Ką Suvalgyti?

Šašlykai
Publikuota 19. Bir, 2010, autorius - kategorija Ant žarijų, Gruziniški, Kiauliena, Pagrindinis patiekalas, Pamokymai, Vakarienė

Tur­būt ne kartą esate gir­dėje sakant, kad tik­riausi šaš­ly­kai yra iš avie­nos.  Ir gal tik nedau­ge­lis žino, kad šis pasa­ky­mas nėra tei­sin­gas, arba tei­sin­gas tik iš dalies. Pra­dėti rei­kia nuo šaš­lyko kil­mės.  Šaš­ly­kas kilęs iš Arti­mųjų Rytų bei Kau­kazo regiono. Pats žodis yra tur­kiš­kos kil­mės. Dau­ge­liui mūsų šaš­ly­kai aso­ci­juo­jasi su kau­ka­zie­čiais — gi jie geriausi šaš­lyko kepė­jai bei ruo­šėjai. Kau­kaze aviena labai popu­liari mėsa ir atro­dytų būtų natū­ralu, kad ir tik­rieji šaš­ly­kai būtų iš avie­nos. Bet… Tai būtų tiesa Uzbe­kis­tane ir aišku logiška, nes ten žmo­nės išpa­žįsta islamą ir tuo pačiu nevalgo kiau­lie­nos. Kitos mėsos šaš­ly­kui natū­ra­liai nebe­lieka (jau­tiena per kieta, ver­šiena per sausa). Bet Armė­ni­joje pats tik­riau­sias šaš­ly­kas bus iš kiau­lie­nos, ir be kalbų 🙂 Armė­nai gi krikš­čio­nys (beje patys pir­mieji Krikš­čio­nybę pri­pa­žinę kaip vals­ty­binę reli­giją). Tas pats ir Gru­zi­joje. Kad ir kokia būtų aviena popu­liari ten, bet tik­ra­sis šaš­ly­kas yra tas, kuris pada­ry­tas iš kiau­lie­nos. Paklau­s­kit bet kokio armėno arba gruzino 🙂

Žinoma jei jau kal­bėt, apie tikrą šaš­lyką, tai rei­kia pakal­bėti ir apie tik­rąjį mėsos mari­na­vimo būdą. Reiktų pamiršti, visus majo­ne­zi­nius ar ket­ču­pi­nius mari­na­vimo būdus. Tik­rąjį šaš­lyką mari­nuoti reiktų tik svo­gū­nuose 🙂 t.y. mėsa mari­nuo­jame sau­sai, savo ir svo­gūnų sul­tyse, su druska, pipi­rais, ir kitom žole­lėm (bazi­li­kas, mėta, paprika). Svo­gūnų turėtų būti dvi­gu­bai dau­giau nei mėsos.

Aš šian­dien papa­sa­ko­siu apie ne tą tik­rąjį, bet taip pat labai skanų, vykusį ir beveik tra­di­cinį mari­na­vimo būdą su gra­natų sul­ti­mis. Gra­natų sul­tys paly­gi­nus daž­nai nau­do­ja­mos kau­ka­zie­čių vir­tu­vėje pagar­dinti mėsai, mari­na­vi­mui ar padažams.

Rei­kės:

 • 2 kg kiau­lie­nos sprandinės;
 • 4 svo­gūnų;
 • ~2 stik­li­nių gra­natų sulčių;
 • ~pusės citri­nos sul­čių arba 3 v.š. rau­do­nojo vyno acto;
 • drus­kos, pipirų.

Mėsą susi­pjaus­tome nei dide­liais, nei mažes­niais gaba­lais (jau geriau dides­niais, nei mažesniais).

Svo­gū­nus supjaus­tome  žie­dais. Mėsą, svo­gū­nus, druską ir pipi­rus (druska ir pipi­rai, pagal kiek­vieno skonį, dedame kaip įpras­tai dėtume, gamin­dami bet kokį patie­kalą) sude­dame į indą, kuriame ir mari­nuo­sime šaš­ly­kus. Viską gerai ran­ko­mis (na taip vyriš­kai) pamin­kome 5–10 minučių.

Tada arba tie­siai į tą patį indą arba atski­rai supi­lame gra­natų citri­nos sul­tis (arba actą) (atski­rai galite norėti susi­mai­į­yti todėl, kad ati­tai­ky­tu­mėt skonį, neturi būti, nei per rugštu, nei per saldu, o vis­kas pri­klauso nuo gra­natų sul­čių, kurios kar­tais būna sal­des­nės, kar­tais rūgš­tes­nės). Sul­tys turi apsemti visą mėsą, jei jų trūktų — įpil­kite pail­do­mai. Viską dar tru­putį paspau­džiame, indą užden­giame ir dedame į šal­dy­tuvą, kur lai­kome per naktį (kadangi spran­dinė — mėsa minkšta, galima mari­nuoti ir trumpiau).

Mau­name ant iešmų, nuren­kame svo­gū­nus, mėsą nuspau­džiame ranka. Mėsos kva­pas nuo­sta­bus, spalva pri­mena jau­tiena ar avieną. Iškepta ypa­tin­gai skani, minkšta, sul­tinga (žino­mai rei­kia nepa­miršti, kad kepti rei­kia tin­ka­mai, nesu­de­ginti ir neper­džio­vinti mėsos 🙂 ).

Ska­naus

Žymos: , , , , , , , , , ,20 komentarai straipsniui “Šašlykai”

 1. as2010.06.19.

  2kg spran­di­nes ir 4 svo­gu­nai? o kaip gi su “svo­gunu turi buti dvi­gu­bai dau­giau nei mesos”? 🙂

  • Audrius2010.06.19.

   dvi­gu­bai dau­giau svo­gūnų mari­nuo­jant mėsą “sau­sai”, t.y. be sul­čių. O čia užtenka ir tiek, nors nieks netrukdo dėti daugiau 🙂

 2. Jurga2010.06.19.

  o aš nuo vai­kys­tės buvau mokoma, jog drus­kos į šaš­ly­kus mari­nuo­jant nereik dėt, nes kie­tina mėsą, tik prieš pat kepimą.. :/
  kažin, teks man šie­met kada ati­da­ryt gri­liaus sezoną su tokiais orais 🙁 jau taip norėč dar­žo­vių ant griliaus :))

  • Audrius2010.06.19.

   druska mėsos nekie­tina, druska sau­sina mėsą. Jei tar­kim užbersi mėsos ant keps­nio ir paliksi papras­tai, ant lėkš­tės, tai mėsa pra­ras dalį sul­čių. Bet kai mėsą mari­nuoji sul­tyse, tai jei dalis mėsos sul­čių išbėgs, tokia dalis išori­nių sul­čių subėgs 🙂 na čia toks popu­lia­rus paaiškinimas 🙂

 3. astyte2010.06.21.

  Mari­na­vau mėsą susmul­kin­tuose smul­kin­tuve svogūnuose.…Šašlykas gavosi puikus!

 4. astyte2010.06.23.

  Būti­nai išbandysiu.…

 5. inesa2010.07.05.

  Labai įdomu, dar nie­kad nemė­gi­nau gra­natų sul­čių marinavimui.Būtinai išmė­gin­siu, jeigu tik rasiu tų gra­natų sul­čių pirkti..
  Šiaip tai visada svo­gū­nuose mari­nuo­jam, nes nega­liu pakęsti ket­ču­pi­nės spal­vos mėsos.

  • Audrius2010.07.08.

   gra­natų sul­čių yra visose dides­nėse maxi­mose rimi iki. Stik­li­niuose bute­liuose. Žiū­rė­kit, kad būtų natū­ra­lios, o ne gėrimas

 6. astyte2010.08.02.

  Šeš­ta­dienį išban­džiau .……šaš­ly­kas gavosi liuksusinis.….Visi val­gy­to­jai liko patenkinti.…..

 7. Kristina2010.08.13.

  Kepėme ir mes šaš­ly­kus pagal šį receptą, norė­josi išban­dyti kažką naujo, ir tik­rai nenu­si­vy­lėm, labai skanu, minksta ir sul­tinga 🙂 Ačiū už receptą. Reko­men­duoju visiems!

 8. inga2010.11.10.

  Su didziau­sia pagarba, taciau visai neno­riu sutikti kad tik­ras sasly­kas is kiau­lie­nos, kiek­vie­nas tik­ras kau­ka­zie­tis jus isjuoktu uz toki pasa­kyma. Jusu argu­men­tas kad taip sako arme­nai irgi netiks­lus, nes jie yra azi­jie­ciai ir tik­rai jau ne kaukazieciai…

 9. Dmitrij2012.04.13.

  Norė­čiau para­šyti pora pasta­bė­lių :
  1. Jokios drus­kos mari­nate, nes mėsa ati­duoda van­denį.
  2. Mari­nuo­čiau mėsa tik su prie­sko­niais pora valandų, ir vėliau pri­dė­čiau svo­gūnų, nes svo­gū­nai labai gerai įsi­ge­ria prie­sko­niu kvapą/skonį. Jei sumai­šyti viską kartu — dides­nis prie­sko­nių kie­kis ati­teks ne mėsai o svo­gū­nams.
  3. Bet koks skys­tis sau­sina mėsą.
  4. Svo­gūnų patar­tina nau­doti kuo dau­giau arba sul­tin­ges­nių ir pjaus­tyti juos kuo smul­kiau. Pvz. 1 kg. mėsas aš imu 3–4 vidu­ti­nio dydžio (5–6 cm.)svogūnus.

 10. Vika2012.05.04.

  Pui­kiai tinka rau­do­nųjų ser­bentų sul­tys. Daž­nai sode, kai ser­bentų metas taip darome, pora saujų nuskinti sutrinti ran­kose viską į mėsa suvar­vinti ir pačias uogas galima sumest. Labai skanu būna.

 11. […] Kaž­kada gami­nau ir labai skanų kiau­lie­nos šašlyką. […]

 12. Neblo­gas mari­na­tas, esu jį ban­džiusi, labai ska­nūs šaš­ly­kai gaunasi. 🙂

 13. catch all2022.01.10.

  Une adresse e-mail con­fi­gu­rée comme « catch-all » reçoit tous les e-mails envo­yés
  à des adres­ses non exis­tante ou créé à la volé manu­el­le­ment ou avec un script.
  Avec un email cat­chall vous pou­vez avoir un nombre illi­mité d’adresse email à un prix
  réduit. Pour ache­ter un cat­chall ren­dez vous sur http://www.catchall.fr/

Leave a Reply to Audrius

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+