato, nei sko­nio. Pieną ren­kuosi neriebų arba daž­niau auga­linį. Pakai­tinu jį ant viryk­lės, nedi­de­lės tem­pe­ra­tū­ros, ir nugrie­busi kavos tirš­čius įpilu jį į kavos puodelį.

Būtent tokiu ruo­šimo ritu­alu ir sko­niu namuose mėgau­juosi aš ir vai­šinu savo sve­čius. Neslėp­siu, kad vis daž­niau pagal­voju ir apie kavos apa­rato įsi­gi­jimą, kava pra­rastų dalį gami­nimo ritu­alo žave­sio, tačiau padėtų atrasti dar kito­kius skonius.

Lin­kiu ir Jums kava mėgau­tis iš tik­rųjų, skirti pakan­ka­mai dėme­sio tiek pupe­lių pasi­rin­ki­mui, tiek gami­nimo ir svar­biau­sia raga­vimo pro­ce­sui. Gamin­kite sau ir kitiems, ragau­kite, eks­per­i­men­tuo­kite, pale­pin­kite su meile išvir­tos kavos puo­de­liu savo arti­muo­sius. Nors dar tik spa­lis, bet kalė­di­nės dova­nos arti­mie­siems jau yra mano malo­nių darbų sąraše. Kas žino, gal šis straips­ne­lis padės surasti įkvė­pimo bei idėjų ir Jūsų mylimų žmo­nių dovanoms…

 

Žymos:7 komentarai straipsniui “Aromatinga kava namų sąlygomis”

 1. Kava2018.11.29.

  fak­tas, jog švie­žiai malta kava pati aro­ma­tin­giau­sia. Sva­joju ir aš apie kavos apa­ratą ir ramų rytą su garuo­jan­čiu kvapniuoju gėrimu ran­kose. Gal­būt ver­tėtų jį nusi­pirkti? tačiau kiek skai­tau atsi­lie­pimų, pigesni, leng­vai įper­kami apa­ra­tai nėra tokie jau ir koky­biški. Gal pasi­rįžti imti nedi­dukę pas­kolą http://kku.lt/naudinga/paskolu-palukanos/ ir pasi­do­va­noti rimta kavos ruošėją?

 2. Laure2019.03.14.

  Sveiki,
  Rašau infor­muoti, kad siū­lome asme­ni­nes pas­ko­las 2%. Mes galime suteikti jums pas­ko­las pirkti trak­to­rius ar žemę, kad galė­tu­mėte atlikti ūki­nin­ka­vimą ar kitus daly­kus, kuriuos norite pada­ryti. Susi­sie­kite su mumis tie­sio­giai el. Paštu: sduplens@gmail.com
  Mano geriausi linkėjimai

 3. Maria Leydi2020.10.26.

  SVEIKI ATVYK:: PASKOLA RIMTŲ IR Sąži­ningų asmenų inter­netu.
  Pas­ko­los pasiū­ly­mas tarp asmenų greita greita pas­kola, kad jūsų rūpes­čiai būtų paša­linti grei­čiau nei per 72 valan­das. Jūs esate uždraus­tas nau­do­tis savo banku ir visi jūsų ban­dy­mai kituose ir kitose finan­si­nėse ins­ti­tu­ci­jose iki šiol nieko nedavė dėl jūsų blogo kre­dito ar kitų. nebe­si­jau­din­kite, susi­sie­kite su manimi ir per mažiau nei 72 valan­das pri­im­tinu 2% per metus tarifu, o jums tin­kantį grą­ži­nimo laiką sutei­kiu jums pas­kolą, kuri išgel­bės jūsų gyvybę. Pra­šau susi­siekti su manimi el. Paštu marialeydi06@gmail.com

 4. kristofova2022.09.29.

  Na této stránce jsem nara­zil na tohoto pos­ky­to­va­tele půjčky a roz­hodl jsem se kon­tak­to­vat jeho e-mail, byl jsem překva­pen, když jsem mu dal doku­ment, o který požádal, naje­d­nou mi byla sch­válena půjčka ve výši 350 000 Kč, takže jsem nikdy nevěřil, že to všechno může fun­go­vat. Byla mi přip­sána půjčka ve výši 350 000 Kč, pro­sím, pora­dím kaž­dému, kdo potře­buje půjčku, aby se obrátil na tohoto sou­k­ro­mého pos­ky­to­va­tele půjčky s žádostí o půjčku pros­tře­dnict­vím: email: strnadovahana9@gmail.com

 5. strnadova hana2022.11.22.

  Dobrý den, potře­bu­jete urgentní půjčku paní Str­na­dová, je spo­lehli­vým pos­ky­to­va­te­lem půjčky, můžete mít půjčku od 50 000 Kč do 15 000 000 Kč s běž­nou saz­bou, pokud potře­bu­jete půjčku naléhavě, kon­tak­tujte ji na email: strnadovahana9@gmail. com

 6. strnadova hana2023.04.14.

  Dobrý den, potře­bu­jete naléha­vou půjčku od paní Str­na­dové Hany, je to spo­lehlivá věři­telka, mějte půjčku od 30 000 do 50 000 000 Kč s běž­nou saz­bou 3%, pokud potře­bu­jete půjčku naléhavě, kon­tak­tujte e-mail: strnadovahana9@gmail.com

 7. pospichal2023.04.27.

  Dobrý den, jsem sou­k­romý věři­tel a nabízím půjčku s níz­kou úro­ko­vou saz­bou 3%. V eko­no­mii nabízím půjčky od 30 000 do 90 000 000 Kč. Pod­mínky mé půjčky jsou velmi jasné a sro­zu­mi­telné. Můj věři­tel je velmi spo­lehlivý a doch­vilný. Pro více infor­mací mě pro­sím kon­tak­tujte na mé emai­lové adrese: pospichalladislav131@gmail.com

Leave a Reply to Kava

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+