Ką Suvalgyti?

Pica
Publikuota 11. Spa, 2009, autorius - kategorija Apie viską, Miltiniai, Padažai, Pagrindinis patiekalas

IMGP9538_22

Pica, tai toks patie­ka­las, kuris tinka visada, su bet kuo, bet kaip ir bet kur 🙂

Yra daug vietų, kur galima ska­niai ir neb­ran­giai suval­gyti picą, ypač dabar, kai visi siūlo savo nuo­lai­das, kad tik pas juos val­gyt. Pas mane maši­noj yra kokių 7 skir­tingų vietų kupo­nai. Labai pra­ver­čia pie­tau­jant. Ir pats pigiai paval­gau ir dar drau­gus pavai­šinu 🙂 Bet, ska­niausi val­giai, tame tarpe ir picos yra namie — nenu­gin­čys niekas.

Ši kart nuspren­džiau daryti labai naminę tikrą ita­lišką picą Mar­ga­ritą.  Jokio par­duo­tu­vi­nio kečupo 🙂 Aišku, taip galima žaisti, kai turi laiko ir nami­nių pomi­dorų. Picai labai tinka moca­re­los sūris, ir o nerei­kia nei pjaus­tyt nei tar­kuot — lauži gaba­liu­kus ir dėlioji ant picos.

Pag­rin­dui:

 • 300 gr. miltų;
 • 100 gr. manų kruopų;
 • ~300 gr. van­dens (derinti prie tešlos);
 • pake­lis (7 gr.) sausų mielių;
 • aly­vuo­gių aliejaus;
 • drus­kos.

Vir­šui:

 • Pomi­dorų;
 • švie­žių bazilikų;
 • čes­nako;
 • moca­re­los sūrio;
 • o toliau kas kam patinka 🙂

Pag­rin­das. Pasi­mie­ruo­jam mil­tus, kruo­pas, sumai­šom, pilam ant stalo ir sufor­muo­jam duobę.

IMGP9518_3

Aš tešlą darau tie­siai ant stal­vir­šio. Į duobę pilam šiltą van­denį, kelis šaukš­tus aly­vuo­gių alie­jaus, sude­dam mie­les. Mai­šom tešlą. Geriau­sia pra­džiai nau­doti men­telę arba šakutę, kurių pagalba mai­šom van­denų su mil­tais. Kai jau gau­nasi vien­tisa masė, nebe­lieka atski­rai nei van­dens nei miltų, pasi­mil­ti­nam ran­kas ir min­kom ran­kom. Jei tešla per skysta, limpa prie rankų, įsi­be­riam miltų, ir min­kom min­kom  min­kom. Per daug miltų pri­dėti irgi nege­rai — tešla bus kieta, todėl kai tik tešla nustos kibti prie rankų — miltų nebeberkit.

IMGP9520_5 IMGP9521_6

Iš teš­los sufor­muo­jam apvalų kepa­liuką, api­bars­tom mil­tais, dedam į dubenį, užden­giam rankšluoš­čiu ir lai­kome šil­tai 2–3 valandas.

Pada­žas. Kol tešla kyla galima ruošti padažą. Supjaus­tome nulup­tus pomi­do­rus, sėk­las su skys­tymu kiek įma­noma pašalinam.

IMGP9522_7 IMGP9526_10 IMGP9524_9

Ant tru­pu­čio aly­vuo­gių alie­jaus pake­pam čes­naką, dedame pomi­do­rus, bazi­liką ir troš­ki­name 10–15 min kol pada­žas sutirš­tės. Susi­pi­lam į dube­nėlį, šį padažą tep­sime ant pagrindo.

Pica. Įjun­giam orkaitę — tegu kaista. Kai tešla iškilo, pada­li­nam ją į dvi dalis — dary­sim dvi picas. Picos tešla gau­nasi tokia tam­pri ir minkšta, kad ją galima kočioti vien tik su ran­kom, t.y. tam­pyt į skir­tin­gas puses vis sukė­jant. Aišku galima ir su kočėlu 🙂 Pada­rom du pag­rin­dus: viena pica bus Mar­ga­rita, kita — naminė lie­tu­viška 🙂 Pag­rin­dus ište­pam pasi­ga­mintu padažu. Imam moca­relą, plė­šom ir dėlio­jam ant picos. Dar kele­tas bazi­liko lape­lių ir Mar­ga­rita baigta.

IMGP9527_11 IMGP9530_14

Kita pica bus su kum­piu, paprika ir pesto padažu — kaip kas nori.

IMGP9531_15

Picas šau­name į įkai­tu­sią orkaitę. Kepame 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­roje ~12 min. Aš kepu abi picas iš karto dvie­jose skar­dose, tik po 6  minu­čių jas sukei­čiu vie­tom, kad abi picos keptų vienodai.

IMGP9532_16 IMGP9534_18

Val­gome karš­tas su šaltu alumi.

IMGP9537_21

Žymos: , , , , , , , , , , ,23 komentarai straipsniui “Pica”

 1. Vaidas2009.10.11.

  O manai tik­rai dedasi i picos pag­rinda ar cia koks lie­tu­vis­kas nami­nes picos akcentas?

 2. Vaidas2009.10.11.

  Gale­tum sukurti skilti, kur visi galetu palikti savo kuli­na­ri­nius sedev­rus ir siaip palikti tokius komen­ta­rus kaip sis. tik ideja

 3. rūtuliukas2009.10.11.

  geras. Negir­dė­jau dar nie­kada tokio picos paplo­čio varianto: su manų kruopom.

  • Audrius2009.10.12.

   Manai — ne kas kita, kaip kvie­čiai, t.y. tie patys mil­tai, tik rupesni, stam­biau sumalti. Manai duoda pag­rin­dui purumo. Kadangi pag­rin­das su manais, man gau­nasi geres­nis, tai tokį receptą ir dedu. O min­tis, tai visiš­kai nelie­tu­viška — tą patį daro ir Oliveris 🙂

 4. Kaimyne:) & Vaidas2009.10.13.

  Na va, moke­mes ir sme­ge­ne­lems pamai­tint nuspren­dem isme­gint recepta. Va Vai­das siuo metu sako: “Blin, per­si­val­giau” 🙂 Hm, Vaiva sako, kad picos sko­nis mote­riskas — sal­doka tokia, nuo pomi­doru padazo, matyt. Bet sumoje abu rasom +
  🙂

 5. Exuss2010.04.11.

  O tai pag­rin­das koks gau­nasi? Kiek tik receptų ban­džiau, visada gau­nasi plo­nas bato­nas.
  Dar nie­kada nepa­vyko gauti tokios teš­los, kaip Čili Pica, Sub­ma­ri­nas, Fokus pica ar pan. Ten teš­los pag­rin­das traš­kus, su gra­žio­mis pūs­lė­mis, ne batono kon­sisten­cija.
  Esu val­gęs ir tik­ras ita­liš­kas picas pačioje Ita­li­joje, tai ten irgi puslė­tos, traš­kios, tik­rai ne bato­ni­nės.
  Kaip pada­ryti, kad bato­nas nesigautų?

  • Audrius2010.04.11.

   nepilk pieno ir picą kepk kuo aukš­tes­nėj temperatūroj.

   • mARTYNAS2014.06.05.

    Čili pila pieną į TEŠLĄ, KAIP IR CAN CAN, KAIP IR pICA JAZZ (BERODS).
    rEI­KIA IŠSUKTI KUO PLONESNĮ PAGRINDĄ IR KEPTI 280–320 TEMPERATŪROJE. nAMŲ SĄLYGOM GANA SUDĖTINGA GERAI IŠSIKEPTI DAR IR DĖL TO, KAD PICŲ PEČIUJE KEPAM ANT ĮKAITINTO AKMENS, NAMUOSE GI NAUDOJAME SKARDELĘ 🙂

    • Laima2014.06.10.

     Vie­noje pice­ri­joje dirbau,kitoje turiu pazistama-niekur pie­nas nepi­la­mas i tesla,tik vanduo,tikrai picai dedami taukai,truputis mieliu,dr.,cukr. .Jei dar pra­detu piena pili­net (lie­tu­vis­kom kainom),kiek dar tada uzsi­detu uz tuos kelis sauks­tus miltu,neskaitant idaru.

 6. Exuss2010.04.11.

  NIEKADA dar pieno nepy­liau. Kaž­kaip labai jau retai sutin­ka­mas ingri­dien­tas.
  Su tem­pe­ra­tūra, tai prob­lema. Orkaitė pas mane tik 250, kai gamyk­li­nės (res­to­ra­ni­nės) picų kros­nys yra 400 — 450 laipsnių.

  • Audrius2010.04.11.

   Inter­nete galima pama­tyti, kad siūlo pilti pieną.
   250 pil­nai užtenka, kad pica būtų skani. Man gau­nasi geriau nei visose cili picose 🙂

 7. Exuss2010.04.12.

  Kad skanu, tai tik­rai, bet kon­sisten­cija neto­kia kaip tikiuosi gaunasi 🙂

  Ir dar, nuo­sta­bus pus­la­pis! Grį­šiu čia dar ne kartą 🙂

 8. neringa2010.04.12.

  Šita idėja su manais — verta mili­jono. Tik­rai. Aš kaž­kada į nami­nius lazan­jos lakš­tus irgi įdė­jau šiek tiek manų — gavosi nepa­sa­komo purumo. Val­giu­sieji sake, kad the “best ever lasagne” ir nieks nega­lėjo atspėt kodėl.. Ir visi lyg susi­tarę pabrėžė, kad “pats maka­ro­nas vel­niš­kai gar­dus” 😛 haha , kas pakels viš­tai uodegą, jei ne ji pati 😀

  • Audrius2010.04.12.

   na manai, tai tie patys kvie­čiai, todėl pamai­šyti jie negali 🙂 reiks pamė­ginti ir man lazaniją 🙂

 9. neringa2010.04.12.

  Jei įdomu galiu pare­ko­men­duoti savo lazanją, kuria dariau iš čia: http://fxcuisine.com/Default.asp?language=2&Display=152&resolution=&page=1 pri­ėmiau receptą kaip įšūkį, dėl to viską dariau TIKSLIAI, žings­nis po žings­nio pagal nuro­dy­mus (pirk­mą­kart gyve­nime)))) Visa tai užtrunka, bet rezul­ta­tas ver­tas mažiau­sia Gedi­mino ordino 😀

  • Audrius2010.04.14.

   O tai apa­ratą maka­ro­nams irgi turi? ar su kočėlu? Jei su kočėlu, tai turėtų būti sunku tokią tešlą kočioti.
   Vargo tik­rai daug, bet išmė­ginti norisi 🙂

 10. Exuss2010.04.12.

  Kas link laza­ni­jos, tai kelis asme­ni­nius pakei­ti­mus turiu, vie­toje sul­ti­nio į faršą pilu rau­doną vyną.
  Į beša­me­lio padažą vie­toje muskato dedu trintą česnaką.

 11. Neringa2010.04.14.

  Joa, turiu home made pasta machine 🙂 gavau dovanu 🙂 tai jokio vargo. Įvai­riau­sių rūšių maka­ro­nai tapo kas­die­nybe. Jei bai­siai bėda pra­šom kreiptis 😀

 12. Exuss2010.04.26.

  Pažiū­rė­jau kelias lai­das apie ita­liško maisto gami­nimą, tai grei­čiau­siai man nesi­gauna picos pag­rin­das dėl… tem­pe­ra­tū­ros 🙂
  Ten rodė, kad net kepant tą pačią picą su tais pačiais inn­gri­dien­tais res­to­ra­ni­nėje meta­li­nėje kros­ne­lėje ir ply­ti­nėje kros­nyje — gau­na­mas skir­tin­gas rezul­ta­tas.
  Pvz., tik­ras ita­las picą gerai įkai­tin­toje ply­ti­nėje kros­nyje kepa MAŽIAU DVIEJŲ MINUČIŲ!!! Tem­pe­ra­tūra apie 500 laips­nių ir ugnies lie­žu­viai prak­tiš­kai laižo picą.
  http://www.zastavki.com/pictures/1024x768/2009/Food_Pizza_Italian_pizza_012868_.jpg

 13. Exuss2010.04.26.

  Štai ką radau: http://www.aroja.lt/?mod=contents&act=view&lang=lt&id=38
  “Sva­jonė namuose išsi­kepti tik­ras ita­liš­kas picas gali būti įgy­ven­dinta su olandų fir­mos BESTRON picos kepykle. Spe­cia­lus akmuo įkaista iki 400 C, kaip tik­rose ita­liš­kose kros­nyse, todėl pica kepama tik 4 minutes.”

  • Audrius2010.04.28.

   Tai čia fak­tas, kad picą rei­kia kepti labai trum­pai, bet labai karš­tai. Namie žinoma, tokios gali­my­bės nėra, yra tik orkaitė. Viso­kios picų kros­ne­lės manęs nežavi, bet va kas iš tik­rųjų būtų gerai, tai paprasto gra­nito akmens plokštė, kuria būtų galima dėti į orkaitę. Va tada rezul­ta­tas būtų dar geresnis 🙂

Leave a Reply to Audrius

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+