Ką Suvalgyti?

Konkursas
Publikuota 25. Kov, 2010, autorius - kategorija Apie viską, Konkursas

Sveiki,

para­šius 60 straips­nių, surin­kus jau pakan­ka­mai ger­bėjų nuspren­džiau, kad pats lai­kas pama­lo­ninti ir mano blogo skai­ty­to­jus ir leisti jiems, ką nors lai­mėti. Kiek­vie­nas tur­būt kaž­kiek gami­nan­čių turi tokių vir­tu­vi­nių įran­kių, be kurių butų sunku vers­tis. Aš turiu ne vieną, bet šį kartą papa­sa­ko­siu apie skutuką/pjaustuką 🙂

Asme­niš­kai aš šį sku­tuką nau­doju kaip pjaus­tuką (kažin ar yra toks lie­tu­viš­kas žodis? 🙂 ) kie­tam sūriui, kai kuriom dar­žo­vėm (pvz. cuk­i­ni­jai, agur­kui). Nėra ska­nes­nio sūrio, negu plo­nai papjaus­tyto šiuo sku­tuku 🙂 Beje paste­bė­kite, kad šis sku­tu­kas yra Vic­to­ri­nox fir­mos. Vic­to­ri­nox sena Švei­ca­ri­jos įmonė, gami­nanti žymiuo­siuos švei­ca­riš­kus pei­lius ne tik papras­tiems žmo­nėms ar turi­s­tams, bet ir armi­jai, laik­ro­džius (vie­nas toks pas mane ant ran­kos 🙂 ) ir kitus daly­kus.  Ir šis sku­tu­kas taip pat paga­min­tas ne Kini­joj, ne Indi­joj, o Švei­ca­ri­joj. Labai geros koky­bės, ašt­rus, pato­gus. Ir vieną tokį pado­va­no­siu kaž­ku­riam savo blogo skaitytojui 🙂

Daly­vauti gali visi, tiei­sog komen­tare para­šy­kite, kokį receptą, paga­mintą patie­kalą nori­tė­tu­mėte rasti čia — www.kasuvalgyti.lt. Akcija-atrakcija tęsis iki 2010.03.31 24:00. Lai­mė­to­jas bus išrink­tas burtų keliu. Nepa­mirš­kite nuro­dyti savo el. pašto adreso.

Sėk­mės

Žymos: , , , ,56 komentarai straipsniui “Konkursas”

 1. Giedrė2010.03.25.

  aš nepa­tai­soma, kar­tais trūksta deserto idėjų 🙂

 2. Violeta2010.03.26.

  Pri­ta­riu Gied­rei — desertų trūksta 🙂

 3. Marius2010.03.26.

  Nors tamista ir paža­dė­jot, kad bus dar ne vie­nas recep­tas su žuvim, bet man jų negana — iš žuvies, su žuvim, apie žuvį:) Na ir aišku gal kiek per anksti dar, bet lau­kiu nesu­lau­kiu receptų kepti mėsai ir dar­žo­vėms ant grotelių.

 4. Eitne2010.03.26.

  Aš tai mėgstu iš varš­kės, taigi tiek deser­tai, tiek rimti patie­ka­lai su varške 😉
  Sėk­mės rašant, kolega.

 5. Julius2010.03.26.

  Norė­tūsi ko nors egzo­tiško su apelsinais. 🙂

 6. Aurimas2010.03.26.

  O aš pasi­gendu įvai­riau­sių salotų ir šiaip maisto iš žalu­mynų bei daržovių 😉

 7. Kristina2010.03.26.

  Aš norė­čiau tikro juodo juodo šoko­la­di­nio pyrago recepto

 8. Neringa2010.03.26.

  O as nore­ciau “maca­rons” recepto! Viena kart ban­dziau, bet nepa­vyko, nore­ciau ir Lie­tu­vis­kam bloge pama­tyti tuos ska­nius, tra­skius sausainelius 😉

 9. rasakkila2010.03.26.

  O aš lau­kiu tikrų lie­tu­viškų bul­vi­nių patieklų! 🙂 Niam niam..

 10. 3batai2010.03.26.

  Nore­tusi dar recepto su kiau­lie­nos ispjova 🙂

  Esa­mas taip pat geras, bet lau­kiu naujo ir netiketo

 11. Viktorija2010.03.26.

  Aš norė­čiau pama­tyti čia Kijevo kot­letų receptą. Būtų pas­kui puiki inst­ruk­cija pietums 🙂

 12. B'S2010.03.26.

  Pipi­ri­nis beef-stake’as, su žaliuoju sviestu. Būtų geras įva­das į gri­lio sezoną.

 13. sonata2010.03.26.

  lai­min­gieji dzio­vinti pomi­do­rai nerealus…daugiau tokiu uzkan­dziu pagardu 🙂

 14. Jurga2010.03.26.

  o aš visai norė­čiau rasti dau­giau receptų su sūriu, daug daug sūrių ir kuo įvai­res­nių 🙂
  dar visai būtų šaunu rasti kokių nors pada­žiukų, pvz. tokiū kaip salsa, iš pomi­dorų ar dar kokių dar­žo­vių bei jogurto, kitų priedų, kurie tiktų prie užkan­džių ar prie karštų patiekalų 🙂

 15. Evelina2010.03.26.

  Dau­giau trintų sriu­by­čiųųų 🙂 kaip skanu ir sveika 🙂

 16. Edita2010.03.26.

  Val­giu jau yra nema­zai, o kur geri­mai? Nore­tusi ir tokiu receptu, pra­de­dant kokiais netra­di­ci­niais kisie­liais ir bai­giant ape­ri­ty­vais ;>

 17. Ineta2010.03.26.

  Kijevo recep­tas butu puiku:)

 18. V.K.2010.03.26.

  Įtrau­kia skai­ty­mas ir gamyba tokių patie­kalų, kur yra kaž­ko­kie neti­kėti pro­duktų deriniai-pav..daržovių gar­ny­rai su kokiom nors sėk­lom ar rie­šu­tais, suk­ti­nu­kai vėlgi su neti­kėtu įdaru ar šoko­lado padažu, dar­žo­vių –vai­sių salo­tos, Įda­ry­tos apkep­tos daržovės 🙂

 19. Giedre2010.03.27.

  Pada­ry­kite pra­šau ita­lišką pomi­do­rinę arba Mine­st­rone sriubą!
  Taip pat būtų labai įdomu, jei pasiū­ly­tu­mėte kokių įdo­mes­nių gar­nyrų, pvz. iš bul­vių ir/ar daržovių…

 20. praktikuojantiskulinaras2010.03.27.

  Man tai nore­tusi dau­giau kinišku receptu, daž­nai jie buna sal­dūs ar sal­dži­a­rūkš­čiai, tai butu kaip 2in1 ir pag­rin­di­nis patie­ka­las ir desertas 🙂

 21. svogerka2010.03.27.

  ups… pir­mas varian­tas nei­sejo… nore­ciau kokiu recep­ciuku apie bly­nus ir ka galima su gor­gon­zo­los suriu padaryt

 22. Inesa2010.03.27.

  O as nore­ciau kokiu nors patie­kalu su fetos suriu.Kol kas zinau tik vie­nas salo­tas su pomidorais…Nuobodu.

 23. Ing2010.03.28.

  Švie­žios duo­nos, ban­de­lių, pyrago receptų trūkumas 🙂

 24. Zheelka2010.03.29.

  receptų su alaus panau­do­jimu ;D

 25. patricija2010.03.29.

  Kaž­kas jau minėjo, tai noriu tik paant­rint — pra­šom recep­tė­lių, su kiau­lie­nos išpjova 🙂

 26. Iwin2010.03.29.

  na pyragu receptu, tik­rai nie­kada nebuna per mazai

 27. Jūratė2010.03.29.

  Kijevo kot­le­tas 😛

 28. viktorija2010.03.29.

  mesos patie­kalu kuo daugiau 🙂

 29. Ligita2010.03.29.

  Nore­ciau recepto kaip ikrauti tele­fono bate­rija, kad bent jau savait­gali “pra­temtu” :))))))))))
  o jei rim­tai, tai receptu su spinatais 🙂

 30. Jurga2010.03.29.

  Man labai patiko per­li­niu kruopu kose. Gal dar ko nors pana­saus? Juk labai sveika ir skanu!

 31. Marta2010.03.29.

  Aš tai norė­čiau rasti kokios nors sriu­bos (pvz. moliūgų ar cuk­i­nijų trin­tos) arba desertų (sūrio tor­tas, šoko­la­di­niai keksiukai).

 32. virga2010.03.29.

  Receptų su brokoliais

 33. Neringa2010.03.29.

  Nore­ciau rasti tira­misu deserta :))

 34. Astyte2010.03.29.

  Nore­ciau naujo tira­misu pyrago recepto.…dar apsi­dziaug­ciau radusi tikro Kijevo kot­leto receptuka.Auginu du mazylius,kurie nela­bai megsta valgyti,tai gal koki receptuka,kuris patiktu ir sudo­mintu vaikiukus.……

 35. […] Pub­li­kuota 29. Kov, 2010, auto­rius — Aud­rius kate­go­rija 30min, Apie viską, Graikiški, Pag­rin­di­nis patie­ka­las, Vaka­rienė, Vege­ta­riška, Žuvis ShareNepa­mirš­kite suda­ly­vauti konkurse […]

  • Audrius2010.03.29.

   Ačiū visiems už komen­ta­rus, kiek­vie­nam neat­sa­ki­nė­siu, bet į kiek­vieno komen­ta­rus atsi­žvelg­siu 🙂 Nors nesi­s­pe­cia­li­zuoju aš deser­tuose, bet pabandysiu 🙂

 36. Martina2010.03.29.

  Kai nesu­gal­voju ką gaminti, užsuku čia pažve­joti idėjų 🙂
  Labai norė­čiau dau­giau lie­tu­viškų receptų.. ir žinoma su varške! 😉

 37. Paulina2010.03.30.

  gero BULJONO recepto 🙂

 38. egidija2010.03.30.

  kepto par­še­lio 😀

 39. Irma K.2010.03.31.

  Japo­niškų patie­kalų (ir pata­rimų): įvai­rių sušių atmainų, oni­gi­rių ir pan. 🙂 Ačiū

 40. astyte2010.03.31.

  Kavos-skanios,kvapnios,netiketos.…ir ko nors prie jos.….….

 41. raimonda2010.04.01.

  maziau rekla­mos 😉

 42. Audrius2010.04.01.

  Na kon­kur­sas bai­gėsi, ačiū visiems daly­va­vu­siems už komen­ta­rus. Nuga­lė­toją atsi­tik­ti­niu būdu rink­siu šian­dien vakare, tai ir rezul­ta­tai — vakare 🙂

 43. astyte2010.04.01.

  O gal cia balan­dzio 1-osios pokstas?!

 44. astyte2010.04.01.

  tai šaunu!

 45. […] pui­kiai ) buvo ištrauk­tas vie­nas skai­čius. Ir lai­min­ga­sis skai­čius buvo 11 o vie­nuo­likto komen­taro auto­rius — Vik­to­rija (viktorijal@…). Svei­kinu lai­mė­toją O visiems linkiu […]

 46. […] nenuo­stabu, kad čia skai­ty­site, kaip pasi­ga­minti Kijevo kot­letą   Vyku­sio kon­kurso metu,  net keturi skai­ty­to­jai norėjo čia pama­tyti Kijevo kot­leto receptą. Taigi, […]

 47. […] pasi­il­got rimtų mėsiškų receptų. Vat kaip tik tokį vieną ir turiu. Dar dau­giau, su kon­kurse pagei­dauta kiau­lie­nos išpjova. Išpjova yra mėgs­tama, nes ji yra liesa, minkšta — […]

 48. Agnė2010.06.09.

  PAELLA… Užmer­kiu akis — ir sei­lės jau kaupiasi

 49. Rima2010.09.29.

  Mažų, dai­lių pyragelių-tortų su mas­kar­po­nes sūriu arba torto su amba­sa­do­riaus tešla .. arba žydiš­kai kepta žuvis. Judeju mote­rys gar­seja val­gių gami­nimo recep­tais. Jos pui­kiai gamina. Iškepta žuvi jos mirko 30 min. padaže… skanumelis.Kia vie­še­jau Aust­ri­joje judeju sei­moje teko vai­šin­tis paruošta žuvimi.Puikumelis. Ačiū.

 50. Monika2010.11.27.

  As taip pat jog truksta desertu rec.

 51. Violeta2011.01.24.

  Norė­čiau kokio tor­tuko receptuko 🙂

 52. Darja2011.03.07.

  Norė­čiau tokios tik­ros ispa­niš­kos paeljos.

 53. Kristina2011.03.23.

  Kad jau suri pjaus­tot su juo, tai dekit ir recepta su suriu 😉 Kadangi pava­sa­ris, tai manau salo­tos kokios labiau­siai tiktu — lengva, gaivu, pava­sa­riska :D))

Leave a Reply to Jurga

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+