Ką Suvalgyti?

35 kibinai
Publikuota 11. Vas, 2010, autorius - kategorija Kiauliena, Miltiniai, Pagrindinis patiekalas, Užkandžiai, Vakarienė

Kibi­nai mano mėgia­miau­sias patie­ka­las, kai rei­kia gaminti dau­giau nei 4 žmo­nėms 🙂 Labai lengva, grei­tai ir svar­biau­sia skanu 🙂 Žinoma darant dide­liam kie­kiui žmo­nių susi­duri su prob­lema, kad būna daug mėsos, daug teš­los, kuriai išmin­kyti rei­kia vyriškų rankų. Bet matyt teš­los min­ky­mas pas mane yra pavel­dė­tas iš sene­lio, kuris buvo geriau­sias teš­la­mai­šys visoj Tarybų Sąjungoj.

Aš visada kibi­nus darau su kiau­liena, nes aviena man nepa­tinka 🙂 Bet galima būtų daryti su bet kuo, pra­de­dant viš­tiena, bai­giant dar­žo­vė­mis 🙂 Ir beje, nau­doju ne faršą, o kapotą mėsą, nes taip skaniau 🙂

Ir nesa­ky­kite, kad nemo­kate gra­žiai užspausti kibino 🙂 Aš labai greit išmo­kau čia:

35 kibi­nams pada­ryti reikės:

 • 1 kg spran­di­nės rie­bes­nės (jei nela­bai riebi, tada rei­kia dėti šoni­nės arba lašinių);
 • ~1 kg miltų;
 • 4 svo­gū­nai;
 • 4 kiau­ši­niai (nuo­trau­kose 5, nes buvo labai maži 🙂 );
 • 450 gr. margarino;
 • 200 gr. grietinės;
 • mai­rūno, drus­kos, pipirų.

Pir­miau­sia ruo­šime tešlą. Kiau­ši­nius išku­liame į dubenį, tik atski­rai puo­de­lyje pasi­lie­kame vieną trynį. Įde­dam šaukš­telį drus­kos, beveik visą grie­tinę (pasi­lie­kam vieną didelį šaukštą mėsai) ir išplakame.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Tada sude­dame supjaus­tytą kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros mar­ga­riną ir mil­tus. Viską gerai išmin­kome. Tešla turi būti minkšta, netru­panti, nelim­panti. Tešlą rei­kia dėti į šal­dy­tuvą ir atšal­dyti. Galima ir per naktį 🙂

Tuo tarpu susmul­ki­name mėsą, svo­gū­nus, viską gerai sumai­šome, nepa­mirš­tam sudėti liku­sią grie­tinę, prie­sko­nius, druską, pipi­rus. Viską gerai išmaišome.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Imame gaba­lėlį teš­los, kočio­jame blyną, dedame mėsą, užspau­džiame.. ir taip kol baig­sis tešla arba mėsa 🙂 kiek esu daręs kibi­nus, visada pas mane nelieka nieko, t.y. nei mėsos nei tešlos 🙂


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Aišku, kai kurie kibi­nai gau­nasi pri­grūsti mėsos, o kiti dideli, bet su nedaug įdaro 🙂

Kibi­nus apte­pame paliktu išplaktu try­niu. Kepame 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­roje maž­daug 30 minučių.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Ska­naus.

Žymos: , , , , , , ,100 komentarai straipsniui “35 kibinai”

 1. Rutka2010.02.12.

  Net neabe­joju, kad šis recep­tas bus išbandytas 🙂

 2. osox2010.02.12.

  O kaip Maxi­mose pri­daro tokius vie­no­dus kibi­nus? O kad ir Tra­kuose — nors nesu aš iš ten val­gęs… Žinoma, kiek pro­centų ten mėsos, tai vel­nias žino, o čia jau darai ir matai, kas viduje…

  Išmė­gin­sim, būti­nai, jau šį savait­galį! Tik grei­čiau­siai nau­do­siu paprastą faršą, kad būtų grei­čiau ir papras­čiau, o tai savait­ga­liui daug planų nusimato…

  Na ką, gami­nam, val­gom, sto­rė­jam kartu!

  • Audrius2010.02.12.

   Su faršu skanu, bet ne taip 🙂
   Jau tik­rai su tais kibi­nais gau­nasi val­gy­mas ir storėjimas 🙂

   • Monika2011.01.17.

    Mes tai su tėčiu įdarą darom iš viš­tie­nos krū­ti­nė­lės. Šiek tiek bran­goka, bet labai sul­tin­gai gau­nasi 🙂 Reiktų išban­dyti su sprandine.

 3. Pyp2010.02.12.

  Maxi­mose kiek­viena idaro ir tes­los gaba­liuka sve­ria, bet to ten vireju ran­ky­tes tokios atkal­tos, kad jos uzsi­mer­ku­sios pada­rytu kibina…dabar atlieku maxi­mos kuli­na­ri­niam sky­riuj prak­tika, tai burtu nerasau 🙂

 4. rut2010.02.12.

  Oooo, pasa­kiš­kai atrodo! Nors ką tik po pietų, bet sukirs­čiau tokį kibiną nedve­jo­dama, ir gal net ne vieną 😉

 5. Jurate Nair2010.02.12.

  Mano bran­gu­sis vis praso kibinu po apsi­lan­kymo Tra­kuose 🙂 Kuri savait­gali “pasi­ss­ve­siu” ir kep­siu, bet buti­nai su aviena!

  • Audrius2010.02.12.

   Kad aš mokė­čiau avieną paruošti taip kad ji nes­mir­dėtų, dary­čiau ir aš 🙂

   • daiva2012.06.02.

    Pali­kite koman­tarą čia…Rozmarinas nuima avie­nos smarve, bent jau saly­kams tai tikrai.

   • Virginija2014.10.02.

    Sveiki, And­riau.
    Neti­kė­tai atra­dau Jūsų tink­la­raštį ir begalo apsi­džiau­giau, nes to ir ieš­ko­jau — vis­kas paprasta, greita ir, tikiu, skanu :-)pir­mas patie­ka­las, kurį gaminsiu bus kibi­nai 🙂 begalo juos mėgstu, o Jūsų recep­tas toks papras­tas, bet tikiu, kad ne pras­tas, kad jau netu­riu prie­žas­čių atsi­kal­bi­nėti, kodėl man nerei­kėtų jų gaminti 🙂 veiks­mas vyks rytoj vakare, tikiuosi pasi­seks.
    dabar pag­rin­di­nis daly­kas dėl kurio rašau — aviena. aš irgi nemė­gau avie­nos dėl jos spe­ci­fi­nio kvapo, bet pasi­rodo, nupjaus­ciu visus iki mažiau­sio gaba­lė­lio rie­ba­liu­kus (juose kau­piasi tas kva­pas) ir pama­ri­na­vus mėsytę su žole­lė­mis ir alie­jumi (arba pamin­kius tik alie­juje — taip mesyte minkš­tesnė tampa) — kva­pas išga­ruoja 🙂 išban­dyta — veikia.

 6. Dalia2010.02.12.

  Oi, oi kaip cia skanu, na ir zinoma, grazu 😉

 7. Dalia2010.02.12.

  P.S. O kiek miltu deti?

  • Audrius2010.02.12.

   Oj, pamir­šau para­šyti 🙂 miltų rei­kia maž­daug 1 kg. +/- pri­klau­so­mai nuo tešlos

 8. duonosirzaidimu2010.02.12.

  Bemaž iden­tiš­kus gaminu 🙂
  Siau­bas, kaip norėčiau…

 9. Asta2010.02.16.

  Kad dabar taip vieną… ar du, gerai, iš tiesų norė­čiau dviejų 😀 Jau tokie gra­žu­čiai, toookie… 🙂

 10. Inga2010.02.25.

  Pali­kite koman­tarą čia..

  Isban­dziau, labai ska­nus, bet as dariau su farsu, nes mano sei­myna labiau megsta taip.Zinoma reiks paban­dyti ir su pjaus­tyta mesa. Vie­nas minu­sas– labai riebus.

 11. makaliuzka2010.03.10.

  Darau ir aš kibi­nus pagal pana­šia recep­tūra, o vat del vie­no­duno tai aš paimu teš­los gaba, isko­čioju ji rei­kiamo sto­rio ir tada su neper­di­de­lio dydžio inde­liu išspau­džiu vie­no­dus bly­ne­lius, jei rei­kia dar pako­cioju ir darau kibi­nus, gau­nasi gra­žiai visi vie­nodi, tai vat.….

  • Audrius2010.03.11.

   aha, čia geras būdas vie­no­diems kibi­nams daryti. Bet gerai ir nevie­nodi, tada kiek­vie­nas gali pasi­rinkti, kokio dydžio jiems reikia 🙂

 12. makaliuzka2010.03.12.

  Nu taip, čia jau kaip kam kokio dydžio patinka.…… nors ir su didele lekšte galima išsi­spaust skritulius 😀

 13. Inesa2010.03.23.

  Super! Pasi­ga­mi­nau šiuos kibi­nus su grybų įdaru. Mmmm. Lie­žuvį gali pra­ryt. Audriau,ačiū už idėją!

 14. astyte2010.03.29.

  Kaip as noriu kibinu.….…bet vis pri­truksta laiko.Bet buti­nai gaminsiu,nes receptukas,aprasymas toks puikus,kad nega­lima nepasigaminti.….

 15. Audrius2010.03.29.

  Laiko daug neuž­ims, o ypač, jei daryti mažiau 🙂

 16. Rima K. is Toronto2010.04.18.

  Va cia tai geras! Kaip seniai as sio recepto iesko­jau. As tie­siog die­vinu kibi­nus, pamenu, Neries pakran­teje su mama val­gy­da­vome, kaz­kur Anta­kal­nyje, pries 20 metu. Labai aciu uz toki detalu ir aisku recepta! Visi taip turetu buti, super deta­lus su daug daug nuo­trauku, kad ‘nei­seitu’ suklysti!

 17. Rima K.2010.04.20.

  Ruo­siuosi rytoj kibi­nus daryti pagal jusu recepta. TIk as netu­riu svars­tyk­liu, o namuose 10 kg miltu mai­sas. Tad ir nore­jau paklausti, kiek stik­li­niu suda­rys 1 kg?
  As tai buti­nai su aviena mai­sy­siu, nes begalo man patinka tiek sko­nis, tiek kvapas.

  • Audrius2010.04.20.

   svars­tyk­liu visi­skai nerei­kia. Pato­giau­sia nusi­pirkti toki mata­vimo inda, kur ant sie­ne­les sura­syta miltu, cuk­raus, van­dens mata­vi­mai gra­mais ir puo­de­liais (cups). O inter­nete raso, kad miltu stik­line (ame­ri­kie­ti­skas cup) =125 gr.
   Beje, siu­lau prad=iai deti kokius 800 gr miltu ir tada jau ziu­reti pagal tesla, ar dar rei­kia, ar ne.

 18. Rima K.2010.04.20.

  Supra­tau, labai aciu, tuoj gaminsiu! Pas mane yr astik­line tom­kia kur yra ant sie­ne­liu mata­vimo kie­kiai, bet ten litrais.

 19. Rima K.2010.04.20.

  Isejo nuo­sta­biai gerai! Dan­gi­sko sko­nio! Aciu uz toki puiku recepta, kaip ir sakete, tes­los uzteko lygiai tiek kiek buvo mesos. Sukti vir­su­ne­liu man sekese sun­kiai, nors video ziu­re­jau pora kartu, bet juk nuo to sko­nis nepri­klauso! Tokio ide­laus recepto tur­but man dar neteko tureti, kad taip vis­kas gerai iseitu is pat pirmo karto, tai ciut ne ste­buklas! Be galo esu jums dekinga ir visiem pata­riu daryti, nepasigailesite!

 20. Gunda2010.05.14.

  Aš irgi gaminu pagal panašų receptą, labai skanu. Tik užspau­dusi užsuku iš kitos pusės, leng­viau išeina 🙂

 21. makaliuzka2010.06.20.

  zinai,ka Aud­riau, manau busim abu isi­taise beda su kibi­nais 🙂 pagal tavo recepta paga­mi­nau ir pavai­si­nau draugus.Tai dabar neat­si­ginu.…. gausi man i pagalba ateit, nes beda tame,kad tu per­daug gera recepta para­sei, o as iske­pus drau­gus pavaisinau 😀

 22. makaliuzka2010.06.21.

  berei­kalo nesi­bai­mink, tik buk,kaip pio­nie­rius visada pasi­ry­zes, stot man i pagalba kibi­nus gamint 🙂

 23. MArkoo2010.06.28.

  Tai geriausi kibi­nai kuriuos teko gaminti pagal si recepta! Aciu

 24. ab2010.07.29.

  sei­les bega negaliu…

 25. ab2010.07.30.

  nu va pri­si­pir­kom akci­ji­niu pro­duktu (mar­ga­rino, miltu, grie­ti­nes… :)))) ir gaminsim

 26. Ignonis2010.08.08.

  O, as pada­riau su obuo­liai ir buvo taip skanu, kad mesos dau­giau nebe­no­riu su kibi­nais, tik vai­siu ;))) paban­dy­kit supjaus­tyti obuo­lius uzpilti cuk­raus ir ideti :))

 27. makaliuzka2010.08.09.

  mhhmmm.….…..cia jau gau­nas ori­gi­na­laus recepto isdar­ky­mas, pasi­ga­mi­nai papras­ciau­sia ban­dele su obuo­liais, o ne kibina.

 28. Name (required)2010.09.01.

  Pata­ri­mas — kibiną paba­dyti šakute — išeina oras ir neiš­si­žioja. man jie visada išsi­žio­davo, kad ir kaip beuž­suk­čiau, kol nepa­ma­čiau kaip daro pro­fai. Kas dėl avie­nos — ji nes­mirdi, jei tai ne senas avi­nas. Jei perki nor­ma­lią lajum neap­tu­ku­sią avį — nie­kada ji man nes­mirdi. esu išban­džiusi viską gaminti, bet pirk­da­vome jaunų ėriukų skerdieną.

  • Audrius2010.09.03.

   O man nie­kada neiš­si­žioja. matyt gerai užspau­džiu. Bet man ir ėriena turi savo­tišką spe­ci­finį skonį, kuris man nela­bai 🙂 aišku čia sko­nio rei­ka­las, nes kiek­viena mėsa turi savo skonį

 29. Dalia2010.09.06.

  Labai, labai skanu 🙂

 30. Kristina2010.10.29.

  Kibi­nai patiko visiems, kas juos valgė 🙂 Aš pri­tru­kau mėsos įda­rui, tad panau­do­jau rico­tos sūrį, sumai­šytą su smul­kin­tais špi­na­tais, čes­naku, druska bri pipi­rais — visi kas valgė, pirš­čiu­kus apsi­laižė 🙂
  Ačiū 🙂

 31. Gintare2010.11.24.

  Isme­gi­nau si receptuka,ir nei kiek nesigailiu:)Kibinai gavosi pasa­ki­sko skonio.Kitaip ir netu­rejo buti,nes recep­tas supran­ta­mas ir aiskus net vir­tu­vei neismananciam.

 32. Gintare2010.11.24.

  Aciu Aud­riui uz aiskius ir leng­vus receptelius:)

 33. milda2010.11.26.

  Na ir suint­ri­ga­vot čia visi su tais kibi­nais ‚begu ir aš tešla min­kyt ‚kaip tik visko turiu ‚o kaip sekesi para­šy­siu rytoj .

 34. Simona2010.12.05.

  Labai ska­nus! 🙂 Labai gerai užra­šyti kie­kiai, nes taip pat neliko nei mėsos nei tešlos :))

 35. Auryte2010.12.22.

  Isbandyta…skonis nere­alus, nera net prie ko pri­si­ka­binti, labai skanu! 🙂

 36. Asara2011.02.20.

  Ka tik issi­ke­pem. Ziau­riai skanu :). Tik­rai reko­men­duoju paban­dyti kas dar nebande, paprasta, greita ir rezul­ta­tas super !

 37. Violeta2011.02.27.

  Aš mėsą pjaus­tau mažais kube­liais, dar kai ji vos vos sušą­lusi, tada leng­viau pjaustosi 🙂

 38. Sima2011.03.26.

  o saky­kit su kuo jūs tą mėsą suka­po­jate? mačiau pas jus tame tokiame inde­lyje, bet visada galvodavau,kad ten ją sumala, nes kaip košė pasi­daro… ar aš klystu? eičiau ir aš daryt kibi­nukų, jei tas apa­ra­tas tinka kapojimui 😀

  • Audrius2011.03.27.

   Aš mėsą kapoju vir­tu­vi­niu kom­bainu. Jis mėsą suka­poja visai neblo­gai, svarbu per ilgai nesukti jo, kad košės nepadarytų.

 39. inga2011.03.28.

  Man ska­niausi su jau­tiena, o kad nebutu per sausi, idedu mar­ga­rino arba sviesto, pabandykit-nerealu. Su spran­dine irgi neblo­gai, o su vis­tiena nieko doro, kaz­kada ban­dziau, vai­kai priprase-nepatiko. Ir buti­nai rei­kia kapoti mesa, malta visai ne tai…

 40. Lėja2011.04.19.

  O jatau kaip ska­niai atrodo.….. Sei­lės varva ;)))))
  Būti­nai rei­kės gaminti pagal šį receptą 🙂

 41. Ingrida2011.06.02.

  Labai ska­nūs gavosi kibi­nai. Ačiū už išsamų recep­tuką, net ir pirmą kartą kepant negali nepasisekti… 🙂

 42. vijoklis2011.06.20.

  O man visai nepa­tiko su kapota mėsa, darau tik su faršu. Kaž­ko­dėl daug skaniau.

 43. svajokle2011.07.22.

  Jau kepa kibi­nai po 10 min. eisim ragauti, o saky­kit ar tešlą plo­nai kočiojate/.

 44. sonata2011.08.20.

  paban­dy­siu sian­dien paziu­re­siu ar kas nors iseis

 45. Julius2011.12.13.

  Ban­dau dabar 🙂 Turetu buti skanu 🙂

 46. Indrė2011.12.30.

  Dariau iš pusės kie­kio… gavos aštuo­nio­lika gigantų… su faršu… visa kita pagal receptą. Iš vyriš­kos pusės pri­pa­ži­nimo sulau­kiau 🙂 Ačiū!
  ps. kibinų apa­čia man gavos ne apskru­dusi kaip kad vir­šus, o nuo išbė­gu­sių rie­balų minkšta tokia. taip turi būti? ar kaip kepti, kad visas kibi­nas būtų toly­gaus apskru­du­sio iškepimo?

  • Audrius2011.12.31.

   Aš vakar irgi kepiau, gavosi 45 🙂 čia gal nuo orkai­tės pri­klauso, nes man toly­giai apkepė

 47. Nyte2012.01.14.

  Na, ban­dom tavo ant­rajy recep­tuka, teslyte uzmai­syta, mesyte suma­ri­nuota, vis­kas sal­dy­tuve stovi, vakare kep­sim ir ragau­sim ir ziu­re­sim ar pavyko ar nelabai 🙂

 48. Nyte2012.01.15.

  Pavyko! Pir­mas kar­tas tru­puty prisvi­les, nes svies­ti­nis popie­rius pri­lipo, tai teko pagarm­dyt biskuty 🙂 Ir bijo­jau, kad per­su­dy­siu mesyte, nes kaz­ko­del daz­nai man taip atsi­tinka, bet gavosi pui­kiai ir labai ska­niai! Aciu, Aud­riau! 😉 Dar sy ta ne visai y tema nore­jau papra­syti — kuge­lio ( bul­viu ploks­tai­nio ) su vis­tiena recep­tuko, jeigu galima 🙂 Zinau, galiu jy rasti bet kurioje kitoje receptu sve­tai­neje, bet tavo blo­gas pra­noksta visas receptu sve­tai­nes, taip pui­kiai smul­kiai vis­kas apra­syta, taip vaiz­dziai, taip ais­kiai, o jau su kokia gerai nutei­kian­cia nuo­taika, malo­nu­mas skai­tyti ir po to gaminti butent is Jusu, Aud­riau apra­somu receptu! 🙂

 49. Nyte2012.01.17.

  Na, va, nei­sejo man tas kuge­lis… :/ Tiek pri­si­skai­ciau jo skir­tingu receptu, nie­kur nebuvo tiks­laus kuge­lio receptu, dariau pagal seno­viksa kaz­koki recepta, bet manau pada­riau klaida tame, kad nenu­sun­kiau bul­viu, nes kaz­kur buvo rasyta, kad kai nusunki gali gau­tis per sausas..Nu ir ka, gavosi, pajuo­des, per daug apke­pes is apa­cios ir per skys­tas viduj…kepiau ant nes­mar­kios ugnies.. Nuliu­dau.. :/ O recep­tai visu tokie skir­tingi: vie­nur para­syta pila piena, kitur, vie­toj pieno sauksta grie­ti­nes, dar kitur deda sviesto, kitur nededa jo, vieni nusun­kia bul­ves, kiti ne, vieni uzden­gia kugely bekepant…nebezinau jau net kaip geriauisa ir ska­niau­sia jy iskept tada..???????? Pagelbekit!!! 🙁 ;(

 50. Nyte2012.01.18.

  Gali pagal savo sti­liu koki pada­ryt, jei tra­di­ci­nio nesi­nori, su kokia mesyte: vis­tie­nyte, kiau­liena ar dar kuom, nzn.. 🙂 Noriu labai labai ska­naus kuge­lio! :)))) Aciu!! 🙂
  P.S. Tavo bloge butu gerai koks atski­ras sky­re­lis tavo lan­ky­toju pagei­da­vi­mams, dis­ku­si­joms, klau­si­mams, kai rei­kia para­syti kanors ne apie esanty patiekala. 🙂

 51. rosita2012.02.06.

  Vaje vaje,kokie ska­nus kibinukai,negali vyras atsidziaugti!…

 52. rolandas2012.03.21.

  super skanu

 53. Dovile2012.03.21.

  atrodo labai ska­niai, man visad labai rupejo kaip pada­ryti ska­nia minksta tesla, tokia kaip buna cebu­re­kai 🙂 tai sitas recep­tas tinka ar nelabai?

 54. liwwe2012.09.16.

  tik­rai nenu­si­vy­liau. kepiau uzsie­nie­ciui ir jis valge ir jis valge viena po kito :)) tik kita karta mesa smul­kin­siu o ne farsa desiu. aciu 🙂

 55. soneta2013.03.17.

  na, atrodo tai tik­rai gun­dan­ciai:) beje, gal koks mir­ka­liu­kas ar pada­zas tiktu prie ju:) man bai­siai norisi dar ir pamir­kyt:) kep­siu pie­tums sia skonybe:)

 56. Nika2013.05.25.

  Tešla užmai­šyta iš vakaro, mėsytė paruošta, šian­dien kep­sim kibi­nus! Ačiū už paprastą ir aiškų receptą 🙂

 57. ruta2013.08.29.

  Sveiki, ar galima vie­toj mar­ga­rino nau­doti sviesta ir kokius prie­sko­nius galima deti vie­toj vege­tos? aciu

  • Audrius2013.08.29.

   Sviestą žinoma galima. O kur jūs matote, kad aš nau­do­čiau vegetą? Vege­tos mano vir­tu­vėj nė su žibu­riu nerastumėt 🙂

 58. ruta2013.08.29.

  Oi labai atsi­pa­ra­sau… ziu­re­jau toki pati recepta you­tube, ten dejo vegeta, o cia iki galo neper­skai­ciau… didele pagarba, kad jos nenaudojate 😉

 59. Danutė2013.12.11.

  Nema­nau jog para­šy­siu dide­lią nau­jieną, bet…Kad kibi­nai “neiš­si­žiotų” kaip čia rašė, įve­s­kite dar vieną ope­ra­ciją: prieš dėdami ant teš­los mėsą, vir­tu­vi­niu tep­tuku blyno kraš­tus pate­p­kit van­de­niu (jei netau­pot — galit ir kiau­ši­niu ar tik bal­tymu), bet mini­ma­liai, kitaip nebe­si­kli­juos… Kibi­nas gali įtrūkt kitoj vie­toje, bet ten kur pate­pėt — nie­kada 🙂 Tokiu būdu vir­tu­vėje “kli­juoju” viską, kai rei­kia jog neiš­si­žiotų ar įda­ras neiš­te­kėtų.. sėkmės!

 60. sandra2013.12.17.

  Ka tik isban­dziau si recepta, tik as dariau su jau­tie­nos farsu. nere­alus. tesla super!!!!! aciu uz recepta!!!

 61. Andrius2014.01.01.

  NEREALIAI SKANUS KIBINAI.VISIEMS REKOMENDUOJU PABANDYTI!!!

 62. Grazina2014.02.05.

  Labai skanu su sultiniu.Pabandykit!!

 63. Mark2014.03.10.

  Kibi­nas su kiau­liena? Netikras!

  Kibi­nas yra toto­ri­skiu, ir jie neval­gyti kiau­lie­nos… Cia tik kiau­lie­nos tesloje.

  Sis recep­tas pagal iki abra maxima. ne

 64. Gabriele2015.06.02.

  Isban­dyta! reko­men­duoju visiem kam patinka suke­lio­tis vir­tu­veje!
  p.s. recep­tas tobulas!

 65. Aurimas2015.07.24.

  Ban­dy­sim kepti labai ska­niai atrodo nuo­trau­kose ir daug geru komen­taru tikiuosi bus skanu

 66. Audrius2015.08.14.

  Bus 🙂

Leave a Reply to astyte

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+