Ką Suvalgyti?

Laimingieji džiovinti pomidorai
Publikuota 24. Spa, 2009, autorius - kategorija Apie viską, Užkandžiai

IMGP8737_8

Tur­būt gal­vo­jat kas tokiu laiku, kai jau nebėra pomi­dorų gali džio­vinti pomi­do­rus? Aišku, dabar jau ne lai­kas džio­vinti pomi­do­rus, o ir aš juos džio­vi­nau vasara, tik receptą dedu dabar. Šie mano džio­vinti pomi­do­rai yra viena iš prie­žas­čių, kodėl atsi­rado ir ši sve­tainė 🙂 Recep­tas buvo sėk­min­gas vie­name iš Del­fio skelbtų kon­kursų, lai­mėjo ten antrą vietą, o man — pei­lius 🙂 Visas var­gas (ir elektra 🙂 ) atsi­pirko su kaupu 🙂

Turint daug pomi­dorų ir mėgs­tant džio­vin­tus pomi­do­rus šis būdas yra labai labai tin­ka­mas. Džio­vinti pomi­do­rai kon­ser­vuoti alie­juje gali lai­ky­tis ilgai. Turė­sit ska­nių pomi­dorų net ir žiemą 🙂 Labai gur­ma­niš­kas val­gis, galima val­gyti vie­nus, užsi­dėti ant skre­bu­čio, val­gyti su maka­ro­nais, daryti salo­tas. Aly­vuo­gių alie­jus, kuriame yra kon­ser­vuo­jami džio­vinti pomi­do­rai bus labai aro­ma­tin­gas ir tin­ka­mas daug kur. Žinoma, darbo daug, pomi­dorų rei­kia daug, nors galų gale iš kokių 5 kilo­gramų nesi­gauna nė dviejų pilnų pus­li­tri­nių 🙂 Tačiau verta.

Kadangi pomi­dorų šią vasarą turė­jome daug, o pir­moji džio­vintų pomi­dorų par­tija buvo skani, tai džio­vin­tus pomi­do­rus dariau du kar­tus. Antrą kartą dary­da­mas iš pomi­dorų paša­li­nau skys­timą su sėk­lom. Dėlto pomi­do­rai grei­čiau išdžiūvo, ir gali būti, kad taip bus ska­niau (šitų dar nera­ga­vau 🙂 ). Jei sugal­vo­site daryti jūs — sėk­las ir skys­timą šalinkite.

 • Gerai pri­no­ku­sių pomidorų,
 • pora skil­te­lių česnakų,
 • aly­vuo­gių alie­jaus (geriau­siai tiktų Extra Virgin),
 • bal­tojo vyno acto,
 • drus­kos,
 • prie­sko­ni­nių žole­lių pagal skonį (tinka čiob­re­liai, bazi­li­kai, roz­ma­ri­nai – kiek­vie­nam pagal skonį).

Džio­vi­ni­mas

Nuplau­nam pomi­do­rus ir palie­kam juos nudžiūti. Sau­sus pomi­do­rus supjaus­tome vidu­ti­nio dydžio skil­te­lė­mis (jei pomi­do­ras labai mažas – dali­name jį į dvi dalis, jei dides­nis – į dau­giau). Skil­te­les dedam į skardą, prieš tai ją iškloję kepimo popie­riumi. Pomi­do­rus pabars­tome druska (drus­kos tiek, kiek beriame pomi­do­rus val­gy­dami žalius), prie­sko­ni­nė­mis žole­lė­mis. Skardą (arba kelias) pašau­name į orkaitę, nusta­tome maž­daug 60–70 laips­nių tem­pe­ra­tūrą, pra­ve­riame orkai­tės dure­les ir taip palie­kame pomi­do­rus 8–10 valandų, pvz. nakčiai.

IMGP8734_5 IMGP8736_7

Kadangi mūsų orkaitė elekt­rinė ir pasto­viai dirba ven­ti­lia­to­rius, tai visą naktį gir­dė­josi, kaip džiūsta pomi­do­rai. Rei­kia dar pami­nėti, kad visi namai ryte kve­pėjo pomi­do­rais 🙂  Rei­kėtų karts nuo karto patik­rinti kaip džiūsta pomi­do­rai – svarbu, kad jie neper­džiūtų, bet kad ir nebūtų šlapi. Pomi­do­ras yra gerai išdžiū­vęs, jei jis būna kaip gumi­nis. Pabai­gus džio­vinti pomi­do­rai labai susi­trau­kia, todėl reiktų nenu­stebti, kad kon­ser­vuoti reiks nedi­delį pomi­dorų kiekį.

IMGP9389_21 IMGP9390_22 IMGP9392_24

Kon­ser­va­vi­mas

Sudžio­vin­tus pomi­do­rus jau turime. Paimame nedi­delį puodą ir jame užver­dame balto vyno actą (turėtų tikti ir papras­tas actas su tru­pu­čiu van­dens). Kai actas užverda į jį nedi­de­lė­mis por­ci­jo­mis nar­di­name džio­vin­tus pomi­do­rus. Acte pomi­do­rus palai­kome tik keletą sekun­džių ir ištraukę dedame tie­siai į išplautą švarų stiklainį.

IMGP8740_11 IMGP8742_13

Tai kar­to­jame, kol bai­giasi pomi­do­rai arba stik­lai­niai. Nuluptą čes­naką taip pat panar­di­name į actą ir dedame į stik­lainį kartu su pomi­do­rais. Sudėję viską į stik­lai­nius į juos pilame aly­vuo­gių aliejų. Alie­jus turėtų apsemti pomi­do­rus, kuriuos dar tru­putį paspau­džiame, kad neliktų oro tarpų. Kai vis­kas pada­ryta, belieka stik­lai­nius su visu turi­niu paste­ri­zuoti. Tru­putį pri­sukę dang­te­lius dedame stik­lai­nius į ver­dantį puode van­denį ir pavi­ri­nam 15 minu­čių. Belieka gerai pri­sukti dang­te­lius ir palau­kus bent mėnesį ragauti gur­ma­niš­kus pomidorus.

IMGP8743_14

Žymos: , , , , , ,38 komentarai straipsniui “Laimingieji džiovinti pomidorai”

 1. Laura2009.10.30.

  Ska­niai atrodo, net seile tista… O ar is pirk­ti­niu “ant sake­liu” pomi­doru galima sita gur­ma­niska patie­kala “sumeis­trauti”? Ar tinka tik nami­niai, is sil­t­na­mio?
  Aciu.

 2. Neringa2009.11.06.

  Kaip ska­niai atrodo! Ar dar liko? Mie­lai pasivaisinciau 😛

 3. qwerty2010.01.12.

  nuo kada elekt­rine orkaite vadi­nama saule 🙂

 4. dalia2010.02.05.

  Geras. Aš labai mėgstu džio­vin­tus pomi­do­rus, galiu juos be nieko val­gyti. O jei labai sau­lėta vasara, tai manau galima juos tada ne orkai­tej, o kaip ir tik­rai — sau­lėje džiovini?

  • Audrius2010.02.07.

   Šitie, nami­niai, nepa­ly­gi­nami su par­duo­tu­vi­niais. 184 kar­tus geriau gaunasi 🙂

 5. Ruste2010.02.18.

  Nuo­stabu. As taip juo smegstu, bet labai brangu pirkti.. O cia toks atra­di­mas. Super. Lau­kiu nesu­lau­kiu vasa­ros, kuo­met pri­noks savi pomi­do­rai, o ju buna laaaabai daug, tai gaminsiu. Gal dar pavyks peciuje padzio­vinti (turim toki seno­vini dalyka).
  Aciu, aciu uz ideja.

 6. albertas2010.03.05.

  na ir gud­riai sugalvota

 7. Eimis2010.08.20.

  O kokį konk­re­čiai aliejų geriau­sia nau­doti? (Kurios šalies ar konk­re­čiai pava­di­nimų)
  Ar Extra Vir­gin neper­duos to tokio jam būdingo kar­tumo?
  Dėkoju.

  • Audrius2010.08.22.

   pil­kite tokį, koks jums patinka. Taip pat ska­niai su natū­ra­liu sau­lė­gražų alie­jum. O man ir su aly­vuo­gių labai skanu

 8. Ing2010.08.30.

  O ar tiks šiam visam rei­ka­lui rau­dono vyno actas? Ar būti­nai rei­kia baltojo?

 9. Sol2011.10.13.

  Sveiki, Matau kad recep­tas senas, bet nore­jau paklausti — ar orkaite ijungta rei­kia lai­kyti 8 valan­das, ar ikai­tinti iki 60–70 ir palikti pra­vira? Dekui

 10. AUšrinė2013.08.11.

  Sveiki, pomi­do­rai jau bai­gia išdžiūti, jau dabar labai skanu 😀 Klau­si­mas — kaip su tuo paste­ri­za­vimu. supy­lus aliejų, dėti šal­tus stik­lai­nius į ver­dantį van­denį? Šal­tus? Į Ver­dantį? Virti 15 min? Nesu­truks stiklainiai?

  • Audrius2013.08.12.

   Dėkite į šaltą van­denį ir vir­kite kartu su stik­lai­niais. Jei nelai­ky­site ilgai, galite net nepa­ste­ri­zuoti. Pas mane pakai­tinti sto­vėjo tris metus ir buvo tokie pat skanūs 🙂

   • Aušrinė2013.08.12.

    Ačiū. meda­lis už valią, jei turint namie tokį ska­nėstą, neval­gyti jo tris mem­tus net 😀

 11. Irma2013.08.18.

  Aš per­nai įsi­gi­jau džio­vyklę. tai džio­vi­nau joje viską, kas po ranka papuolė:)) Pomi­do­rus taip pat. Dar „niurkdžiau” į obuo­lių actą ir į stik­lai­niu­kus pri­mė­čiau čes­nakų skil­te­lių ir po kelis grū­de­lius pipirų. Į vie­nus stik­lai­niu­kus dėjau roz­ma­rino šakelę, į kitus– pur­pu­ri­nio bazi­liko lape­lius. Kalė­dom gavosi puiki dovana– atrodo gra­žiai ir sko­nis visiems patiko.
  Dabar vėl džio­vinu– eks­per­i­men­tuo­siu toliau.
  Ačiū, puikus-puikus– pui­kus receptas!

 12. Inga2013.08.29.

  Sveiki, išban­džiau ir aš šitą receptą– lengva, paprasta ir skanu 🙂
  Ačiū už recepta.

  Egle man džio­vyk­lėj daug leng­viau išdžio­vinti nei orkai­tėj, laika nusta­čius nereik pri­žiū­rėt, o ir išsi­džio­vina bent man atrodo kad geriau.

 13. sOLVEIGA2014.08.21.

  Laba diena, norė­jau pasi­tei­raut, pomi­do­rus apver­dant acte, rei­kia gry­nam acte virt ar skiest su van­de­niu, jei taip, tai kokia skie­dimo pro­por­cija. vĖLIAU dedant į stik­lai­nius, kai rei­kiA UŽPILT ALYVUOGIŲ ALIEJUM. aLIEJŲ REIKIA SKIEST IRGI,AR UŽPILT POMIDORUS GRYNU ALIEJUM? aČIŪ

 14. jurate2015.08.13.

  Dzio­vi­nau. Nami­nius. Nakti 10 valandu ir dar diena 6 val. Ijun­giau orgaite ant 80–90. Iki­sau men­tele, kad dure­les butu pra­vi­ros. Gal kad dejau is kart 2 skardas?

 15. Audrius2015.08.14.

  Gal tie­siog labai van­de­ningi ir dideli buvo.

 16. ligita2015.08.15.

  PRnai darem 3 kar­tus pagal si puiku recepta, abe­jingu sko­niui neliko 🙂 , tada dzio­vi­nom orkai­tej, sie­met dzio­vyk­lej. dekojam 🙂

 17. Almina2015.08.25.

  Ir aš dariau per­nai pagal jūsų receptą, tačiau net ir orkai­tėje su vėje­lių džiūvo labai ilgai…O šie­met 1 val kai­ti­nau 90C, 1 val 80cm ir tada suma­ži­nau iki 70– 6 val. gavosi pui­kūs, beliko šian­dien sudėti į stiklainius:).

 18. Almina2015.08.25.

  p.s. Džio­vi­nau iš karto 3 skar­das, dure­les užda­riau bet visą laiką su vėje­liu, tai užtruko 8 val.

 19. Laura2015.08.30.

  Dėkui už puikų receptą 🙂 Jau tre­čia vasara nau­doju (tarp kitko, pomi­do­rus džio­vinu džio­vyk­lėje) ir rezul­ta­tas — nuostabus.

 20. džiovyklės2015.10.23.

  paga­liau dŽIO­VYK­LĖS DĖKA VISĄ TAI ATLIKAU, O NE ORKAITĖS. dAUG PAPRASČIAU IR LENGVIAU, O REZULTATAS DŽIUGINA. :))

 21. Silvija2015.11.19.

  Nami­niai džio­vinti pomi­do­rai tik­rai daug daug kartų skanesni.

 22. Aida2016.07.18.

  aš irgi džio­vyk­lėje džio­vi­nau. Taigi kas turi rusišką rotor 7,5 val terei­kia džio­vint. Pomi­do­rus i 4 dalis pjoviau

 23. birute2016.08.07.

  i acta Dedu cukraus,kad butu saldziargstis,gaunasi tik­rai sknei

 24. Renata2016.08.11.

  Supe­ri­nis recep­tas, sau­nuo­lis ide­jos autorius.

 25. Margo2016.09.06.

  o pra­da­rius stik­lai­niuka sal­dy­tuve kiek laikote?

Leave a Reply to Eimis

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+