Ką Suvalgyti?

Be lukšto virti kiaušiniai — tabula rasa
Publikuota 01. Sau, 2010, autorius - kategorija 15min, Pamokymai, Pusryčiai, Vegetariška

Užtruk­site 5 min.

Skanaus

Pir­miau­sia visus svei­kinu su Nau­jai­siais metais 🙂 Lin­kiu visiems daug daug geres­nių ir švie­ses­nių metų. Ir aišku skanesnių 🙂

O aš grįžtu po neilgų atso­togų su vir­tais kiau­ši­niais 🙂 Bet ne su bet kokiais, o vir­tais be lukšto van­de­nyje. Šis patie­ka­las labai tinka Nau­jųjų metų pir­mie­siems pus­ry­čiams. Pus­ry­čiai atrodo labai pra­ban­giai, kara­liš­kai. O,  be to ir kiau­ši­nis labai tinka, nau­jai pra­džiai — tabula rasa.

Taigi, norite pus­ry­čių kaip aukš­čiau­sios kla­sės res­to­rane? 🙂 Pra­šom. Pamo­kin­siu. Man šis ban­dy­mas buvo ant­ra­sis jau, nes per pir­mąjį prieš kelis mėne­sius suga­di­nau 4 kiau­ši­nius, kuriuos visus teko išmesti, ir maniau, kad dau­giau tokiais žai­di­mais neuž­si­im­siu 🙂 Bet šįryt, kaž­kaip pamir­šau nesėk­min­gus ban­dy­mus ir nuta­riau paban­dyt iš naujo. Beje, šį kartą dar išmė­gi­nau ir kitą būdą kiau­ši­niams virti, kuris pasi­rodo labai leng­vas ir geras:) Taigi du meto­dai kaip kiau­ši­nius išvirti be lukšto.

 • kiau­ši­nių.

1 būdas. Šis būdas man atrodo sudė­tin­gas, nes kiau­ši­niai nebū­ti­nai gau­sis:) jam rei­kia kant­ry­bės ir sėkmės.

Kiaušiniai kiaušinis puodelyje verdame
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Paimam podidį puodą, kuriame užvi­ri­nam van­denį. Įpi­lam kelis šaukš­tus acto. Kiau­šinį išku­lam į kavos puo­delį, svarbu nesu­ga­dinti try­nio 🙂 Van­duo turi būti ant virimo ribos, bet never­dan­tis. Pasie­kus tokią sta­diją van­denį rei­kia pra­dėti mai­šyti šaukštu taip, kad vidu­ryje susi­da­rytų sūku­riu­kas. Kiau­šinį iš puo­de­lio pilame atsar­giai tie­siai į tą sūku­riuką. Kiau­ši­nio bal­ty­mai turėtų apsi­vyti trynį, dalis jų liks plu­dū­riuoti van­dens pavir­šiuje, tad nenu­steb­kite. Galima šaukštu mėginti dar pafor­muoti kiau­šinį, kad jis gau­tųsi gra­žes­nis. Ver­dame 3 minu­tes, jei mėgs­tame minkštą kiau­šinį, 4–5 — vidutinį.

Minkštai virtas :)

Šį kartą, man kiau­ši­nis gavosi, nors ne toks gra­žus:) šio būdo minu­sas, kad vienu metu išeis virti tik vieną kiau­šinį (nors esu matęs, kad į vieną puodą supila ir kelis 🙂 ).
2 būdas. Šis būdas, labai papras­tas, ir man jis labai patiko 🙂 Taigi, paimam mais­ti­nės plė­ve­lės, klo­jame ją į puo­delį. Ant plė­ve­lės užla­ši­nam lašelį alie­jaus ir pirštu ište­pame plėvelę.

susukam verdame
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Čia, tam, kad išvi­ręs kiau­ši­nis nepri­liptų prie plė­ve­lės ir būtų gra­žus ir lygus. Išku­lame kiau­šinį ir plė­velę užspau­džiame. Dedame į ver­dantį van­denį ir ver­dame 3–4 minu­tes jei mėgs­tame minkš­tai ir 4–5 — vidu­ti­niš­kai. Į puodą vienu metu galima dėti kiek tik norite kiau­ši­nių. Bai­gus virti kiau­šinį išimam iš van­dens ir po to iš plėvelės. skanaus

Taip virtą kiau­šinį dedame ant bal­tos duo­nos rie­kės ir val­gome su majo­nezu. Ska­nių šven­ti­nių pusryčių.Skanaus!

Žymos: , , ,28 komentarai straipsniui “Be lukšto virti kiaušiniai — tabula rasa”

 1. agga2010.01.02.

  Atrodo labai ska­niai! O ir pri­va­lu­mas koks — lupti nereikia 🙂

 2. Jurate Nair2010.01.04.

  Geras! Apie buda su ple­vele nezi­no­jau. Gra­zuo­liai gau­nasi. Zinau, ka ryt val­gy­sim pusryciams 😉

 3. Dovilė2010.01.04.

  Nety­čia šįryt čia užsu­kau ir taip užsi­no­re­jau šių kiau­ši­nių pus­ry­čiams!!! Būti­nai būti­niau­siai rei­kės išbandyti…manau taip pat vaka­rie­nei tiks idea­liai:))) O su ple­vele išvirti kiau­ši­niai atrodo žymiai gardžiau:)))

 4. egidija2010.01.04.

  išban­džiau virimą su plė­vele ir man labai patiko. visai kita kiau­ši­nio tekstūra gau­nasi. tik ner­vino vyras savo rep­li­kom apie plė­ve­lės virimo kenks­min­gumą ir panašiai…

  • Audrius2010.01.04.

   Mais­tinė plė­velė nekenks­minga. Žinoma visada galima nau­doti tokia plė­velę, kuri skirta kepi­mui orkai­tėj, ji pri­tai­kyta labai aukš­tai tem­pe­ra­tū­rai. Skanaus 🙂

 5. Name (required)2010.01.04.

  Pali­kite koman­tarą čia…
  vat kaip tik pėdo­mis — po naujų bent porą kar­te­lių jau paga­minta. Atra­dimą– išra­dimą su ple­vėle išban­dyti būtina. Tik.. manau, jis pakei­čia ne tik išvaizdą, bet ir kaž­kiek skonį?

 6. Laura2010.01.05.

  megstu tokias mandrybes.…as esu virusi kiau­si­nius mar­ski­ne­liuose vis­tos sul­ti­nio, balto vyno ir citri­nos sul­cius misinyje…i mai­se­lius deti tik­rai nerei­kia, pakanka atsar­giai nuleist is kokio sam­cio kiau­sini ir viskas,…gaunasi gra­zu­tis apva­lu­tis. O patie­kiau ant skre­bu­cio su svo­gunu, vyno ir grie­ti­ne­les padazu…niam niam

 7. Neringa2010.01.06.

  man pri­im­ti­niau­siais ant­ras varian­tas, nes zinau, kad tik­rai pavyks 🙂 Labai skanu toks kiau­si­nis su bul­viu kose, ant vir­saus pie­vagry­biu pada­zas ir ant jo skys­tai vir­tas kiau­si­nis — skanumelis!

 8. Laura2010.01.14.

  Super ideja su kiau­si­niu mar­ski­ne­liuose ir bul­viu kose ! Reiks buti­nai isbandyt 😉

 9. Karma2010.03.01.

  o tai ta plė­velė neiš­tirpta nuo ver­dan­čio van­dens? vieną kartą kažką kra­čiau į puodą ir mai­še­lio galas į van­denį įsimerkė,tai ir nutirpo tas mai­še­lio galas.…

 10. Audrius2010.03.01.

  Ne, tik­rai neištirpsta:)

 11. astyte2010.03.29.

  Virti kiau­si­niai be luksto man visada buvo kaz­koks stebuklas…O pasirodo,visai paprasta…Arteja Velykos-kiausiniu sventes,butinai reiks isbandyt.…

 12. Audrius2010.03.29.

  va, tik­rai, pats tas Velykoms 🙂

 13. Andrius2012.01.03.

  Reiks pame­gint. Radau pavyzdi kai i kep­tuve su for­me­lem dedasi. Nei mai­syt nerei­kia. Nei ple­ve­les. Kep­tu­veje ausku van­duo! 🙂
  Tik nesu­prantu kokia funk­cija atlieka actas. Kas galit pasakyt?

 14. […] Šal­ti­nis: Ką suval­gyti? Share this:TwitterFacebookPatinka:LikeBūkite pirmi kuriem tai patinka . This entry was pos­ted in Pusryčiai.Bookmark the per­ma­link. Para­šy­kite komentarą […]

 15. Name (required)2012.10.05.

  Pali­kite koman­tarą čia…paprasciausias budas,jokiu pleveliu:nedideliam puode pasu­dyti van­deni parugs­tinti truputi,uzvirti,kiausini imusti puodeliukan,imti samti,i ji paleisti kiau­sini ir nuleisti i vandeni,kad tru­puti apsemtu kiausini,virti kol aptrauks baltima,po to galima samti atremti dugnan,2–3 min.ir ist­raukti samti,nupilti van­dens likuti.

 16. Aurelija2013.04.17.

  Patiko labai idėja, pasi­ga­mi­nau… Skanu 🙂 Ačiū 🙂

 17. Vaida2014.01.27.

  Paban­džiau abu siū­ly­tus variantus(maisto plė­ve­lei ir “Sam­čio” būdą) ir abu pui­kiai pavyko, ir išvaiz­dos skir­tu­mas labai nedi­de­lis buvo. Manau, kad šis kiau­ši­nių patie­kimo būdas taps daž­nas pas mus. 🙂

 18. […] išban­dyti kažką naujo ir pus­ry­čiams paruošti kiau­ši­nius, vir­tus be lukšto. Pasi­rin­kau šį variantą. Čia labai aiš­kiai ir vaiz­džiai vis­kas paaiš­kinta. Išban­džiau abu būdus, bet […]

 19. gediminas2016.02.27.

  tai Dabar jau buna ir didzio­siose par­duo­tu­vese pirkt be luksto kiau­si­niu ir net ar 6rusiu,bet musu ukmer­ges mieste kol­kas vis dar nesimato.BUNA TOKIU KIAu­si­niu pirkt tik vil­niuj ir kaune,bet turetu pasi­ro­dyt ir visose parduotuvese.jei atsi­rastu pirkciau,dar zinoma kaip galima isvirt be luksto kiau­si­nius piene.Bet ten jie supla­kami ir tada pilama i pra­de­danti uzvirt piena.megstu kiausiukus,skanu,ypac ska­nus put­pe­liu kiausiukai,juos kar­tais val­gome ir zalius su lukstais,bet gal yra gali­mybe tada susirgt kokia liga,numates augint putpeles,reikia tik narvu,osiaip vis­tu­kiu augint jau nera kaip deja,nes nak­ti­mis ispjauna seskai ir kiau­nes jas

 20. gediminas2019.10.31.

  Gakima ir kitaip,reikia uzvi­rinti pienuka,kai jau tuoj uzvirs grei­tai imusti kelis zalius kiausiukus.uzdengus kiek ilge­liau dar palaukt.ir kiau­siu­kai isvirti buna jau pienuke,taip ir beveik virinta pie­nuka galima gert.stebet tik rei­kia kad pie­nu­kas pries beveik uzver­dant nesoktu is puodo

Leave a Reply to Audrius

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+