Ką Suvalgyti?

Jautienos išpjova. Didkespnis
Publikuota 31. Kov, 2010, autorius - kategorija 15min, Apie viską, Jautiena, Pagrindinis patiekalas, Pamokymai

Nesu­prantu kaip mana­jam bloge dar nebuvo jau­tie­nos išpjo­vos kepimo? 🙂 Prieš maž­daug 5 mėne­sius gami­nau Veling­tono kepsnį, kuriam rei­kėjo išpjo­vos. Tada, dar būda­mas pakan­ka­mai žalias rašiau, kad nela­bai žinau kaip nusi­pirkti gerą išpjovą. Tai buvo senai 🙂 Dabar jau netik galiu papa­sa­koti kaip nusi­pirkti gerą, švie­žią, minkštą, bet dar ir tikrą išpjovą 🙂

jau ne kart esu sakęs, kad išpjova, tiek kiau­lie­nos, tiek jau­tie­nos — minkš­čiau­sias rau­muo. Minkš­tas dėl to, kad rau­muo neat­lieka jokio darbo, o yra skir­tas vidi­niams orga­nams “lai­kyti” (viš­tiena beje irgi turi savąją išpjovą — mažoji arba vidinė filė). Jau­čio išpjova atrodo labai pana­šiai kaip ir kiau­lie­nos, tik kelis kar­tus didesnė. Tai bran­giau­sia jau­tie­nos mėsa (na gal jau­čio sėk­li­dės dar bran­ges­nės, nes jos tik dvi 🙂 ). Bran­giau­sia — tai nebū­ti­nai geriau­sia. Brangi ji dėl to, kad jos mažai. Ar ji gera? Taip, jei kep­site kepsnį, ne — jei troš­kin­site. Net ir to paties jau­čio (tas pats galioja ir viš­tai ir kiau­lei) mėsa skir­tin­gose vie­tose turės skir­tingą skonį. Ir čia jau galioja kitas prin­ci­pas — kuo rau­muo tvir­tes­nis, tuo jis dau­giau turės tai mėsai būdingo sko­nio. Taigi, išpjova, yra labai švel­naus sko­nio, tuo tarpu kum­pis bus sko­nin­ges­nis, jau­tie­niš­kes­nis. Galite išvirti ar pakepti viš­tos blauz­de­lės ir krū­ti­nė­lės filė, arba kiau­lie­nos spran­dinę ir nuga­rinę — tik­rai para­gavę pajau­site kur kokia mėsa. Taigi išpjova pati minkš­čiau­sia, švel­niau­sio sko­nio mėsa.

Kitas labai svar­bus daly­kas ren­kan­tis jau­tie­nos išpjovą, tai rie­ba­li­nių skai­dulų kie­kis (tokie balti kana­lė­liai mėsoje). Kuo jų dau­giau tuo iške­pusi mėsa bus ska­nesnė ir sul­tin­gesnė. O mėsai iške­pus tų rie­ba­liukų nebe­liks nė žymės — vis­kas ištirps.

Žinoma išpjovą, kaip ir kitą mėsą geriau pirkti tur­guje — dau­giau šansų, kad ji bus švie­žia, o beto ir pasi­rin­ki­mas smar­kiai dides­nis negu par­duo­tu­vėj. Tik­ros išpjo­vos kaina svy­ruoja nuo 50 iki 70 litų.  Klau­site, ką reiš­kia tik­ros? 🙂 Prieš 5 mėne­sius ir aš dar neži­no­jau. Tur­guj labai daug kur, galite pama­tyti jau­tie­nos išpjo­vos, kurios kaina bus ~30 litų. Šalia padėta eti­ketė, kur para­šyta, kad čia išpjova. Par­da­vėjo paklau­site — jis irgi pasa­kys, kad čia išpjova. Vis­kas tei­singa 🙂 Išsky­rus tai, kad nuty­li­mas fak­tas, kad tokia išpjova yra iš gyvu­lio kum­pio, t.y. iš šlau­nies išpjau­tas rau­muo, kurio apvali forma labai pri­mena išpjovą iš nuga­ri­nės. Kadangi tokia išpjova yra iš kum­pio — (užpa­ka­li­nių gyvu­lio kojų, ant kurių jis kar­tais net atsi­stoja 🙂 )labai tvirto rau­mens, tai mėsa, tie­siog kepta ant žarijų ar kep­tu­vėje, bus ne ką minkš­tesnė už jūsų mėgiamų bate­lių padą. Kaip atskirti tikrą nuo netik­ros? leng­viau­sia pagal kainą 🙂 Dar nesu matęs, kad kas nors netikrą par­da­vi­nėtų už tik­ros išpjo­vos kainą. Antra, netik­roji stam­besnė, nie­kada nebus tokia ilga kaip tik­roji. Ir tre­čia, beveik neįma­noma, kad netik­roji turės tiek daug rie­ba­li­nių skai­dulų kaip tikroji.

Tai tiek apie jau­tie­nos išpjovą. Aij, vos nepa­mir­šau, taigi rei­kia ją dar iškepti 🙂

Išpjo­vos kepi­mas toks pat svar­bus kaip ir jos išrin­ki­mas. Per brangi mėsa, kad kepti bele­kaip 🙂 Svarbu neper­kepti, nes bus sausa, nesu­de­ginti ir iškepti pakan­ka­mai, kad nebūtų žalia (neslėp­kime ir neap­si­me­ti­nė­kime, kad ir kokie gur­ma­nai būtime — žalia mėsa nėra labai jau skani 🙂 ). Nese­niai žiū­rė­jau ŽASo Bilo laidą. Tai jis žmo­gus kepė did­keps­nius ir mokė žiū­ro­vus, kad jei jie nori vidu­ti­niš­kai kepto keps­nio, tai turėtų kepti dvi minu­tes iš vie­nos ir dvi iš kitos. Labai drą­siai pasa­kyta. Jei keps­niai bus ati­tin­kama sto­rio (turėtų būti tokie prie plo­nes­nių), tai tada tei­sin­gai. Bet apie keps­nio storį nieko nebuvo kal­bėta, todėl žiū­ro­vas galėjo smar­kiai nusi­vilti kepęs pagal inst­ruk­ci­jas o gavęs žalią kepsnį su krauju 🙂

Aš irgi did­kepsnį mėgstu vidu­ti­niš­kai keptą — tokį, kurį pra­pjo­vus, mėsa vidu­ryje dar rožinė, tačiau kraujo jau nėra, o tik švie­siai raus­vos sul­tys. Taip iškepti visai paprasta 🙂 Pir­miau­sia rei­kia, kad visi keps­niai būtų vie­nodo sto­rio. Taip bus leng­viau kepti. Koks keps­nio sto­ris — kaip jums patinka. Gali būti apie 2 cm. Kepsnį rei­kėtų kepti plie­ni­nėje (arba ketaus) kep­tu­vėje. Gerai rei­kia ją įkai­tinti. Įkai­tus kep­tu­vei, pilame šla­kelį alie­jaus, jį paskirs­tome po kep­tuvę ir dedame keps­nius. Keps­nius galima kepti tik po vieną kartą ant abiejų pusių, o galima ir pasto­viai var­tyti, tik taip rei­kės ilgiau kepti, bet mažiau gali­my­bių sude­ginti. Aš daž­niau­siai kepu po vieną kartą iš abiejų pusių — taip man papras­čiau. Taigi kepame kepsnį ant vie­nos pusės tol, kol ant vir­šaus pama­ty­sime, kad iš mėsos pra­deda sunk­tis krau­jas. Taip taip, krau­jas pra­deda skverb­tis į viršų. Jei jums patinka vidu­ti­niš­kai kep­tas keps­nys, jau galite kepsnį versti, jei norite labiau pake­pu­sio, pake­p­kite dar ~minutę. Atkreip­kite dėmesį, kiek kepsnį kepėte ant vie­nos pusės, dar tiek maž­daug rei­kės kepti ir ant kitos. Dabar vėl ste­bė­kite keps­nio viršų. Kep­kite kol vėl pama­ty­site per viršų besi­sun­kiantį kraują/mėsos sul­tis. Keps­nys jau beveik iške­pęs, berei­kia įsi­ti­kinti ar tin­ka­mai. Tam aš darau tokį testą su ranka. Ran­kos nykš­čio galiuku pasie­kite bevar­džio piršto galiuką. Tada kitos ran­kos (deši­nės) rodo­muoju pirštu paspau­s­kite delno pagal­vėlę. Va toks turi būti ir keps­nio minkš­tu­mas, norint kad jis būtų vidu­ti­niš­kai kep­tas. Paspau­di­nė­jame kepsnį, jei spau­dosi pana­šiai, reiš­kias iškepė.  Žinoma rei­kia prak­ti­kos, bet tik­rai nesunku. Po ~ 5 minu­čių nuo pra­džios keps­nys bus iške­pęs. Išimam iš kep­tu­vės ir būti­nai pailsiname.

Žymos: , , , , , ,25 komentarai straipsniui “Jautienos išpjova. Didkespnis”

 1. 3batai2010.03.31.

  Mmm, kaip skanu, teks gaminti 🙂

 2. Julius2010.04.01.

  Nega­lima kep­tu­veje kepti fil­let mig­non. Tai neteisinga:))

 3. Jurga2010.04.01.

  Oi, kaip ačiū už infor­ma­ciją 🙂 O kaip dėl avie­nos? Jai galioja tas pats ar yra skirtumas?

  • Audrius2010.04.01.

   Apie avieną beveik nieko neiš­ma­nau 🙂 Bet žinoma turėtų būti tie patys prin­ci­pai. Nesu tik­ras ar avieną galima val­gyti pusiau iškeptą.

   • Jurga2010.04.01.

    Aš pasi­rin­kimą turė­jau ome­nyje. Kaip tik pla­nuoju šeš­ta­dienį pirkt. Ir gal­voju, kaip čia man dabar išsirinkt.

    • Audrius2010.04.01.

     Aaa, dėl pasi­rin­kimo. Ten dar papil­domų dalykų yra. Svarbu, kad mėsa nebūtų sena ir neseno gyvu­lio. Bet, kaip tai tinak­mai pada­ryti — nežinau 🙂

 4. Jurgita2010.04.01.

  Labai mėgs­tam šį patiekalą.Karts nuo karto išsi­ke­pam su krau­juku 🙂
  Papras­tas ‚grei­tas pagaminimas,o rezul­ta­tas labai skanus 😉

 5. Agne2010.05.27.

  o kaip su prie­sko­niais steikui?

 6. […] apra­šymą apie tai, kaip pasi­rinkti geriau­sią mėsą ir kaip tei­sin­gai ją iškepti (skai­ty­kite čia). Tokie pata­ri­mai yra labai ver­tingi, ypač tiems, kurie neturi pati­kimo mėsos tiekėjo.Mums […]

 7. Giedre2011.03.02.

  Apie mesos issi­rin­kima ir kepima vis­kas tobu­lai sura­syta, taciau auto­rius pamirso pami­neti keleta labai svar­biu dalyku. Visu pirma, kad mesos jokiu budu nega­lima sudyti, nes druska iss­tums is mesos sul­tis ir mesyte bus sausa. Kitas daly­kas, kas labai paska­nina kepsni (kaip tai ir pavaiz­duota nuo­trau­koje) iske­pus uzdeti gaba­liuka sviesto. Siaip jokiu prie­sko­niu pries kepant geriau­sia nedeti. Iske­pus keps­nius pabars­tyti druska, pipi­rais (ka tik stam­biai sumal­tais) ir uzdeti gaba­liuka sviesto. Palai­kyti kelias minu­tes uzden­gus ir tada skanaus !

 8. Aleksanras2012.01.12.

  Pui­kus recep­tas! Ypač gera idėja su pirš­tais (kurią pasiūlė J. Oliver’is), kurią, kaip matau, sėk­min­gai pri­tai­kėt!
  Vie­nas išsa­miau­sių ir “sei­le­var­viš­kiau­sių” receptų!

  • Audrius2012.01.12.

   Man rodos, kad netgi ne Oli­ve­ris pasiūlė šį metodą. Esu matęs šį metodą apra­šytą sename JAV žur­nale. Tu ometu Oli­ve­ris galėjo būti tik vaikas 🙂

  • J.G2015.02.14.

   seniau­siai visi vire­jai ji nau­doja ‚o ne joks oli­ve­ris pasiule, kuris nau­doja i maista vis­tie­nos kubelius.

 9. Dmitrij2012.04.13.

  Labai gerai para­šy­tas straips­nis. Dėl kum­pio išpjo­vos, kai norė­jau pirkti mėsos , kaip nekeista, pasakė pats par­da­vė­jas tur­guje, kai paklau­siau, kodėl kaina mažesnė. Pasakė — kum­pio išpjova 🙂

  • Audrius2012.06.01.

   Sąži­nin­gas pardavėjas

   • Vitalijus2013.07.01.

    Sazi­nin­gas” ir “par­da­ve­jas tur­guje” nesu­de­ri­nami daly­kai. Kol nei­spraudi i kampa, tol jis tau nieko nepa­sa­kys. Beje del avie­nos: para­sy­kit man maila ir as duo­siu adresa kur galima nusi­pirkti. Cia mano pazis­tama ir kaina gera ir aviena puiki.

 10. eiei2012.05.30.

  pra­šom nesle­by­za­voti — žalia mėsa jeigu gera yra pui­kaus sko­nio. jau­tie­nos išpjovą kepti well done arba medium yra išme­ti­mas geros mėsos. kaip mini­mum medium-rare. prieš kepant galima paraugti mėsos be nieko — pui­kus sko­nis turėtų būti. arba carpa­c­cio pasidaryti!

 11. Mindaugas2012.06.04.

  Tur­guje pirkti tokią mėsą pabi­jo­čiau, nebent gerai pažįs­tate par­da­vėją. Mėsą perku ją eko­lo­giš­kuose spec. par­duo­tu­vėse, ir kitiems rekomenduoju.

  Labai tei­sin­gas auto­riaus paste­bė­ji­mas dėl laiko — visur lite­ra­tū­roje mini­mas kepimo lai­kas, pra­lei­džiant esmę — kepimo lai­kas turi pri­klau­syti nuo mėsos storio.

  O šiaip su malo­numu paskai­čiau straipsnį. Dėkui auto­riui, ir — skanaus.

 12. Vaida2012.08.05.

  Ačiū, šau­nus straips­nis 🙂 Dabar iš visai rare pasi­da­riau at least medium-rare kulinarė;-)

 13. sigitas2014.11.15.

  nA VISKAS KAIP IR PUIKU, TIK NEVARTOKITE ZODZIO KRAUJAS, NES JO PAPRASCIAUSIAI GEROJE SKERDIENOJE NEBUNA. tAI YRA MESOS SULTYS IR TIKRAI NE KRAUJAS.

Leave a Reply to Vaida

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+