Ką Suvalgyti?

Druskoje keptos dorados
Publikuota 01. Kov, 2010, autorius - kategorija 60min, Apie viską, Pagrindinis patiekalas, Pamokymai, Vakarienė, Vegetariška, Žuvis

Užtruk­site ~1 valandą.

Gal tru­putį keista, kad klai­pė­die­čio bloge dar nebuvo recepto su žuvimi 🙂 Nors gal ir nekeista, nes Vil­niuje nusi­pirkti švie­žios žuvies beveik neįma­noma. Gal jūs žinote vietelių? 🙂

Mano žuvies paieš­kos irgi buvo įdo­mios. Apsi­lan­kiau tri­jose didžiau­siuose Vil­niaus pre­ky­bos cen­t­ruose ir tik tre­čia­jam gavau geros žuvies. Iš pra­džių buvau IKI, atrodo žuvies sky­rius dide­lis, bet vos ne visą jį buvo oku­pavę akci­ji­niai upė­ta­kiai ir laši­šos. Men­kių nėra. Dora­dos, jei nebūtų sudė­tos ant ledo, saky­čiau vytin­tos 🙂 Na per­dė­jau tru­putį, bet jau tokios padžiū­vu­sios. Gal­voju nuva­ry­siu į super­mar­ketų sos­tinę, Vil­niaus centrą — akro­polį. Kuriame žuvies sky­rius toks pat kaip mėsos ar sūrio. Švie­žios žuvies dau­giau ir įvai­res­nės. Net men­kių kelių rušių buvo. Nors men­kės jau buvo be galvų (tur­būt aišku dėl ko 🙂 ), bet vis­tiek nuta­riau par­da­vė­jos atsar­giai pakla­suti apie jų švie­žumą. Par­da­vėja nedra­siai apsi­žvalgė ir tyliai pasakė, kad men­kės pas juos jau guli 5 die­nas. Doradų nebuvo. Nuo­šir­džiai padė­ko­jęs išėjau. Labai norė­josi par­da­vėją pagirti ir įra­šyti ką nors į pagy­rimų knygą, bet pagal­vo­jau, kažin ar ją pagirtų admi­nist­ra­cija 🙂 Bet vis­tiek ačiū pardavėjai.

Beliko Rimi. Ir ten radau tuntą doradų, kurios atrodė labai švie­žiai ir pasak, par­da­vė­jos, guli tik antrą dieną. Ir iš tik­rųjų, žuvų akys skaid­rios, neap­si­blau­su­sios, jokio paša­li­nio kvapo, dar nesk­ros­tos, neglei­vė­tos, žiaunų dang­te­liai  neat­vipę, pačios žiau­nos rau­do­nos, neglei­vė­tos, pele­kai vie­toje, nepa­džiūvę — visi šie požy­miai rodo, kad žuvis švie­žia. Žinoma išda­ri­nėti jas teks namie, bet taip dar geriau, nes galima įsi­ti­kinti, kad žuvis tik­rai švie­žia. Apie tai kaip rei­kia išda­ri­nėti žuvį skai­ty­kite žemiau 🙂

Vaka­rienė 4-iems:

 • 3 kara­liš­kos dora­dos su gal­vo­mis (arba bet kokia balta žuvis su galva);
 • 1.5 kg tik­ros druskos;
 • 1 citrina;
 • švie­žių arba džio­vintų prie­sko­nių (bazi­liko, čiob­re­lio, roz­ma­rino — kas kam).

Drus­koje žuvį rei­kia kepti kuo mažiau pažeistą — t.y. turi būti galva, išda­ri­nėta tik per vieną pjūvį. Nes kitaip, druska sugers visą drėgmę ir žuvis taps sausa. Taigi pir­miau­sia išda­ry­sime žuvį.

Nieko sudė­tingo ir visai neš­lykštu, todėl bijoti neverta 🙂 Imame žuvį ir pei­liu per­pjau­name pilvą nuo žiaunų iki kl bai­giasi žuvies pilvo ertmė (iki sky­lu­tės tokios :)) Per­pjovę pirštu arba šaukš­te­liu iška­bi­name vidų. Geriau­sia pirštu. Išimam abso­liu­čiai viską, jei rei­kia pag­ran­dome su šaukš­tuku. Dar ne vis­kas. Būtina išimti žiau­nas, nes jei jas palik­site, jos mėsai duos kartų skonį. Čia vėl labai paprasta su pirštu tie­siog išstumpti pro vieną (pilvo pusę) ar kitą (išorinę žiaunų) pusę. Išėmus žiau­nas žuvį nuplau­name. Žvynų skusti nebū­tina, nes vis­tiek skū­ros neval­gy­sim. Išva­lom visa žuvis. Į skardą pilame druską. Turi būti maž­daug pusės cm sto­ris. Sugul­dome žuvis.

Į žuvų vidų dedam po du grie­ži­nė­lius citri­nos, ir prie­sko­nių (drus­kos papil­do­mai nede­dam!). Užklo­jame žuvis drus­kos sluoks­niu. Galvų ir uodegų užbert nereikia.

Kišame į įkai­tintą iki 200 laips­nių orkaitę ir kepame maž­daug 40 min. Žuvis jau turi būti pil­nai iške­pus. Val­gome su švie­žio­mis dar­žo­vė­mis ir balta duona. Nepa­mirš­tam alaus ar/ir balto vyno.

Nustebsite kokia skani žuvis gau­nasi. Visiš­kai nesūri. Sūrumo tiek kiek ir rei­kia. Visą skardą galima dėti ant stalo ir val­gyti iš jos. Druska bus sukie­tė­jusi ir kaip kiau­tas nusi­ims nuo žuvies. Tada belieka nuimti skūrą ir val­gyti mėsą. Paprasta ir skanu.

Žymos: , , , , , ,20 komentarai straipsniui “Druskoje keptos dorados”

 1. egidija2010.03.01.

  taip… kepi­mas žuvies drus­koje yra tik­ras geru­my­nas. man taip kepta žuvis — pati skaniausia…

 2. Paulina2010.03.02.

  Rimi penk­ta­die­niais buna didieji gery­biu ir zuvu ‘zava­lai’, o ant­ra­die­niais dar buna mazes­nieji papil­dy­mai, todel tom die­nom daz­niau­siai perku. sepiju dar rasalo mai­se­liai net nepra­plyse buna 😀

 3. Jurga2010.03.02.

  šau­nuo­lis, visai norė­čiau žuvies ir aš dabar :))
  įdomu, ar galima nau­doti visas ž uvis tokiu atveju, t.y. ar galima kepti ir su kuo­jom, iš kaimo lydeka, lynu ir pan? 🙂

  • Audrius2010.03.02.

   Aišku galima. Nors man ska­niau­siai balta jūrinė žuvis. Dar įsi­vaiz­duoju, kad labai ska­niai taip būtų kepti jūrinį ešerį.

 4. egidija2010.03.02.

  esu taip kep­tos laši­šos, sterko val­giusi. prak­tiš­kai tinka bet kokia žuvis, tik kad ašakų daug neturėtų…

 5. Eglė2010.03.02.

  Šitas yra pats pačiau­sias žuvies paruo­ši­mas ever.. Ska­niau nebūna. O tinka bet kokia bet kokia žuvis. Man labai patiko upėtakis.

 6. Jolanta2010.03.02.

  Patvir­tinu, labai skanu! Oj kaip dabar uzsi­ma­niau pakar­tot, i nuo­trau­kas beziuredama.…. 🙂

 7. Inesa2010.03.09.

  Aud­riuk, tik nenu­stok testi savo darbu siame tink­la­pyje! Tavo dar­be­liai yra super! Net mano dukra jau pra­deda gaminti, uzsi­kre­tusi tavo pamo­kom! Aciu ir sek­mes.
  (Jau gami­nom pita su padazu, doradas,bulvytes,eiles lau­kia pica ir kibinai).

 8. Inesa2010.03.10.

  Turiu viena klau­sima del zuvu, gal kaip klai­pe­die­tis zinosi atsa­kyma 🙂 pir­kau svie­ziu upe­ta­kiu, bet jie buvo tokie glei­veti, tie­sog nenu­plau­na­mai — ar taip ir turi buti? Ir dar esu is zveju pir­kusi ese­riu, tai tie irgi buvo tokie pat glei­vem apeje. Gal yra koks budas toms glei­vems pasalinti?

  • Audrius2010.03.10.

   Nu aš ne žve­jys.. 🙂 bet šiaip žuvys turi tokią savybę išskirti iš odos glei­ves, dėl ko page­rėja jų plau­kimo savy­bės. Bet keista, kad jos nenusiplauna 🙂

 9. egidija2010.03.10.

  teko ir man tokių upė­ta­kių nusi­pirkti, jau gal­vo­jau gal sugedę… plo­viau visaip, su druska try­niau… o po to susi­tai­kiau, matyt taip turi būti.
  o jei nusi­plautų , tai kam tada žuviai tos glei­vės van­deny? kaipo ir pra­s­mės nebe­lieka… negali gi vis­kas būti idea­liai žmo­gaus porei­kiams pritaikyta 😀

 10. Inesa2010.03.10.

  Aciu! Aisku,kad zuvys nepri­valo apie mus gal­vot ir nusi­prausti pries sugaunamos!.. 😀

 11. […] ar orkai­tėj. Dar labai tinka kepti drus­koje, ir jei aš jau nebū­čiau drus­koje kepęs doradų, tai šias žuvis tik­rai būčiau taip kepęs. Jei būtų išėję žuvis būčiau kepęs lauke, […]

 12. […] kaip neapip­jaus­tyta (nebent tik “cha­ra­ki­riuota” :), t.y. be pilvo turi­nio) žuvis (Aud­riaus bloge labai gra­žiai ir vaiz­džiai vis­kas papa­sa­kota, kaip išsi­rinkti gerą žuvį (apie ką, gėdinga, […]

 13. Kristina2012.09.05.

  Galiu reko­men­duoti supe­rinę žuvies par­duo­tu­vėlę Užu­pyje, vadi­nasi berods Šturmų žuvys. Laba švie­žia žuvis, bet tik žiau­riai nepa­togu į tą Užupį trenk­tis ir nėra kur parkuotis.

 14. Eglė2013.10.12.

  As tik­riau­siai tuoj visus recep­tus isban­dy­siu is sio pus­la­pio 😀 isban­dziau ir si, skanu ir tik­rai gaminsiu dar syki. Bet turiu klau­sima, druska tapusi luitu labai pri­lipo prie dora­dos ir ban­dant ja nulupti luposi visa zuvis, tai gal rei­kia pries dedant nusausinti?

 15. Audrius2013.10.14.

  Na, žuvį rei­kia nuplauti, o ar nusau­sin­sit ar ne — nela­bai ir svarbu — per­tek­linę drėgmę sugers druska. Gali buti, kad druska nuo visos žuvies neat­šoks, bet tada ji nusi­ims kartu su žvynais/oda, bet ne su mėsa. Na bent taip daž­niau­siai būna 🙂

Leave a Reply to Eglė

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+