Ką Suvalgyti?

Jautienos kepsnys su vyno padažu
Publikuota 30. Spa, 2009, autorius - kategorija 30min, Jautiena, Padažai, Pagrindinis patiekalas

IMGP0374_13

Užtruks — mari­na­vi­mas 8 val., gami­ni­mas — 30 min.

Šį kartą nuspren­džiau išsi­kelti sau iššūkį — iškepti jau­tie­nos kepsnį, ir ne iš bet ko, o iš jau­tie­nos kum­pio. Iškepti jau­tie­nos nuga­ri­nės, išpjo­vos ar men­ties kepsnį, jau būtų iššū­kis man, o čia iš karto iš kum­pio 🙂 Kum­pis, kaip žinia, yra kie­tas. Nenuo­stabu, nes pas jauti tur­būt stip­res­nės vie­tos nėra, kaip jo gali­nės kojos (jis gi sugeba ir ant dviejų kojų atsi­stot kai rei­kia 🙂 ). Rau­muo stip­rus, bet tuo pačiu labai aro­ma­tin­gas ir sko­nin­gas. Kum­pis labiau tin­ka­mas, troš­ki­ni­mui, supjaus­ty­tas ar gerai išmuš­tas, pvz. befst­ro­ga­nui.Bet, kaip paaiš­kėjo, ir keps­niui kum­pis tiko 🙂 Nuga­rinė ar išpjova tiktų dar labiau.

Kadangi neži­no­jau, kas gau­sis su mėsa, nuspren­džiau pada­ryti ir padažą. Čia tam atve­jui, jei mėsa būtu sausa arba kie­toka. Nuspren­džiau daryti vyno padažą. Pri­si­skai­čiau bega­les receptų, bet nė vie­nas netiko, todėl kažką pri­kū­riau savo ir gavosi netgi labai gerai 🙂 Beje, nema­ny­kit, kad vynas pada­žui tinka bet koks — nau­do­kit, tokį, kokį ir patys mie­lai ger­tu­mėte. Ir dar, padaže alko­ho­lio turėtų beveik nebe­likti, todėl nebi­jo­kite po to vairuoti 🙂

Taigi, su iššū­kiu susi­tvar­kiau — pavyko vis­kas labai labai gerai ir ska­niai. Mėsa žinoma, netirpo bur­noje, bet buvo pakan­kama minkšta, ilgai žiau­moti nerei­kėjo:) Siū­lau pabandyti.

 • 400 gr. jau­tie­nos filė be kaulo;
 • 2 v.š. Bal­za­mi­nio acto (bal­sa­mico);
 • 1 v.š. Vor­čes­te­rio padažo;
 • 1 v.š. medaus;
 • 1 v.š. aly­vuo­gių aliejaus;
 • druska, pipi­rai.

Pada­žui

 • mari­na­tas likęs nuo mėsos;
 • 100 ml rau­do­nojo vyno;
 • 1 v.š miltų;
 • 1 svo­gū­nas;
 • 300 ml jau­tie­nos sultinio.

Pra­džioje rei­kia pasi­ruošti mėsą. Pir­miau­sia nuo mėsos rei­kia nupjauti visas plė­ves, saus­gy­sles. Po to paim­kite šakutę ir gerai mėsą paba­dy­kite iš abiejų pusių. Bady­dami pajau­site, koks kie­tas būna kum­pis 🙂 Tada mėsą pabars­tome pipi­rais ir druska iš abiejų pusių. Kiek bars­tyti? Pagal skonį 🙂 Mėsą dedame į mašelį, į kurį supi­lame pro­duk­tus mari­na­tui: aly­vuo­gių aliejų, bal­za­minį actą, vor­čes­te­rio padažą, medų.

IMGP0352_2 IMGP0354_3
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Mai­šelį užri­šame ir pamin­kome ran­kose, kad visaks gerai išsi­mai­šytų, įsi­gertų į mėsą. Mėsą mari­nuo­jame, kiek turime laiko:) Aš mari­na­vau gal 8 valan­das — atrodo tiek užteko. Išma­ri­nuotą mėsą dar paba­dome, pabars­tome pipi­rais, jei rei­kia ir druska. Į gerai įkai­tintą sto­ra­padę kep­tuvę (ketaus arba plieno) su alie­jumi dedame savo kepsnį ir jun­giame orkaitę, kad pra­dėtų kaisti. Kep­tu­vėje jau­tieną kepti ant vie­nos pusės kokias 3–4 minu­tes, ir tiek pat ant kitos (versti tik vieną kartą). Mėsa turi gerai paruduoti.

IMGP0359_5
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Apkeptą mėsą dedame į blieką ir į orkaitė, kuri jau turėtų būti įkai­tusi. Kepame nustatę tem­pe­ra­tūrą ant 190 laips­nių. Ir dabar links­miau­sia dalis — neper­ke­pinti mėsos. Man patinka jau­tieną pusiau kepta (arba pusiau žalia 🙂 ), t.y. medium rare. Taip kep­tos mėsos viduje turi būti maž­daug 55 laips­niai. Todėl aš reko­men­duoju keps­niams nau­doti mėsos termometrą 🙂

IMGP0366_9
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Mano gaba­las kepė ~9–10 minu­čių, bet vis­kas pri­klauso, nuo keps­nio dydžio, sto­rio. Iškeptą kepsnį ištrau­kiame iš orkai­tės, ir lei­džiame jam pabręsti 10 min. Jokių būdu nepjaus­tome. Keps­nys dar savyje keps, ir jo tem­pe­ra­tūra viduje dar pakils.

Pada­žas

Kol mėsa keps orkai­tėje ir bręs darome padažą. Toje pačioje kep­tu­vėje kepame žie­dais pjaus­tytą svo­gūną. Svo­gū­nas turi suminkš­tėti ir pakepti.

IMGP0360_6 IMGP0364_8
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Po 3–5 min dedame mil­tus ir gerai išmai­šome, mil­tai turi gerai susi­mai­šyti su rei­ba­lais ir svo­gū­nais, neturi pri­degti ar susi­gu­mu­liuoti. Supi­lame likusį nuo mėsos mari­natą, sul­tinį ir vyną. Gerai išmai­šyti, pada­žas po kiek laiko pra­dės tirš­tėti. Virinti tol, kol nuga­ruos maž­daug dvigubai.

Medium rare, be kraujo :) Tai atrodo Medium rare kepsnys. Be kraujo !!! :)
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Supjaus­tome mėsą, dedame į lėkš­tes ir ska­nau­jame su rau­donu vynu.

Skanaus

Žymos: , , , , , , , , , , , , , ,15 komentarai straipsniui “Jautienos kepsnys su vyno padažu”

 1. agga2009.10.30.

  mmmm.…seile nutyso beskaitant 🙂

 2. Gipsas2009.11.02.

  Siaip, jau befst­ro­ge­nas yra gami­na­mas TIK is ispjo­vos, o ne kumpio..Butu gerai, kad kolega neklai­din­tume tautos..:)

  • Audrius2009.11.02.

   Deja deja. Stro­go­no­vas daro­mas su jau­tie­nos filė, o tai gali būti tiek išpjova tiek kum­pis tiek kryžmė.

 3. Gipsas2009.11.04.

  na, jei paie­sko­tum inter­nete Beef Stro­ga­nov receptu, tur­but visur sutik­tum, kad rei­kia paimti “ten­der­loin”, kas neabe­jo­ti­nai rei­s­kia ispjova..O jei dar ir isto­rija sio patie­kalo pasi­do­me­tum, tai nebe­si­gin­cy­tum, kad gene­ro­lui tuo metu nega­lejo pakisti bet kokia jau­tie­nos vieta..:)
  Bet bala nemate..pasilikim prie savo nuo­mo­niu..
  P.S. Dedu pliusa sitam tavo receptui..vakar isbandziau..siuuuper! 🙂

 4. Gipsas2009.11.05.

  Tep, is kum­pio, nes tokia ir buvo sio issu­kio esme, ane? 🙂

  Siaip Wiki, nie­kada nebuvo pats pati­ki­miau­sias sal­ti­nis..
  Bet kalba eina apie auksta parei­guna Sto­ga­nova, kuris tik­rai kieto kum­pio neesdavo…O, kad sovie­ti­nis “obs­che­py­tas” pra­dejo befst­ro­gena daryti is bet ko, cia jau kitas daly­kas..
  Kaip ir pats sakai..gi nepa­va­dinsi cepe­linu su grybu idaru auten­ti­skais cepe­li­nais? Cepe­li­nai yra cepe­li­nai, befst­ro­ge­nas yr befstrogenas..:)

  • Audrius2009.11.05.

   Kitas daly­kas dėl ko kum­pis man atrodo labiau tin­ka­mas, tai yra tas, kad kum­pis yra labiau aro­ma­tin­ges­nis už išpjovą 🙂 nu bet aišku, kas kaip nori tas taip daro 🙂

 5. 2009.11.05.

  jau­tie­nos filė ang­la­kal­bių recep­tuose labai daž­nai ir yra turima min­tyje — išpjova.

 6. Jurate Nair2009.11.06.

  Ispu­dinga!!! Bet jau geriau buciau dabar nepa­ma­cius, nes pil­vas jau ir taip burzge vakarienes 😉

 7. […] tariant radau ska­niai atro­dantį receptą su jau­tie­nos keps­niu rau­dono vyno padaže.  Žiū­riu, kad mari­na­vi­mas trunka8 min ir val­gio gamyba […]

 8. Gintas2013.09.14.

  Nie­kada neke­p­kite mėsos kol ji paruduos !!

  Kodėl?

  Todėl, kad taip kepant susi­daro kace­ro­ge­nai, kurie suke­lia vėžį.

  • Audrius2013.09.16.

   Nerei­kia mėsos kepinti iki juo­dumo, nes taip labai sveika, tuo tarpu mėsa papras­tai pake­pus, nieko bai­saus jai neatsitinka.

 9. Domiuosi2013.09.15.

  bet juk visada zmo­nes kepin­dami mesa pake­pina kuo rudziau kad kai tusini butu skaniau.juk ne visi ir serga tuo veziu galima i gmail placiau?

 10. Mantas2014.02.14.

  Ačiū labia už idėja!
  nere­aliai skani vaka­rienė gavos valen­tino die­nos proga 🙂

 11. Bajaliai2014.09.27.

  Suma­ri­nuota nuga­rinė, pakaks iš mažo iššū­kio 🙂 nekant­riai lauk­sim ryto­jaus ir kep­sim bei ragausim 🙂

Leave a Reply to Bajaliai

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+