Ką Suvalgyti?

169 koldūnai
Publikuota 27. Lap, 2009, autorius - kategorija Jautiena, Kiauliena, Lietuviški, Miltiniai, Pagrindinis patiekalas, Vakarienė

Skanaus

Aš labai mėgstu kol­dū­nus, ypač dary­tus mamos. Patinka ir kai kurie par­duo­tu­vi­niai 🙂 Taip pat patinka ir pasi­ga­minti namie. Pats kol­dū­nus pra­dė­jau daryti kai iš tėvų par­si­ve­žiau formą — seną tary­binę, tur­būt daug kam matytą. Mama vis­tiek kol­dū­nus daro kitaip ir for­mos nenau­dojo. Beje dar vieną formą pir­kau savo kole­gai Kal­va­rijų tur­guje. Apžiū­rint formą pri­ėjęs vyriš­kis pasakė, kad tokia formą būtina turėti namie, jei mėgsti kol­dū­nus 🙂 taip pat dar patarė kol­dū­nus ne virti van­denį, o ant garų. Ir iš tikro kol­dū­nai virti ant garų gau­nasi visai kito­kie, negu kad virti. Pabandykit.

Kal­bant apie kol­dū­nus dar svarbu pami­nėti mai­rūną. Mai­rū­nas pag­rin­di­nis kol­dūnų prie­sko­nis. Čia pana­šiai kaip bazi­li­kas tinka prie pomi­dorų, taip mai­rū­nas prie kol­dūnų. Aš mai­rūno dedu ir į faršą, ir į ver­dantį van­denį. Tik negai­lė­kit, sko­nio tik­rai nesugadinsit.

Forma

Taigi, forma, nors ir sena, bet savo darbą atlieką pui­kiai. Dabar­ti­nių formų tru­putį ski­riasi meta­las, bet kit­kas tas pats, gami­na­mos Bal­ta­ru­si­joje. Jei pirk­site, nenu­steb­kite, kad bus tepa­luota, pajuo­dus 🙂 Jei mėgstate kol­dū­nus — būtina turėti 🙂

Įda­rui:

 • 500 gr. faršo;
 • 3 v.š. pieno;
 • 3 v.š. mairūno;
 • drus­kos, pipirų

Teš­lai:

 • 2 maži ar 1 vie­nas dide­lis kiaušinis;
 • 200 ml. van­dens arba pieno;
 • ~500 gr. miltų.

Pasi­ruo­šiam įdarą. Į faršą sude­dam druską, pipi­rus, mai­rūną, įpi­lam pieną. Viską gerai išmai­šom ir palie­kam ramy­bėj, kol pasi­da­ry­sim tešlą.

Faršas Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Tešlą dariau iš 2 labai mažų kiau­ši­nių, nes tokie mano kaime 🙂 Jei jūsų kiau­ši­niai iš kaimo didesni — imkit vieną. Įde­dam drus­kos — pagal skonį, bet šiaip dėkit žiupsnį ir nie­kada neap­si­rink­sit 🙂 Įpi­lam van­denį arba pieną, t.y. ką turite. Viską gerai išmai­šom. Dedami po tru­putį mil­tus ir mai­šom lope­tėle. Kai tešla pakan­ka­mai sukie­tėja imam į ran­kas ir toliau min­kom. Min­kyti kol tešla nustos lipti prie rankų. Žinoma miltų nereik padauginti 🙂

Kiaušiniai tešlai Tešla

Forma Kočėlas
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Imam dalį teš­los ir kočio­jame apvalų blyną. Tešlą kočioti plo­nai, bet kad nebūtų per­ma­toma 🙂 dedame iško­čiotą blyną ant for­mos ir pra­de­dam mėsi­nėti 🙂 Pirmi kar­tai gali būti sun­kus, bet po kiek laiko įgu­site ir mėsą sudė­site greitai.

Dedam pirmą blyną Po to mėsą Užkočiojam antrą blyną
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Mėsos nerei­kia dėti per­daug, taip pat žiū­rėti, kad ant kraštų jos nebūtų. Geriau­siai mėsą dėti su šaukš­tuku, tru­putį ją paspau­džiant. Kai užpil­dėm visas sky­les, kočio­jam naują blyną, dedame ant vir­šaus. Dabar įdo­miau­sia dalis 🙂 Imam kočėlą ir paka­čio­jam su juo vir­šu­tinį blyną ant for­mos. Kočio­jam tiek, kad kol­dūnų kraš­tai atsi­skirtų, t.y. maty­tųsi meta­las.  Nuimam šoninę tešlą — ją nau­do­sime sekan­tiems bly­nams. Apver­čiam formą ir papur­tom. Iškris dalis kol­dūnų, o liku­sius išstu­miam pirštais.

Koldūnai šaldymui Koldūnai šaldymui
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Kadangi kol­dūnų dary­sime daug, tai dalį šal­dy­sim. Lėkštę pabars­tom mil­tais ir sude­dame kol­dū­nus. Pri­pildę lėkštę kišame į kamerą. Kitus ver­dame, valgome 🙂

Skanaus

Žymos: , , , , , , , ,54 komentarai straipsniui “169 koldūnai”

 1. ZD2009.11.27.

  Geras! Nesu nei macius, nei gir­de­jus apie tokias tech­no­lo­gi­jas. Betgi super! Mie­lai pri­glaus­ciau, jei ture­ciau mil­zi­niska vir­tuve.. 🙂 Kol­du­nai yra gerai :))

 2. ZD2009.11.27.

  O paveiks­liu­kas tai bai­suok­li­skas.. Idomu uz kokias nuo­de­mes cia..? 🙂

  • Audrius2009.11.27.

   matyt yra tokių 🙂
   o bet tačiau, visada galima pasikeisti 🙂

   • ZD2009.11.28.

    Na bet ten regist­ruo­tis reikia..

    Bet rim­tai pvz Egles gra­zus paveiks­liu­kas, kitu irgi.. Mano pats bai­siau­sias, pra­som pasiai­skinti, kodel 🙂

    • Audrius2009.11.28.

     tai ten labai grei­tai, ir galima bus visur nau­doti. Juos parenka atsi­tik­ti­nai, tru­putį atsi­žvel­gia į vardo rai­des 🙂 ZD tokios kie­tos raidės 🙂

 3. Asta2009.11.28.

  Nepri­si­menu, kada pas­ku­tinį kartą val­giau kol­dū­nus… Pama­čiau ir supra­tau, kad visai norė­čiau 🙂
  O tokią formą nuo senes­nių nei senų laikų turime ir mes spin­te­lėje kaž­kur užkrautą 🙂

  (įdomu, koks bus mano paveiks­liu­kas, nagi nagi? 😀 )

 4. Asta2009.11.28.

  Logiška… :DDD
  Apsi­kvai­lint kar­tais irgi sveika 😀

 5. Eglė2009.11.28.

  O jojooj kokie kol­dū­nai. Kaip gerai dabar būtų tokie su varške ir pelet­rū­nais. Kaip nooriu.
  Tiesa, formą tokią esu mačiusi pirkti ir Senu­kuose, ir Kal­va­rijų tur­guj, ir netgi Maxej (ne plast­ma­sinę, o tikrą, meta­linę), tik pati kol kas neįsi­giju, nes vir­tuvė ir taip vis­kuo užversta, o turiu tokią plast­ma­sinę (ir dar nepi­giai atsi­ėju­sią) formą ravio­liams, kad ją kur vel­nias kokia nie­kam tikus. dau­giau nie­kada jokios plast­ma­sės namie.

  ŽD, kas čia per pavydo sce­nos? 🙂 Aš tau galiu savo paveisliuką per­leist, man ir pik­tas pagal cha­rak­terį tiks 😉

  • Audrius2009.11.29.

   Kal­va­riju tur­guj tok daik­tas kai­nuoja 10 litu 🙂 yra net forma dides­niems kol­du­nams daryt.

 6. Pavyduole - ZD2009.11.28.

  Pavydo sce­nos :))) 😛 Tai kad ten nepik­tas tas vei­du­kas, o kaz­koks bai­suok­li­skas.. O va tavo toks rozi­nis ir apsi­pa­ten­ki­nes.. Mamaa!! :))

 7. egidija2009.11.28.

  hmmm, mano mama irgi tokią formą nau­do­davo. reiks pasi­sko­linti kada ir pačiai pasi­ga­minti. labai ska­niai foto atrodo.

 8. Jurgita2009.11.29.

  Ajej, kol­dū­nai 🙂 For­mos mačius nesu, man­ding, nors visko gali būti, kad kur nors tėvų san­dė­liuke tūno pasi­slė­pus, bais seniai nami­nius kol­dū­nus kas gamino…

 9. Aurimas2009.12.03.

  Turiu tokį pat įren­ginį daryti kol­du­nams. Karts nuo karto pasi­da­rau. Labai skanu 🙂

 10. Paulina2009.12.20.

  Ačiū už for­mos reko­men­dan­ciją, tokią radau dru­ski­ninkų tur­gely 😀 šian­dien ban­dy­siu, tik ban­dy­siu “kon­di­te­ri­nius kol­dū­nus” . žiūrėsim,kas gausis

 11. blogasis blogų komentatorius2010.01.10.

  kodėl tamsta lie­tu­vių kal­bos nemo­kate?
  nė vieno įrašo be klaidų nėra.

 12. Asta2010.03.05.

  Super! Drau­gas vis zyzia kada bus kol­dū­nai nami­niai (nes aš zyziau, kad labai rei­kia for­mos, tai ją nupir­kom), o vat šian­dien jau žinau kas bus pietums 🙂

 13. Asta2010.03.05.

  Netu­rė­jom mai­rūno, arti­miau­sioj par­duo­tu­vėj jo taip pat nebuvo, bet prob­lemą vis­tiek išspren­dėm 🙂 Ir drau­gas liko paten­kin­tas, ir aš išmo­kau kažko naujo 🙂

  Ačiū už idėją, pastū­mė­jimą ir receptą! Čia lan­kausi ne pas­ku­tinį kartą… 🙂

 14. Violeta2010.03.07.

  Pirma karta uzsu­kau, bet uzsuk­siu daz­niau. Tie­siog paziu­reti i tokiu paciu patie­kalu vyri­skas ver­si­jas :)) O kol­du­nams tesla rei­kia “subran­dinti”, t.y. ismin­kius palikti bent valan­dai pasto­veti, tada ji tampa tik­rai vie­na­lyte ir labai gerai kocio­jasi, bei limpa. Paslap­tis — isb­rinksta miltai.

 15. arunas2010.04.28.

  O taip! Koldūnai-fantastika! Meta­linę formą irgi tokią turė­jom, bet kažin kur pasi­vaikš­čiot išėjo ir negrįžo :)) Dabar darom kol­dū­nus tik ran­ko­mis, t.y. sulanks­tome ir užspau­džiame tik pirš­čiu­kais, o mai­rūno tik­rai nerei­kia gai­lėt, –tai pag­rin­di­nis kol­dūnų indi­g­rien­tas. Užpy­lus mir­kalu dar smul­kiai tar­kuoto fer­men­ti­nio sūrio ant vir­šaus užbėrus,-liežuvis nespėja vyniotis!

 16. arunas2010.04.28.

  Tiesa, į faršą dedam smul­kiai pjaus­tytą, pake­pintą svo­gūno galvą. Pri­duoda mėsy­tei pikan­tiš­kes­nio sko­nio. Ačiū Aud­riui už receptą ir pri­mintą nuo­stabų kol­dūnų skonį:))

  • Audrius2010.04.29.

   Ačiū.
   Ir iš paban­dy­siu į faršą dėti pake­pin­tus svo­gū­nus. Turėtų būti skanu 🙂 Beje, dar ska­niau kol­dū­nai, kai jie yra ver­dami ne van­de­nyje, o ant garų. Vat tada tai būna skanumėlis 🙂

 17. astyte2010.04.29.

  O dar kol­du­niu­kus galima kepti-labai nepras­tas skonis.….O dar galima vie­toj mesy­tes ideti spi­natu ar grybu idaro.Tikrai laaabai skanu/aisku,cia tiems,kam patinka tokie dalykeliai/

 18. Gunda2010.07.03.

  O man ska­niausi kol­dū­nai su varške ir mėtomis 🙂

 19. Alba2010.07.07.

  Pali­kite koman­tarą čia…
  Gražu skai­tyti, skanu žiū­rėti į tokius mie­lus koldūnus…

 20. Nusi­pir­kome ir mes sia forma! Nors Toronte nebuvo paprasta ja surasti.…Aciu uz recepta, kuri maciau jau seniai ir labai nore­jau pasi­da­ryti tokiu kol­dunu, sian­dien darysiu!

  • Audrius2011.03.27.

   Būčiau neti­kė­jęs, kad tokių formų galima rasti taip tolli nuo čia 🙂 Tikiuos, kad kol­dū­nai pavyko 🙂

 21. Gytis :)2011.06.16.

  mmm.…. kaip veika ta “FORMA” ?

 22. Name (required)2011.08.11.

  Na puiku taui tokia Forma galima i tuks­tan­cius paga­minti. Tik noriu paklausti gal kas zinote kaip ta forma isi­gyti? Jeigu galima tai para­sy­kite e_pasta ar inter­ne­tini puslapi?

  Labai buciau dekinga

 23. Mona2011.08.19.

  Dar labai skanu kol­dū­nai su varške ir lašinukais 🙂

 24. Vida2011.09.07.

  Ačiū už receptą. Labai labai skanu 🙂

 25. Kipras2011.10.20.

  Labai pasi­il­gau kal­dunu 🙂 nusi­pir­kau for­mele kol­du­nams per­skai­tes ir ban­dy­siu dary­tis 🙂 tik va klau­si­me­lis kaip ten su tuo virimu ant garu? cia rei­kia puodo specialaus?

  • Audrius2011.10.22.

   Norint virt ant garų rei­kia garų puodo. Toks puo­das su daug sky­lu­čių dugne, jis dedasi ant kito puodo su vandeniu.

  • Dmitrij2012.01.20.

   Arba buna puodu komp­lekte kiaurasamtis,kur tinka ant puodo uzdet.

 26. Dmitrij2012.01.20.

  Aciu,labai skanu. Dar dariau su bul­ve­mis (bul­viu kose,kepti svogunai,kepta sonine)

 27. MI2012.01.26.

  snd nupir­kau forma, db ilin­dau i neta radau si pui­kiai apra­syta darba!!!!! ban­dy­siu kai tik atsi­ras laisvo laiko. dide­lis ACIU!!!

 28. Rokiene2012.01.31.

  MI, kur pir­kote formą? Bėg­sim su vyru ieš­koti iš pas­kos ir mes 🙂

 29. Rokiene2012.02.12.

  Dėkoju, for­melė nusi­pirkta ir kol­dūnų jau buvo pri­ga­minta ir suval­gyta. Vyras alpo net 😀

 30. gieske2012.02.16.

  kaip fai­nai ir grei­tai =) ir tokie dailus

 31. Esta2012.03.19.

  Gyvenu Londone,ziurejau si blogo irasa ir seile varvinau,galvoju is kur man tokia forma nurauti,nei mama turi,nei mociute…ir mano giliam nuste­bi­mui radau ebay,siuncia is Ukrai­nos. Su siun­timu sumo­ke­jau apie 52 litus,bet verta.Koldunai die­visko skonio…Aciu uz recepta.:)

 32. Lina2013.02.04.

  Gami­nau ir as pagal sita recepta, nors kol­du­nus dariau plo­ny­ciai isko­cio­jus tesla taciau jie man kieti gavosi, neaisku kodel:(

 33. rita2017.08.29.

  visada gami­nau ran­ko­mis, nes nezi­no­jau kaip for­mele nau­do­tis, dabar jau galiu pirkti. Aciu

Leave a Reply to Audrius

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+