Ką Suvalgyti?

Triušiena
Publikuota 28. Lap, 2010, autorius - kategorija Pamokymai, Triušiena

Per­spėju, kad vege­ta­rai, mėsos neval­gy­to­jai, toliau neskai­ty­kite, nes gali būti nema­lo­nių vaizdų jūsų akiai.

Pri­si­pa­žin­siu, kad triu­šieną pir­kau ir pjaus­čiau pirmą kartą, bet gavosi vis­kas gerai, taip kaip reikia 🙂

Taigi, triu­šiena, labai liesa, sveika mėsa. Labai tin­kanti vai­kams ir pagy­ve­nu­siems žmo­nėms, nes neturi daug rie­balų, visai neturi cho­les­te­ro­lio, mėsoje nesi­laiko che­mi­nės medžia­gos ir sun­kieji meta­lai, beto mėsoje labai daug bal­tymų, dau­giau nei avie­noj ar jau­tie­noj. Taip pat labai leng­vai virš­ki­nama mėsa. Mėsa pri­mena paukš­tieną (gal labiau­siai kala­kutą), ji yra šviesi, nekieta.

Triu­šiena pui­kiai tinka troš­ki­ni­mui arba kepi­mui. Bet jei sugal­vo­site triu­šieną kepti, o ne troš­kinti, tai prieš tai reiktų ją pama­ri­nuoti, kad mėsa būtų sul­tinga. O jei jau sugal­vo­site troš­kinti, tai mari­nuoti nereikia.

Taigi, jei kur pama­ty­site par­duo­dant triu­šieną — būti­nai pamė­gin­kite. Taip pat, triu­šiai par­duo­dami nepjaus­tyti, todėl arba rei­kės susi­pjaus­tyti patiems arba pra­šyti mėsi­ninko, kad tai pada­rytų už jus. Jei nusprę­site pjaus­tyti patys, tai ši inst­ruk­cija jums bus naudinga.

Triu­šiai nebūna dideli (tas nuo­trau­koje sve­ria 1.3 kg). Pjaus­tyti nėra sunku, bet vieno aštraus ir sun­kaus pei­lio rei­kės. Taigi rei­kia pra­dėti nuo plė­vių, dide­lių rei­balų nupjaus­tymo. Pas maniškį jų daug nebuvo, tai šitas žings­nis ilgai netruko. Jau galima pra­dėti pjaus­tyti. Pra­de­dam nuo prie­ki­nių kojų. Jos prie kūno tvir­ti­nasi saus­gys­lėm, taigi pjauti kaulo nereiks.

Paimam viena ranka prie­kinę koją ir kita ranka nupjau­name palei kūną. Nusi­pjaus papras­tai, nupjo­vus prie­kinę koją, nuo jos nupo­jau­name irgi mato­mas plė­ves ar dides­nius rei­ba­lus. Tą patį darome su kita prie­kine koja.

Toliau ima­mes užpa­ka­li­nių. Užpa­ka­li­nės kojos yra mėsin­giau­sia ir ska­niau­sia triu­šio vieta — ver­tin­giau­sia mėsa. Praskė­čiame užpa­ka­li­nes kojas ir pjau­name ten kur matosi šlau­nies ir kūno riba.

Užpa­ka­li­nės kojos prie kūno jun­giasi kau­lais, todėl pjau­kite iki sana­rio sujun­gimo (pama­ty­site baltą sanarį), apip­jau­kite mėsą aplink sąnarį ir tada nesun­kiai ran­ko­mis atskir­site koją nuo kūno, pjauti kaulo nerei­kės, o ir pati šlau­nis atro­dys ska­niau, be atsi­ki­šu­sių kaulų.

Dabar turime turite 4 kojas ir kūną. Dabar imsi­mės krū­ti­nė­lės ir pilvo. Imame vie­nos pusės pilvą/krūtinę ir pjau­name nuo apa­čios link vir­šaus iki šon­kau­lių palei vietą ši vieta jun­giasi su nugaro raumenimis.

Vir­šuje nupjau­name palei šon­kau­lius. Tą patį darome iš kitos pusės.

Per­pjau­name pei­liu krū­tinę ir iš vidaus iš abiejų pusių pei­liu arba žirk­lė­mis nupjau­name šon­kau­lius, su mėsa liku­sia ant jų.

Mėsos ant šon­kau­lių nėra daug, todėl kepi­mui jų nau­doti neverta, bet labai tiks sriu­bai arba troš­ki­ni­mui, bet prieš val­gant juos reiktų išimti.

Beliko nugara, su triu­šie­nos nuga­rine ir išpjova. Dabar jau imame aštriau­sia peilį arba kir­vuką, nes rei­kės pjaus­tyti stu­burą. Pir­miau­sia nupjau­name apa­tinę nuga­ros dalį su dubens kaulais.

Pjau­name ten kur pra­si­deda nuga­ros rau­me­nys. Ši apa­tinė dalis irgi nera tin­kama kepi­mui, nes mėsos ten jau nebėra daug, bet pui­kiai tiks sriu­bai. Liku­sią triu­šiena pada­li­name į trys lygias dalis ir supjaustome.

Taigi val­gy­mui gau­name 9 dalis — 4 kojas, tris nuga­ros dalis ir dvi prie­ki­nes filė.

Dabar jau galima kepti arba troškinti 🙂

Žymos: , , ,13 komentarai straipsniui “Triušiena”

 1. Paulius2010.11.29.

  Brrr… Man visad tų triu­šiukų gaila..

 2. Simona2010.11.29.

  Tik­rai bai­so­kas rep­or­ta­žas. Nors manau, kad atei­tyje bus nau­din­gas, nes ruo­šiuosi nepri­si­ruo­šiu vie­ną­kart išban­dyti paga­minti ką nors iš triušienos.

 3. astyte2010.11.29.

  Tu,Audriau,tikras šaunuolis.Ne tik pui­kių receptų pridedi,bet dar ir ver­tingų pamokų duodi.Ir ne-mo-ka-mai!Neįtikėtinai .….Ačiū ir didžiau­sios sėkmės.…

 4. Jolita2010.11.29.

  Va triu­sie­nos as nega­liu val­gyti, nes labai gaila triu­siuku. Val­giau tik karta gyve­nime, bet trigo gerk­leje kasnis. Netgi foto ziu­re­dama siur­pas eina.…

 5. agga2010.11.29.

  Man tai idomu, o kodel nie­kam negaila ver­siuku, vis­ciuku, kiau­ly­ciu, zuvyciu 😀

 6. Jolita2010.11.29.

  nezi­nau, gal todel, kad visi kiti nera tokie svel­nus. O ir pasi­ziu­re­kite i nulupta uzpa­ka­liuka triu­sio, tai kaip zmogaus.

 7. whats my name2010.12.02.

  oh jesus…horror movie

 8. Exuss2010.12.14.

  Na štai ko prie pri­veda išpin­dė­ju­sių mies­tie­čių gyve­ni­mas, pamatę nesu­ka­potą sker­deną dre­bina kin­ko­mis.
  Kiau­lės irgi mei­lios, mėgsta kai paau­sius joms pakaso.

 9. Iveta2011.12.03.

  Mane nese­nai pamokė, tai gal įdomu bus išban­dyt kitokį pjaus­tymo būdą (ypač aktu­alu jei gau­nate 3–5 triušius).

  sustot reiktu ties ta vieta kur lieka stu­bu­ras — ir nesku­bėt dalint jo į tris dalis. Ten tooo­kia puiki nuga­rinė, kad man (kai pamokė, ranka nekyla jos taip supjaus­tyt). Ta nuga­rinė išš­sima ašt­res­niu pei­liu laabai leng­vai. O jei triu­šiu­kas dides­nis, tai netgi vidinė file (vidu­rių pusėje) būna puiki 🙂

  ir mesyte nuo papil­ves — ne plėvė 🙂 visus juos sumalu — pui­kus far­šas. Kojy­tes atski­rai, filiu­kus atski­rai, mesy­tes liku­sias atski­rai, kau­liu­kus puo­dan — nuverdu, pui­kus daly­ke­lis į žemai­čių bly­nus, lie­ti­nius ir pan. Gau­nas kad triųšį ‘išnau­doju’ vis­kam — ir keps­niam, ir gulia­šui ir kot­le­tams ir blynams 🙂

  aš labai džiau­giuos, kai mane pamokė to ♥

 10. Jurate2013.05.18.

  oi kaip čia gerai vis­kas paaiš­kinta. Vakar pre­ky­bos centre mačiau triušį ir pagal­vo­jau, kad būtų nieko ką nors iš jo pasi­da­ryti, bet pažiū­rė­jau pažiū­rė­jau ir pama­niau, kad neži­no­siu, kaip jį supjaus­tyti, o bet kaip gaba­lais sudar­kyti nesi­nori. Labai ačiū už ver­tingą informaciją.

 11. […] Vakar rašiau, apie tai kaip rei­kia supjaus­tyti triušį prieš jį kepant ar troš­ki­nant. Šian­dien para­šy­siu, ką aš su juo dariau […]

Leave a Reply to agga

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+