Ką Suvalgyti?

Plovas
Publikuota 20. Sau, 2010, autorius - kategorija Jautiena, Pagrindinis patiekalas, Vakarienė

skanaus

Užruk­site 1,5 valandos.

Iš karto pasa­kau, kad žemiau pateik­tas plovo recep­tas nebū­ti­nai gali būti toks kokį žinote jūs, ar koks yra “tikrasis”.

Taigi, plo­vas — arti­mųjų rytų patie­ka­las. Tur­būt labiau­siai žino­mas uzbe­kiš­kas plo­vas, gami­na­mas su aviena arba ėriena. Bet rei­kia nepa­miršti, kad ispa­niška paella arba ita­liš­kas risotto irgi labai pri­mena plovą. Tai kaip atskirti tikrą plovą nuo ryžių košės su mėsa? Taigi, jei jūs gamin­dami plovą mėsą, mor­kas bei svo­gū­nus pake­pate, o po to dar troš­ki­nate van­de­nyje, ir ryžius ver­date tame pačiame puode kaip ir mėsos-morkų-svogūnų troš­ki­nys — reiš­kia jūs darote tikrą (beveik tikrą) plovą, o ne ryžių košę 🙂 Ir net jei jūsų plove ryžiai bus sulipę — nesi­jau­din­kite, su laiku išmok­site jų nesulipinti.

Plo­vas buvo mano pir­ma­sis patie­ka­las, kurį aš mokė­jau daryti atva­žia­vęs į Vil­nių. Tuo tarpu, kai mano drau­gai sau vir­davo šal­dy­tus kol­dū­nus, maka­ro­nus ar mik­ro­ban­gėje šil­dy­da­vosi mamos gamin­tus kot­le­tus, aš vir­da­vau plovą 🙂 Kurį, laiką jis buvo mano fir­mi­niu patie­kalu 🙂 Beto būdavo labai patogu, nes plovo galima pri­si­virti, bent trim die­nom, ir visą tą laiką jis būna skanus 🙂

Plovą galima gaminti su bet kokia mėsa, nors man ska­niau­sias būna su kiau­liena arba jau­tiena. Viš­tiena yra per liesa ir sauso, o avie­nos nemėgstu. Mėsa turėtų būti rie­besnė. Mor­kos ir svo­gū­nai — pri­va­lomi 🙂 Svar­biau­sias plovo prie­sko­nis — kumi­nas (išvaizda pana­šus į kmyną, bet kito­kio sko­nio). Beje, kefy­ras tur­būt buvo išras­tas plovui 🙂

kuminassutrintas
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

 • 0,5 kg jau­tie­nos kum­pio (sultingesnio);
 • 0,5 kg ryžių;
 • 0,5 kg morkų;
 • 0,5 kg svogūnų;
 • kumino, pipirų, druskos.

Šį kartą nau­do­jau jau­tieną. Nusi­pir­kau nuo­stabų kum­pio gabaliuką.

jautiena gražutė supjaustome
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Jau­tiena bus ir minkš­tesnė ir sul­tin­gesnė, jei joje maty­sis rie­balų ruo­že­liai (paste­bė­kit nuo­trau­koje). Mėsą supjaus­tome kube­liais. Sutar­kuo­jame mor­kas (jei netin­gite, galite supjaus­tyti šiau­de­liais), pus­žie­džiais supjaus­tome svogūną.

Plo­vui labiau­siai tinka kuo sto­res­nis puo­das. Špi­ži­nis, ar sto­ra­dug­nis plie­ni­nis bus pats tas. Kodėl? Todėl, kad geriau pasi­skirs­tytų karš­tis. Kuo jis geriau pasi­skirs­tys, tuo mažiau prie dugno pri­keps ryžių, tuo vie­no­džiau virs ryžiais, dėl ko jie neper­virs ir nesu­lips. Mano nau­ja­sis špi­ži­nis darbą atliko puikiai 🙂


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Puode gerai įkai­ti­nam aliejų (alie­jaus nepa­gai­lė­kite), ir sude­dam mėsą. Mėsą turi apskrusti iš visų pusių, per­kepti nerei­kia. Paskru­dus mėsai sude­dam svogūnus.

pakepam sudedam svogūnus
pakepam svogūnus sudedam morkas
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Kepame, kol svo­gū­nai pasi­daro švie­siai rudi (maž­daug 10–15 min). Po to sude­dam mor­kas, ir vėl kepame, kol jos sukris. Karts nuo karto pamai­šome. Kai mor­kos iškepa į puodą pilame van­dens tiek, kad viską apsemtų. Sude­dam prie­sko­nius, druską, pipi­rus, čes­naką. Troš­ki­name ati­deng­tame puode maž­daug 30 min.

įpilam vandens, sudedam prieskonius, česnaką ...po 30 min
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Tada toly­giai paskirs­ty­dami supi­lame ryžius. Jų sluoksnį išly­gi­name ir ant vir­šaus pilame van­denį. Van­dens pilti tiek, kad ryžius apsemtų maž­daug per pirš­tus. Jokiu būdu nemai­šome. Užvi­ri­name ir lei­džiame keletą minu­čių pavirti. Tada ugnį suma­ži­name iki minu­mumo, puodą užden­giame ir viską pamirš­tame 45 minutėms.

vanduo semia ryžius per du pirštus
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Jei puo­das sto­ra­dug­nis, gerai lai­kan­tis šilumą, tai ugnį po 45 min galima ir visai išjungti. Dar palai­kome uždengtą 15 minu­čių. Plo­vas paga­min­tas 🙂 Nuo­sta­bus kva­pas, sko­nis ir spalva. Ryžiai birūs ir nepervirę 🙂

plovas

Aš visą laiką puodą lai­kiau užda­rytą. Jei būtų per­daug van­dens, tai reiktų virti be dang­čio, kad dalis van­dens išgaruotų.

skanaus

Žymos: , , , , , , , , , ,129 komentarai straipsniui “Plovas”

 1. A2010.01.22.

  Labai skanu! Kas nera­gave buti­nai para­gau­kit su kuminu. Duoda ta “tik­rojo” plovo skoni 🙂
  Gaila, kad tiek mazai is to didziojo puodo teko paragauti 🙂

 2. Laima2010.01.23.

  Pui­kus ir būsian­tis išban­dy­tas recep­tas. Pasi­ge­dau pro­duktų sąraše čes­nako. Kiek jo reko­men­duo­jama pagal šį receptą dėti?

  • Audrius2010.01.24.

   kiek kas mėgsta. Aš dėjau 5 skil­te­les. Bet jei kas mėgsta čes­naką gali dėti visą galvą per­pjautą per pusę.

 3. manoakys2010.01.30.

  Aš šią vasarą mokiausi kryme plovą gamintą ant laužo — sko­nis neap­sa­ko­mas. Tik jie kaž­kaip keis­tai ten kuminą vadina, bet para­ga­vęs atpa­ži­nau 🙂 Davė man tuo­met virė­jas jo, bėja jis dar dėjo kelias uoge­les bar­ba­riso. Neži­nau ar taip lie­tu­viš­kai vadinasi 🙂

  • Audrius2010.01.30.

   Lie­tu­viš­kai rau­gerš­kio 🙂 aš jo jau turiu, todėl kitą kartą dary­da­mas tik­rai įdėsiu

   • Samanta2010.10.28.

    O gal žinote kur galima gauti to bar­ba­riso? Visą laiką neži­no­jau kaip lie­tu­viš­kai vadi­nasi tai nenau­do­da­vom…
    senais lai­kais kuo­met mama gamin­davo nau­do­davo par­si­vesta is tu kau­kazo krastu…

 4. Laima2010.01.31.

  Viriau šitą plovą, tik be kumino (netu­rė­jau, kur jo galima nusi­pirkti?). Labai patiko — papras­tas recep­tas, labai gar­dus rezul­ta­tas. Tik kitą kartą aš dėsiu ryžių dvi­gu­bai mažiau negu mėsos, o ne tiek pat, ir čes­nako dėsiu dau­giau — aš dedu nepjaus­ty­tas skil­te­les, jos tada tokios… na… per­sitroš­ki­nu­sios, nebe­ašt­rios, skanios-skanios. Ačiū,Audriau, labai ska­nius daly­kus vis primenate. 🙂

  • Audrius2010.01.31.

   Ačiū 🙂 O kumino tai dabar jau rasite prie­sko­nių par­duo­tu­vėse. Aš irgi nau­doju nemaltą — kai rei­kia susitrinu.

   • Linas2015.10.09.

    Tik­rai paban­dy­kit su kuminu, man tas kumi­nas labiau­siai ir patinka plove, tas jo sals­te­le­jes sko­nis ir ait­rus kva­pas.. Kaip tik siuo metu gaminu si plova 🙂 dar koks 30 min ir bus galima isjungti kaitra 🙂

 5. manoakys2010.01.31.

  Laima, kumino turė­tum rasti bet kurioje prie­sko­nių par­duo­tu­vė­lėje. Tik būna mal­tas ir nemal­tas kumi­nas. Tai nemal­tas yra geriau (iš mano asme­ni­nės prak­ti­kos, dau­giau kur panaudojamas)

  O aš dar norė­jau paklaut, kokie ryžiai yra ska­nūs? Kaž­kaip galin­tos nei vieni man nepa­tiko, o atra­dau tik bamati ryžius (IKI, pran­cū­ziški) kuriuos ne visuoe patie­ka­luoe gerai naudoti 🙂

  • Audrius2010.01.31.

   Tur­būt nuskam­bės juo­kin­gai, bet aš nau­doju visur, ir man patys ska­niausi yra pli­kyti auk­si­niai ar tai auk­se­lis. Par­duo­dami maxi­moj, maišelyje.

   • manoakys2010.02.01.

    O vat aš ir neesu ban­dęs ply­kitų ryžių 🙂 Reiks paban­dyt vadinasi 🙂

    P.S. Išban­džiau savait­galį šio plovo pateik­tas pro­por­ci­jas, tai man irgi pasi­rodė per daug ryžių.

    • Audrius2010.02.01.

     ply­kiti, bent man patys geriausi 🙂
     O dėl pro­por­cijų, tai matyt aš pra­tęs prie tokių pro­por­cijų, nes man kaip tik 🙂 Svar­biau­sia, kad būtų skanu.

     • manoakys2010.02.01.

      Tai dėl ska­numo, tai žinoma — skanu 🙂 Be kumino, beje, plo­vas netenka viso savo žave­sio (čia Lai­mai jei ką 🙂

 6. Laima2010.02.01.

  žave­sio — gal­būt, bet ska­numo — tik­rai ne :p

 7. Kristina2010.02.01.

  O kumina dedate nemalta?

 8. Giedre2010.03.11.

  pasi­ga­mi­nau plovą! Suži­no­jau ryžių virimo paslaptį. superb! Tiesa, man su tuo kuminu neaišku, kiek ten jo dėti?
  Bet šiaip super, ryžiai birūs. Tiesa, dar vienu G.Vilpišausko pata­rimu pasi­nau­do­jau (ką daryti jei ryžiai dar traška, o van­dens nebėra) 🙂
  Thumbs up!

  • Audrius2010.03.11.

   Kumino as dedu gerą arba­tinį šaukštą (su kaupu). Bet viską rei­kia pasi­re­gu­liuoti pagal skonį 🙂 O tai jei ryžiai dar traška, tai tur­būt van­dens rei­kia dar įpilti?

   • Giedre2010.03.11.

    na taip, logiš­kas ir taip žings­nis atrodo, bet Gied­rius triukų visada paruo­šęs turi 😀 senas vil­kas juk.
    Žiau­riai skanu buvo. nu tik­rai. pati savim neatsistebiu 😀 😀

 9. Tomas2010.06.08.

  kaip tik dabar gaminu plova pagal si recepta, liko 7m ir ryzius desiu…laukiu nesu­lau­kiu kada pasi­ga­mins 😛 O nieko jeigu ant dugno keli svo­gu­niu­kai pasvilo?

 10. Vyka2010.07.14.

  Sveiki, katik pasi­ga­mi­nau plovą, skanu buvo. Ačiū už recep­tuką. Tačiau mano šeima mėgsta aštriau, mėgsta jog prie­sko­nių dau­giau būtų. Tad pasi­ga­mi­nusi plovą į lėkštę įdė­jau šaukš­telį pomi­dorų padažo, tada plo­vas pasi­darė dar skanesnis.

 11. alba2010.07.21.

  Skanu, gražu. Mėsytė (kiau­liena) tirpo bur­noje, ryžiai tir­krai birūs. Tik kumino netu­rė­jau, tai tur­būt nekve­pėjo ypa­tin­gai. Vie­nin­telė bėda — prisvilo prie puodo dugno. Plo­vui virti susi­ra­dau san­dė­liuke tikrą ketaus puodą, dar svei­kas, nepa­rū­di­jęs, nors nau­do­tas buvo gan seniai. Vidus toks pat ema­liuo­tas kaip ir Aud­riaus puodo. Kodėl prisvilo? Neramu buvo palikti uždengtą puodą 45 minu­tėms. Pabai­goj jau pas­klido svi­lė­sių kvapelis…

  • Audrius2010.07.22.

   Gal per stipri ugnis buvo? beto, supy­lus ryžius, puodo nerei­kia mai­šyti, kad mėsa ir rie­ba­lai liktų puodo apa­čioje. Tokiu atveju svilti neturėtų

 12. astyte2010.07.23.

  Gami­nau papras­tam puode,gavosi tie­siog idea­liau­sias patiekalas.…niekas neprisvilo,ryžiai birūs,jautiena minkštutė.…..šeimyna valgė apsilaižydama.….

 13. Ieva2010.09.02.

  Sveiki,

  Ar galit kas patiks­linti per kelis pirš­tus turi van­duo apsemti ryžius? 🙂 o gal galima cm (nes pirš­tas pirš­tui nelygus)?

  Iš anksto ačiū ir ska­naus jei kas valgot 🙂

 14. astyte2010.09.02.

  Aš van­dens pilu maž­daug per du pirštus,gal kokius tris-keturis cm.O kiek rei­kia ištikrųjų,tai nežinau.….Manau ir nuo nau­do­jamų ryžių priklauso,nes nevisi vie­no­dai van­denį sugeria.…

  • Audrius2010.09.03.

   tei­sin­gai, van­dens kie­kis yra tik apy­tiks­lis, bet daž­niau­siai tin­kan­tis. Vis­kas pri­klauso ir nuo ryžių, ir nuo ugnies stip­rumo ir t.t. Bet “2 pirš­tai” daž­niau­siai nepaveda 🙂

 15. Alba2010.09.03.

  Aud­riau, ačiū už nau­din­gus pata­ri­mus, lau­kiam naujų recep­tukų! Ko nors ska­naus, bet seniai pamiršto.

 16. Indrė2010.10.23.

  Išban­džiau ir aš šian­dien pie­tums. Liuks! Labai ska­niai gavosi ir ryžiai birūs, tik­rai geras recep­tu­kas. Tik pasi­skai­čiusi komen­ta­rus ryžių dėjau mažiau — 400 gr, o mėsos 700 gr. Ačiū!

 17. astyte2010.10.24.

  Vakar plovo diena buvo?.…..Aš ir gaminau.Kaip visad gavos puikiai.…Dar šian­dien galė­sim ver­tint ant­ros die­nos plovo skonį.…

 18. svogerka2010.11.03.

  tik nesu­pra­tau, kiek van­dens rei­kia ant ryziu zupilti “Maz­daug per pirstus” ??

 19. svogerka2010.11.03.

  atrodo, radau, lyg ir 2 pirs­tus, ane?

 20. svogerka2010.11.08.

  gavos liuks liuks. labai skanu!

 21. Lolita2010.11.10.

  Labai ska­nus plovas,jau antra karta gaminu ir tik viska padvi­gu­bi­nau nes labai greit sei­myna suvalgo,ACIU uz nuo­stabu recepta

 22. Monika2011.01.17.

  Gavau užduotį namiš­kiams paruošti vištą, bet labai užsi­ma­niau šian­dien plovo. Kadangi maniš­kis nuo­lat sulip­davo (nors aš jo nie­kad nemai­šy­da­vau). Ir šian­dien mane aplankė sėkmė, nes beieš­ko­dama recepto atra­dau šį blogą. Pui­kus recep­tas ir kaž­kaip plo­vas nesu­lipo. Nuostabu. 🙂

 23. tomas2011.02.18.

  darem su kuminu pirma ir pas­ku­tini karta. labai nepa­tiko ir man ir zmo­nai :(. neima­noma val­gyti. galu gale pri­de­jom pipiru pagal savo skoni ir akyse prasviesejo 🙂

  • Audrius2011.02.18.

   kumi­nas yra gan spe­ci­fi­nis prie­sko­nis, todėl žinoma rei­kia prieš tai jį para­gauti ir tik po to dėti.

  • Tolema2015.07.28.

   uzbe­kišką plovą gaminu jau kelis dešimt­me­čius, bet be kumino, nes jis man sie­jasi su ara­biš­kos (Mag­rebo) vir­tu­vės kus­kusu, tadžinu ar pilavu. visos medi­nos juo prakvi­pu­sios.
   Norin­tiems aštrumo, siū­ly­čiau be juo­dųjų pipirų įdėti ait­rio­sios papri­kos.
   Kai van­duo su ryžiais užkun­ku­liuoja, paba­dau sky­lių, kad zer­va­kas geriau pas­klistų po ryžius, nes puodo nedengiu.

 24. aivaras2011.02.18.

  ale užviro skran­dis skai­tyti jus 🙂 lekiu į pardę ir eisiu virt! para­šy­siu, kaip sekės 😉

  • Audrius2011.02.18.

   labai įdomu kaip sekės 🙂

   • aivaras2011.02.19.

    Vis­kas super! išmo­kau virti plovą 🙂 Kadangi viską puo­liau daryti pas­ku­tinę minutę, tai kumyno nega­vau, bet nusi­pirk­siu jo vėliau. Man svar­biau buvo išmokti “KAIP”. Vis­kas pagal aprašą ėjosi sklan­džiai, tik pas­ku­ti­niame etape supa­ni­ka­vau: užpy­liau ryžiais troš­kinį, ant jo van­dens per tris pirš­tus ir turė­jau palikti 45 minu­tėm. Bet po kiek laiko norė­jau pažiū­rėt, kas daros. Na gi va, van­dens nebėra!! Išsi­gan­dau ir vėl užden­giau, po to ati­den­giau. Pasi­blaš­kiau, bet ska­nu­mė­lis gavos. Svo­gū­nai, čes­na­kai ir mor­kos dingo 😀 liko tik jau­tiena ir ryžiai. Mėsa minkšta, o ryžiai drėg­noki. Rei­kės dar pava­ri­juo­tin su puo­dais, skys­čiu kie­kiais ir prie­sko­niais. Ačiū 🙂

 25. Ingrida2011.03.08.

  Pažiū­rė­jau — dar nebu­vau pagy­rom api­py­lus, tai šitai darau dabar, kadangi ir genia­liai papras­tas recep­tas labai pui­kus, ir šiaip vyriška logika atgai­vina, kadangi mote­riški val­gymų blo­gai bai­siau­siai este­ti­zuoti ir mis­ti­fi­kuoti [ar suta­p­i­mas, ar dar vie­nas gera­sis “akmuo į vyrų daržą”, bet būtent tėvas buvo tas žmo­gus, kuris man įkalė aler­giją viso­kiems keču­pams plove].
  Taigi tataigi, taip ir toliau — ska­niai ir aiš­kiai. Ar aiš­kiai skaniai… :))

 26. asta2011.03.13.

  Sveiki, nore­jau paklaust, o jei vie­toj jau­tie­nos desi kiau­lie­nos sonine, kazin nesu­ga­din­siu skonio? 🙂

 27. asta2011.03.14.

  plo­vas isejo nuostabus !!!

 28. tomas2011.04.09.

  aciu buvo labai skanu 🙂
  p.s. ide­jau dar bar­ba­riso niammmm 🙂

 29. ryza2011.05.19.

  o as spe­cia­liai pilu dau­giau van­dens, kad plo­vas nebutu birus. Mano sei­my­nai taip labiau “eina”…

 30. Sandra2011.05.31.

  Ka tik pasi­ga­mi­nau ir pavalgiau…ka as galiu pasa­kyti — super!!!

 31. erika2011.06.16.

  o man kaip tik patinka tik birus plo­vas kaip daro mama,o man gau­nasi košė,bet rytoj vėl ban­dy­siu gal pavyks

 32. briedis2011.07.07.

  o ryzius nevir­tus ar jau isvir­tus berti ant tos koses kur pasi­da­rom patroskinam:)

 33. vidas2011.08.20.

  Pali­kite koman­tarą čia…gal kas zinote kaip kumi­nas vadi­nasi angliskai?

 34. Lina2011.08.29.

  sveiki, ieš­kau tokio puodo kaip jūsų, gal pasi­da­lin­tu­mėte, kur įsi­gi­jote, labai ačiū!

 35. Vaida:)2011.11.08.

  Labai aciu, nuo­sta­bus sko­nis. Pirma karta savo ber­niu­kui gami­nau plova ir man pui­kiai pavyko. Tikuosi rasiu dar ne viena puiku recepta, dar tiek daug turiu ismokti:)

 36. Audrius2011.11.08.

  rasi 🙂

 37. meile2011.12.03.

  Recep­tas tik­rai pui­kus! Sian­dien gaminsiu plova… Tik beda– netu­riu KUMINO! Net nezi­nau, kas tai yra…

 38. Oksik2011.12.20.

  ..Labai nuo­sir­dziai dekoju uz si recepta. jis nuostabus.…gamint visiems=)))…pirma karta gami­nau plova ir gavosi supper

 39. Irena2011.12.29.

  Paban­dy­kite su kala­kuto slau­ne­liu mesa, man plo­vui tobu­liau­sia mesa 🙂

 40. Edits2012.01.05.

  O kur pomi­doru padazas?

 41. Edits2012.01.05.

  Geras receptas,aciukas:)birus ryziai man svar­biau­sia ir man Pavyko;)

 42. gibraltar2012.01.11.

  na nejaugi nie­kas lie­tu­voje neisverte kumino? kmy­nai tai, kmynai.. 🙂

 43. Nyte2012.01.13.

  And­riau, tu nuo­sta­bus! 🙂 Dar tik nese­niai pame­gau gaminti, ir kek­viena diena vis darau nauja patie­kala. Na, netu­re­jau tokio puodo, tai teko kep­tu­vej tro­skinti, bet gavosi bur­noje tirps­tan­tis su pui­kiu sko­nio balansu plo­vas! Pagar­di­nau mari­nuo­tais agur­ke­liais ir uzgerti kefyro pri­de­jau– pasaka! Aciu! 🙂

 44. Nyte2012.01.13.

  Be padazo irgi skanu, bet, mano aplin­kos zmo­nems ir man taip pat ska­niau su ymai­sytu pomi­doru padazu 🙂 Taip pir­pra­tinti seno­liu esame ir mum skanu, bet esu val­gius ir be jo ir taip ir taip skanu! 🙂 Pada­zas tru­puty dau­giau rugs­tumo, sal­dumo, ast­rumo pri­deda, be padazo svel­nes­nis sko­nis 🙂 Ska­naus visiem, isban­dyti galima visaip, svarbu skanu butu! 😉

 45. Dovile Dive2012.02.02.

  No.1 recep­tas! 🙂

 46. Andri2012.02.26.

  Tie­siog smalsu: recep­tuko pabai­goje kefy­ras pami­nė­tas, tai koks jo vaid­muo šiam ska­niam reikale?

 47. Santa2012.02.28.

  Gal blo­gai įsi­skai­čiau, bet man neaišku kaip su ryžiais. Ar juos dėti jau išvir­tus, ar žalius? kada išmai­šyti visą patie­kalą?
  Kadangi ryžius turiu jau išvir­tus, tikiuosi reik dėt tokius į puodą :)?

 48. Rūta2012.06.01.

  Ką tik išvi­riau plovą pagal šį receptą su labai nežy­miais nukry­pi­mais dėl prie­sko­nių, bet kuminą dėjau. Ir žinote ką? Labai pasi­gai­lė­jau.…., kad neval­gau mėsos:))) Val­giu­sių nuo­mone gavosi tobu­lai ska­nus. Ačiū autoriui!

 49. Sandra2012.06.30.

  Labai geras receptas! :))))

 50. Andzelika2012.08.01.

  Na, jau plo­vas beveik paga­min­tas. 🙂 pirma kart gaminu plova, ziu­re­sim kaip cia bus. 😀

 51. nerealus2012.11.11.

  Plo­vas nere­alaus skanumo.Tobulo grozio 😉

 52. Kristina2013.01.25.

  Labai ačiū už receptą, tik­rai paprasta ir sko­nis nepaprastas;-)!!!

 53. Daiva2013.01.26.

  Ką tik paga­mi­nau, tobula 🙂 kadangi mėgs­tam aštriau, įdė­jau čili pipi­riuką. Džiau­giuos atra­dus šį tink­lapį, išban­dy­siu dar ne vieną receptą 😉

 54. egiduokas2013.02.15.

  Pali­kite koman­tarą čia…

 55. egiduokas2013.02.15.

  Pali­kite koman­tarą čia…svarbus ryziu ir vandens

  isas­me­ni­nes praktikos

  santykis1:2i r gami­nimo lai­kas 3min stipri ugnis, 7min. viduriniska,8 min silpna.….ant puodo uzmesti ranks­luosti ir20min palai­kyt neatidengent,

 56. Vita2013.07.15.

  Ryžiai ver­dami 45 min???? Išprotėjimas 🙂

 57. darius2013.08.03.

  NA KA paBAN­DOM NEKOX IS MANES KULINARAS TAI MANAU NEPAVYX 🙂 PARASYSIU KAIP SEKES

  • darius2013.08.03.

   na gavos ryziu kose su mesa bet skanu kita karta tusin­siu adi­da­res puoda ir maziau alie­jaus pil­siu ir kas labiau­siai patiko kad mesa gavos minksta ir lb skani dekui uz recepta ir kita kart pame­gin­siu pasi­mo­kyt is klaidu 🙂

 58. edita2013.10.09.

  PIRMO KARTO PAVYKO PASIDARYTI, NORS IR PIRMĄ KARTĄ GAMINAU :)! Labai džiau­giuosi, jog radau šį pus­lapį! SKONIS BUVO TOBULAS! MMM

 59. vaidas2014.01.19.

  tobu­las plovas:)

 60. Veronika2014.01.27.

  jau tre­čią kartą gaminu pagal šį receptą ir kas­kart pui­kiai gau­nasi 🙂 Ačiū labai

 61. vaida2014.02.15.

  o kiek alie­jaus pilti?

 62. lina2014.02.27.

  Bet koks gro­zis. Taip Uzbe­kija pri­mena… ir toks paprastas

 63. Paulius2014.03.16.

  katik viriau, labai ska­niai gavosi

 64. Andrius2014.04.13.

  kru­tas plo­vas gavosi

 65. lina grikstiene2014.05.24.

  zinote jus esate baige vireju kokius kursu?cia recep­tas nebent tiems kurie ant tiek zali gyvenime,plovas net­ro­ski­na­mas 45m is jo bus tada ne plo­vas o kose,ir nerei­kia rasyti nesa­mo­nes as nesu bai­gusi bet visad pasi­da­ry­da­vau plova skanu vyras pirs­te­liu su sunumi aplaizo.pabanciau jusu taj kose gavosi be sko­nio meta­mas lauk ir mesa ir ryziai.

  • Audrius2014.05.26.

   nerei­kia kursu baigti, kad suprast kas para­šyta ir pagal tai daryti. Dau­gu­mai, o ir man, ir ne kartą vis­kas gau­nasi 🙂 tai kas tada kaltas?

  • kolega232014.06.05.

   Gerb. Lina, tik­ras plo­vas kazane ant atvi­ros ugnies ver­da­mas apie 3 val. (įskai­tant visas pro­ce­dū­ras). Aud­riaus (pagarba jam) pateik­tas plovo recep­tas labai arti­mas tikro plovo gamy­bai bui­ti­nė­mis (ne lauko) sąly­go­mis. Sekmės

 66. Justas2014.05.26.

  Haha… sakot kose gau­sis? nifiga nesi­gauna ta kose… galima ir valanda tro­sint ir tai nera prob­lemu… o tai ka jus vadi­nat plovu kuri pasi­da­rot per 30 minu­ciu, geriau­siu atveju tik ryziu kose su mesa, o ne tik­ra­sis plovas.

 67. Greta2014.08.06.

  LABaI Patiko! Iš prie­sko­nių dėjau kario šiek tiek tai labai tiko. gaminsiu dar ne kartą 🙂

 68. iRENA2014.10.13.

  DAUG AUDRIAUS RECEPTŲ IŠBANDŽIAU, VISI PUIKŪS. o PONIA LINA YRA ŠIAIP JAU PIKTAS ŽMOGUS, DĖL TO IR PATIEKALAI NEPAVYKSTA.
  sĖK­MĖS, AUDRIAU, GAMINK IR DALINKIS, LAUKAIM NAUJŲ PATIEKALŲ NAUJŲ IDĖJŲ.

 69. tOMA2014.10.13.

  Visada plovą gaminu pagal šitą receptą. tOBU­LAS SKONIS!

 70. Simona2014.10.17.

  Dar būti­nai deda­mas toma­tas kai u=pilama van­de­niu ir čes­nako skil­te­lių kartu kai kepa­mas svog8nas su mor­ko­mis, sutei­kia nuo­stabų skonį.

 71. kolega232014.10.21.

  į tikrą plovą įpil­tas toma­tas (keču­pas) tai tas pats, kas į gerą vyną įpilta coca-cola. Gal kam taip ir patinka…

 72. neKulinaras2014.11.02.

  Turiu tokią prob­lemą: vis­kas einasi kuo pui­kiau­siai, kol neuž­pilu ryžių ir van­dens. Tada iš karto pra­deda svilti. Gal pilti van­denį taip, kad nubėgtų į dugną? O gal prob­lema ta, kad verdu ant kait­len­tės ir nie­kaip nega­liu sure­gu­liuoti karš­čio? Nesu­prantu, kur klaida.

 73. Rolandas2014.11.29.

  Pasi­da­lin­siu savo patir­timi gami­nant plovą. Tik­ra­jame plove nau­do­ja­mas ne alie­jus, o rie­ba­lai (daž­niau­siai — iš avies pauo­de­gio). Čes­na­kas deda­mas nelup­tas, pora galvų dide­liam puo­dui, išvi­rus plo­vui — išimami, ska­nūs val­gyti atski­rai :). DĖl košės ir ne košės. Esmė plovo paruo­šime, kad ryžiai plove ne ver­dami, o jiems duo­dama apdegti rie­ba­luose, van­de­niui lei­džian­tis žemyn, rie­ba­lai apde­gina ryžius, dėl to nesi­gauna košė. Van­denį rei­kia regu­liuOti cik­liš­kai: van­duo nusi­lei­džia, rie­ba­lai apde­gina ryžius, vėl papil­doma van­dens. Ir taip kar­to­jant kelis kar­tus, tik­rai košės neišvirsite.

 74. laura2014.12.06.

  O gal gali išduot paslaptį kur pir­kai tą ste­buk­lin­gąjį špi­žinį puodą?

 75. juozas2015.05.15.

  Labai skanu!!! ir laiko daug nerei­kia. dariau su kiau­lie­nos spran­dine. ačiū!

 76. Do2015.06.29.

  Puo­das pirk­tas iš inter­ne­ti­nio pus­la­pio, anks­tes­niuose komen­ta­ruose aiš­kiai para­šyta — netin­gė­kit paieš­koti :] Aud­riau, Ačiū už receptą, kaip tik dabar mano tos 45min eina 😀 bijau ir pagal­voti, jei kaž­kas nepa­vyks. Bet bent kva­pas tai nuostabus. 😀

 77. bigne2016.11.21.

  Smagu, kad beveik 7 metai dar vis kaž­kas gamina pagal jūsų receptą 🙂 ir aš išban­džiau, turė­čiau porą paste­bė­jimų: aš irgi dėčiau mažiau ryžių ir man norė­tųsi nupilti nuo mėsos troš­ki­ni­mosi susi­da­riusį van­denį. Arba gal ją pakepti ir pavirti atski­rame puode, neži­nau.. bet kokiu atveju, ačiū, buvo nuo­stabi vaka­rienė, anks­čiau tik­rai tik ryžių košę su mėsa darydavau 😀

 78. Irena2016.11.29.

  Veiki, sian­dien ir as ketinu gaminti plova pagal si recepta. tik… apsi­ziop­li­nusi isi­gi­jau kera­mi­kini inda skirta labaiu orkai­teje gaminti. Ar recep­tas del sito laiko skirto tro­ski­ni­mui, skiriasi?

 79. INGA2017.11.19.

  Labai ska­nus, tik aš kepiau orkaitėje.AČIŪ UŽ RECEPTĄ

 80. Sviesuole2018.07.26.

  Aud­riau, pagal jusu recepta gaminu plova jau 5 metai. Ste­binu juo netik savo drau­gus, bet ir vie­ti­nius kai­my­nus (gyvenu lotynu ame­ri­koje) . Plo­vas visuo­met gau­nasi supe­ri­nis .Ir tos 45 minu­tes daro ste­buk­lus
  Aciu jums !.

 81. egidijus2019.09.24.

  LABAI labai gar­dus plo­vas pavyko, ačiū už receptą

Leave a Reply to kolega23

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+