Ką Suvalgyti?

Braziliškas žuvies sriuba — Moqueca
Publikuota 14. Bal, 2010, autorius - kategorija 30min, Apie viską, Braziliški, Pagrindinis patiekalas, Sriubos, Troškinys, Vegetariška, Žuvis

Užtruk­site ~30 min, neat­si­džiauk­site visą dieną 🙂

Ski­riu, mano blogą skai­tan­tiems vege­ta­rams 🙂 bei visiems žuvies mėgė­jams ir visiems likusiems 🙂

Taigi, galiu pasa­kyti, kad IKI su savo akcija pri­pra­tino prie žuvies val­gymo 🙂 Nors akcija bai­gėsi, bet žuvies norisi. Todėl šian­dien papa­sa­ko­siu apie ska­nią žuvienę arba žuvies troš­kinį — bra­zi­lišką Moqu­eca (tariasi mo’keka). Tuo pačiu ir vėl gau­sis kuli­na­rinė kelionė. Man labai patinka gaminti kitų šalių nacio­na­li­nius patie­ka­lus. Na tokius, kurie yra stip­riai nacio­na­li­niai, pvz. kaip chat­ča­puri — Gru­zi­joje, quesa­dilla — Mek­si­koje, ar moqu­eca — Bra­zi­li­joje. Po kiek laiko rei­kės pažiū­rėti, kiek šalių taip pavyks aplan­kyti 🙂 Džiugu, kad ir Vil­niuje yra nema­žai vietų, kur galima para­gauti kitų nacio­na­li­nių vir­tu­vių (beje, moqueca’os tik­rai galė­site para­gauti Grill Bra­zil, pats nera­ga­vau, bet esu matęs, kad ten yra :). Jei kas raga­vote, para­šy­kite įspūdžius)

Moqueca’os pag­rin­di­nai ingri­dien­tai — žuvis, kokosų pie­nas, dar­žo­vės (pomi­do­rai, papri­kos, svo­gū­nas).  Bet kokios žuvies filė turėtų tikti šiai sriu­bai. Aš nau­do­jau švie­žios men­kės filė. Beje dar vie­nas džiu­gus daly­kas Vil­niuje 🙂 Ūki­ninkų tur­ge­liuose jau galima nusi­pirkti švie­žios men­kės, kurią veža iš Klai­pė­dos. Nors aišku, Klai­pė­doj ji bus visada skanesnė 🙂

Bra­zi­liška sriuba:

 • 2 men­kės filė (~300 gr.);
 • 1 svo­gū­nas;
 • pusė žalios paprikos;
 • pusė rau­do­nos paprikos;
 • 2–3 pomi­do­rai;
 • 0,5 citri­nos sulčių;
 • 400 ml kokosų pieno;
 • 2 a.š. sal­džios papri­kos miltelių.

Supjaus­tome apy­di­džiais gaba­lais filė, ją pad­ru­ski­nam, papi­ri­nam, paš­laks­tome citri­nos sul­ti­mis (keliais laše­liais kiek­vieną gaba­liuką). Taip žuvį palie­kame, kol ruo­šime kitką.

Supjaus­tome svo­gūną, papriką, pomi­do­rus. Svo­gūną kitą kartą pjaus­ty­siu pus­žie­džiais, o jūs — kaip jums patinka. Ir viską pakep­sim — pir­miau­sia pake­pam svo­gūną, po to sude­dam papri­kas ir dar vėliau pomidorus.

Viską patroš­ki­nam maž­daug 10 min. Tada pusę dar­žo­vių išimam, liku­sias toly­giai paskirs­tome, ant vir­šaus sude­dam žuvies gaba­liu­kus, o ant jos vir­šaus — liku­sias daržoves.

Supi­lam kokosų pieną, sude­dam papri­kos mil­te­lius. Viską užvi­ri­nam, o po to suma­ži­nam ugnį, užden­giame ir palie­kame troškintis.

Po ~15 min para­gau­jame, įspau­džiame dar citri­nos sul­čių, įde­dam drus­kos — visko pagal skonį, nei rūgštu nei sūru neturi būti. Val­gome su ryžiais arba balta duona.

Žymos: , , , , , , , , ,48 komentarai straipsniui “Braziliškas žuvies sriuba — Moqueca”

 1. Žalia Varna2010.04.14.

  Vege­ta­rai nevalgo mėsos, paukš­tie­nos ir žuvies (jokio gyvo padaro), todėl įra­šas skir­tas labiau žuvies mėgė­jams, nei vege­ta­rams 😉 Beje, labai ape­ti­tiš­kos nuotraukos 🙂

  • Audrius2010.04.14.

   pri­si­pa­žin­siu — neži­no­jau. Buvau įsi­ti­ki­nęs, kad vege­ta­rai žuvį valgo 🙂

 2. Jūratė2010.04.15.

  jau matau kas bus vaka­rie­nei, pui­kus recep­tu­kas, dėkuij 🙂

 3. Erika2010.04.15.

  Dri­stu teigti, kad vege­ta­rizmo yra kele­tas rūšių, vega­nai nevalgo jokio gyvo padaro mėsos, ir jų “produkcijos”,tik auga­li­nės kil­mes produktus,o vegetarai(pescovegetarizmas) įtrau­kia į savo dieta žuvį, kiau­ši­nius, pieno pro­duk­tus ir t.t.

 4. Inesa2010.04.18.

  Super! Ačiū,Audriau! Einu ištraukt menkę iš šal­dik­lio (pirkta iš Klai­pe­dos žvejų, pas mus jie irgi atveža į turgelį).Beje, kokį kokoso pieną patar­tum pirkti– esu mačiusi par­duo­tu­vėj skar­di­nes, bet nie­kad nemė­gi­nau pirkti, nes nežinojau,kam jį panau­doti galėčiau.

 5. Vaida2010.04.20.

  Laaaabai skanu, jau isban­dyta 🙂 Aciu 😉

 6. astyte2010.04.21.

  Gaminu…bet ture­jau tik lasisos,raudonos papri­kos ir laimo/visa kita,kaip recepturoj/.Tikiuosi,bus skanu.…

 7. astyte2010.04.21.

  Buvo tik­rai laaaaabai skanu.….si sriubyte-troskinukas bus daz­nas patie­ka­las musu namuose.Aciu.

 8. inesa2010.04.21.

  🙁 Nera­dau kokoso pieno… O gal galima nau­doti paprasta piena arba grietinele?

  • Audrius2010.04.21.

   kokosų pie­nas čia svar­bus daly­kas. Žinoma, ska­niai turėtų būti ir su grie­ti­nėle (tik­rai ne su pienu), bet ne tas 🙂

 9. astyte2010.04.22.

  kokoso pie­nas ir pri­duoda ta sko­nio subtiluma…bet jeigu nemegstat sio riesuto,tai tada gaima ir grietinele.…bet,kaip Aud­rius sako,tikrai bus netas.…

 10. Inesa2010.04.22.

  Ačiū už pata­ri­mus. Ką gi, teks palū­kėti ir paieš­koti šito pienuko.Nes jei jau daryti patie­kalą, tai tik taip,kaip pridera.

 11. […] tik­rai sočius patie­ka­liu­kus. Pra­dė­jom nuo bra­zi­liš­kos žuvies sriu­bos – Moqueca‘os. Šiaip keis­tas, bet ska­nus deri­nu­kas yra menkė, kokosų pie­nas, pipi­rai ir kiti […]

 12. Inesa2010.04.24.

  Nusi­pir­kau kokoso pieno skar­dinę, atidarau-o ten tokia kieta mase.Ar taip ir turi buti?

  • Audrius2010.04.24.

   ne, tik­rai neturi b8ti kieta masė. Tiršta kaip grie­ti­nėlė turi būti. Gal supla­kit. Gali būti, kad rie­ba­lai tik nusistovėjo.

 13. Inesa2010.04.24.

  Suplakti nepa­vyko, bet visą skar­di­nės turinį iškrapš­čiau į puodą, pašil­džiau ir tuoj išsi­lydė į tirštą pieną. Sriuba gavosi super. Iš tiesų tai iš pra­džių visi labai atsar­giai para­ga­vom, nes kaž­kaip tie pro­duk­tai su kokosu atrodė įtartinai.Bet nuo pirmo sriūbs­nio visa šeima susi­ža­vė­jusi
  ėmėm kab­liuoti šaukš­tais ir nutarėm,kad už Aud­riaus recep­tus nieko nėr geriau.Valio! Ačiū!
  dabar eilės lau­kia Kijevo kot­le­tai ir karš­tos salo­tos su vištiena.Bet čia jau bus mano gim­ta­die­niui. (Taip pat tam numa­ty­tas citri­ni­nis pyra­gas).
  Kaip gerai, kad tau,Audriau, kilo min­tis tokia savo sve­tainę sukurti. matia,kiek žmo­nių įkvepi! Sėkmės.

  • Audrius2010.04.25.

   Labai malonu tokius komen­ta­rus skai­tyt 🙂 Nors žinoma, sko­nis yra labai sub­jek­ty­vus daly­kas, bet mano sko­niai jums tinkai 🙂

 14. Kęstutis2010.05.10.

  Paban­džiau.….

  Toks įdo­mus sko­nis gavosi, saky­čiau. Tikė­jausi kažko pana­šaus į tai­lan­die­tiš­kos vir­tu­vės sriu­bas, jie ten turi tokių pana­šių su jūros gėry­bė­mis. Sko­nis tik­rai nenu­vylė, tačiau per daug ir nenu­ste­bino (matyt per daug jau visko pri­si­ra­gauju bekeliaudamas 🙂 ).

  Trum­pai drū­tai — SKANU, PAPRASTA IR GREITA (ir nerei­ka­lauja daug “terliojimosi”)

  Šią sriubą “užskai­tau”, ji tik­rai karts nuo karto atsi­ras ant mūsų pietų stalo.

  • Audrius2010.05.12.

   ačiū 🙂 man irgi ši sriuba patinka, ne tik dėl to kad ji skani, bet ir dėlto, kad labai papras­tai pagaminama 🙂

 15. Gunda2010.05.14.

  Suint­ri­gavo ir mane pasigaminti…tik neži­nia, kaip mano sko­nio recep­to­riai surea­guos į kokosų pieną tokiame derinyje 🙂

 16. Inesa2010.05.14.

  pas mus šitas troškinukas-sriubytė beveik kas savaite ant stalo.Pamėgom nepa­pras­tai.
  Ant kokosų pieno skar­di­nės buvo receptas,kad taip tiktų ir viš­tie­nos gaba­lė­lius patroš­kinti. Ketinu išmėginti.Gal kas jau darėte?

 17. Audrius2010.05.14.

  Inesa, pas mane jau yra troš­ki­nių su viš­tiena ir kokosų pienų 🙂
  http://kasuvalgyti.lt/?s=karis&submit.x=0&submit.y=0
  Visi kariai daromi su kokosų pienų, pamėginkite 🙂

 18. Inesa2010.05.15.

  O,ačiū už nuorodą.Būtinai išmėginsiu

 19. mindaugas2010.08.01.

  ačiū už receptą, rytoj ban­dy­siu paruošti, o pigiau­sias kokosų pie­nas Vil­niuje yra tetra­p­akuose Prismoje, Oze — dvi­gu­biai pigiau nei skardinėse

 20. Aistė2010.09.29.

  Šį troš­kinį raga­vau sve­čiuose pas bra­zi­les, bepro­tiš­kai patiko, vis pla­nuoju pati pasi­ban­dyti, tad labai džiugu matyti receptą lie­tu­viš­kai. Beje, gal esi ką mėgi­nęs dau­giau iš braziliškos/portugališkos virtuvės?

  • Audrius2010.10.04.

   kol kas tai vie­nin­te­lis šios vir­tu­vės atsto­vas. Bet reiks paieš­kot dar ko nors 🙂

 21. Laima2010.10.06.

  Eisiu ir as gaminti sia sriu­byte:)) Niam niam, jau matau kaip skanu kaip gardu bus:)) Bet man iskili klau­si­mas ar nerei­kia pilti dar van­dens i sia sriuba?

  • Aistė2010.10.06.

   Nerei­kia, kokosų pieno visiš­kai užtenka. Be to, ji ir turi būti gana tiršta, aš net labiau tai skystu troš­ki­niu vadinčiau.

 22. eglute skarota2011.03.22.

  vis­kas skanu kas yra tro­ski­nama kokosu piene :D…

 23. Vanessa2011.04.21.

  Sian­dien viriau sia sriuba — gavosi super super super. Ture­jom sve­ciu — visiems labai labai patiko. As gyvenu Graiki­joje — tai, supran­tat, kaip svarbu graikams paga­minti skanu patie­kala. Visi graikai dekoje sios sve­tai­nes sei­mi­nin­kui ir linki sekmes,sekmes, sekmes !!!!!!!!!!!!!!!

 24. Audrius2011.05.07.

  Oho :). Jei graikams patiko šis recep­tas, tai labai puiku 🙂 Nebū­čiau net patikėjęs 🙂

 25. Tadas2011.12.03.

  Teko pra­eitą savaitę para­gauti šį patie­kalą — malo­niai nuste­bino. Tre­čia­dienį mąs­tau kažką pana­šaus paga­minti 25 žmo­nėms. Kokias pro­por­ci­jas reko­men­duo­tum? Kiek kokosų pieno rei­kėtų ant 7–8 litrų sriubos?

  • Audrius2011.12.04.

   o jei… 25 žmo­nės 🙂 nu viską dau­gink iš 5 arba iš 6 ir turėtų užtekti 🙂

   • Tadas2011.12.04.

    Ačiū 🙂

    Šian­dien buvo įdo­mus eks­per­i­men­tas — viš­tiena su koko­sais. Visiems labai patiko 🙂 Pakepti svo­gū­nai ir porai, viš­tie­nos file, šiek tiek aštraus padažo, koko­sai, čes­na­kas ir lai­mas. Gar­ny­ras kus­ku­sas su svo­gū­nais, mor­ko­mis ir cuk­i­nija 🙂 SUPER 🙂 Koko­sas — man tik­ras atra­di­mas 🙂 Ačiū Die­vui už kokosus 🙂

 26. mindaugas2012.03.12.

  vakar virem

  net vai­kui patiko:))

 27. li2012.11.11.

  .….l skanu, tik puse svo­gunu pakei­ciau porais, ibe­riau dz apel­sinu zie­ve­les ir ruputi cili pipiriuko..VISIEMS PATIKO 🙂 aciu uz recepta.ypac sal­tais lap­kri­cio vakarais.

 28. JS2012.12.22.

  Labai skani Sriuba. As dar papil­do­mai prie men­kes ide­jau kre­ve­ciu. Ta pati vakara viska suval­gem. Labai aciu uz recepta. Dar vir­siu daug kartu.

 29. ieva2015.11.29.

  Labai negir­dėta sriuba :), ačiū už receptą. Teliko išbandyti

 30. Rita2016.03.01.

  Labai nuo­sta­biai gavosi, visai kaip Bra­zi­li­joje kad raga­vau :). Ir pati dar tik­rai gaminsiu, ir kitiems reko­men­duoju! Tik dar labai siū­lau ant troš­ki­nio pabars­tyti švie­žios kalend­ros lape­lių, tik­rai ji čia tinka.

Leave a Reply to Tadas

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+