Ką Suvalgyti?

Patarimai ir gudrybės spaudžiant, trinant ar malant maisto produktus
Publikuota 24. Rgs, 2018, autorius - kategorija Apie viską

Sul­čių spau­di­mas, maisto pro­duktų try­ni­mas ar mali­mas – tai pag­rin­di­niai veiks­mai, kurie sutei­kia kur kas dau­giau lais­vės eks­per­i­men­tuo­jant vir­tu­vėje. Visgi, tam, kad šiuos dar­bus būtų galima atlikti idea­liai, pra­vartu žinoti kelias svar­bias gudrybes.

Sul­čių spaudimas

 • Pra­dė­kite nuo sul­čia­spau­dės pasi­rin­kimo. Jei šio įren­gi­nio dar netu­rite, pir­miau­sia turė­tu­mėte atkreipti dėmesį į tam tik­rus jų skir­tu­mus. Norin­tiems išlai­kyti puikų pro­duktų skonį ir jų mais­tin­gą­sias savy­bes, reko­men­duo­jama lėta­eigė sul­čia­spaudė – nors tokie įren­gi­niai daž­niau­siai yra šiek tiek bran­gesni, sul­čių kokybė taip pat yra gero­kai aukštesnė.
 • Suma­žin­kite cuk­raus kiekį. Tik­riau­siai pui­kiai žinote, jog vai­siai turi pakan­ka­mai daug cuk­raus, tad jeigu sten­gia­tės juo per­ne­lyg nepikt­nau­džiauti, mai­šy­kite vai­sius su dar­žo­vė­mis san­ty­kiu 2:1. Šis pata­ri­mas aktu­alus nepri­klau­so­mai nuo to, ar nau­do­si­tės lėta­eige sul­čia­spaude, ar visgi nusprę­site pasi­rinkti kitą variantą.
 • Eks­per­i­men­tuo­kite su žie­ve­lė­mis. Jei nau­do­jate eko­lo­giš­kus (gal­būt net pačių užau­gin­tus) pro­duk­tus, spaus­dami sul­tis, galite palikti jų žie­velę – tai pri­dės šiek tiek įdo­mes­nio sko­nio Jūsų gėri­mui. Visgi, jei žie­velė atrodo tarsi vaš­kinė ir nesate tikri dėl nau­do­jamo pro­dukto kil­mės, ver­čiau neri­zi­kuo­kite ir ją nulupkite.

Vai­sių ir dar­žo­vių trynimas

 • Pasi­rin­kite tin­ka­miau­sią prie­taisą. Vai­sių ir dar­žo­vių try­ni­mui gali būti nau­do­jami trin­tu­vai (dar kitaip vadi­nami blen­de­riai) arba kok­tei­li­nės, tad pir­miau­sia turė­tu­mėte nuspręsti, kuris iš jų Jums tinka labiau. Nors jų funk­cio­na­lu­mas iš esmės labai pana­šus, pag­rin­di­nis skir­tu­mas tas, jog visos kok­tei­li­nės vei­kia myg­tuko paspau­dimu, o tarp trin­tuvų galima atrasti ir ran­ki­nių modelių.
 • Nepa­mirš­kite supjaus­tyti pro­duktų. Tai ypač aktu­alu tuo­met, jei keti­nate trinti pro­duk­tus, kurių viduje yra kau­liu­kai – jie labai stip­riai gali pažeisti Jūsų nau­do­jamo prie­taiso mecha­nizmą. Tad būti­nai turė­tu­mėte juos išimti, o visais kitais atve­jais užteks tik šiek tiek pasmul­kinti vai­sius ar daržoves.
 • Prieš pra­dė­dami trinti pro­duk­tus, pir­miau­sia supil­kite skys­čius. Jei savo patie­ka­lui keti­nate nau­doti van­denį, pieną ar kitus skys­čius, juos į indą supil­kite pir­miau­siai. Ši gud­rybė padės ingre­dien­tams leng­viau susi­mai­šyti, todėl ir galu­ti­nis rezul­ta­tas turėtų malo­niai pradžiuginti.

Pro­duktų malimas

 • Pasi­rū­pin­kite rei­kiama įranga. Nors vai­sių ar dar­žo­vių mali­mas nėra itin popu­lia­rus, galite išban­dyti šį būdą nau­do­dami įpras­tas mės­ma­les arba vir­tu­vės kom­bai­nus – tikė­tina, jog jas tik­rai turite savo namuose. Tiek šiuos įren­gi­nius, tiek jau minė­tas sul­čia­spau­des ir kok­tei­li­nes taip pat galite įsi­gyti https://pigu.lt/lt/.
 • Nebi­jo­kite eks­per­i­men­tuoti. Jei iki šiol neban­dėte taip pateikti dar­žo­vių ir neži­note, kokius pro­duk­tus geriau­sia rink­tis, drą­siai išban­dy­kite bet ką, ką galite rasti sode ar par­duo­tu­vėje. Tam tiks kopūs­tai, agur­kai, mor­kos ar bet kas kitas, ką mėgstate labiau­siai! Kuo dau­giau skir­tingų pro­duktų panau­do­site, tuo Jūsų patie­ka­las bus įdomesnis.
 • Sumal­kite pro­duk­tus kaip įma­noma smul­kiau. Taip elg­tis nėra būtina, tačiau patar­tina, kadangi labiau susmul­kin­tas mais­tas bus kur kas geriau virš­ki­na­mas – tik­riau­siai pui­kiai žinote, kokie rezul­ta­tai tuo­met lau­kia. Tad jeigu turite gali­mybę rink­tis, nau­do­kite kuo smul­kes­nius malimo diskelius.

Įtraukti šiuos pata­ri­mus į savo kas­die­nybę netu­rėtų būti sudė­tinga, tad jei pri­si­minsite juos ruoš­dami maistą, turė­tu­mėte pasiekti dar geres­nių rezul­tatų. O jei kurio nors būdo vir­tu­vėje iki šiol neteko išban­dyti, dabar pui­kus metas tai padaryti!2 komentarai straipsniui “Patarimai ir gudrybės spaudžiant, trinant ar malant maisto produktus”

 1. Sofija2018.10.05.

  Labai džiau­giuosi nety­čia atra­dusi šią sve­tainę. Daug gerų, ska­nių dalykų suži­nau, nors maisto gami­nime ne nau­jokė. Sėk­mės eksperimentuojant:)

 2. Tik­rai labai smagu, kad ne tik recep­tai, kuriuos daž­nai skai­tau ir ban­dau, bet ir nau­dingi pata­ri­mai rašomi.

Palikti komentarą

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+